Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”
Kỳ 7 (kỳ cuối): Bắt đầu lúc 9h00 ngày 08/8/2022; kết thúc vào 16h00, ngày 19/8/2022. (Ghi chú: mỗi người có thể tham gia thi từ 1 đến 5 lần/một kỳ)
1. Trong Di chúc, điều mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?

a. “Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

b. “Đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn”.

c. “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

2. “Phải hiểu rằng bổn phận của người cán bộ cách mạng là suốt đời hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phải cố gắng thực hiện cho kỳ được: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư…”. Hãy cho biết nội dung trên được trích dẫn từ bài viết nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

a.“Người cán bộ cách mạng” (1955).

b. “Phải xem trọng ý kiến quần chúng” (1956).

c. “Bài nói chuyện với cán bộ, đảng viên hoạt động lâu năm” (1961).

3. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xác định: “Đổi mới quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng công khai, dân chủ, thân thiện và ... Siết chặt kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp của các cấp, các ngành”. Hãy chọn đáp án đúng sau điền vào chỗ trống (dấu…).

a. Gần dân

b. Hiệu quả

c. Hiện đại

4. “...; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng nghỉ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân có hành vi không lành mạnh nào...”. Hãy cho biết đoạn trích trên được nêu trong văn bản nào sau đây?

a. Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị khóa X về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

b. Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

c. Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

5. Kết luận số 12-KL/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII xác định: “Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện và kinh phí phù hợp với hoạt động đặc thù của các cơ quan “…”.Hãy chọn đáp án đúng sau để điền vào chỗ“…” cho phù hợp.

a. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

b. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

c. Nội chính.

6. Hãy cho biết Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai hiện nay có bao nhiêu thành viên; do ai làm Trưởng Ban Chỉ đạo?

a. Có 14 thành viên; đồng chí Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

b. Có 15 thành viên; đồng chí Hồ Văn Niên,Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnhlàm Trưởng Ban Chỉ đạo.

c. Có 16 thành viên, do đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

7. “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu”. Hãy cho biết nội dung trên được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ở đâu, vào thời gian nào?

a. Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; sáng 11/10/2017.

b. Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hà Nội; sáng 12/10/2017.

c. Tại Phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;ngày 31/7/2017.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên : (*)
Cơ Quan - Tổ chức :
Năm sinh : (*)
Địa phương :(*)
Địa chỉ : (*)
Số điện thoại : (*)
Số CMND/CCCD :
Dự đoán số lượt dự thi:(*)
Nhập mã bảo mật: 10672