Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho viên chức, người lao động ngoài đảng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa
Cập nhật lần cuối: 11/05/2021 04:28:00 
 

 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 62-KH/ĐBSLĐTBXH ngày 12/4/2021 của Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thư XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025,

Chiều ngày 10/5/2021, Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho toàn thể viên chức, người lao động ngoài đảng tại đơn vị.

Đồng chí Chu Văn Công – Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội nghị.

Phát biểu quán triệt tại Hội nghị đồng chí Chu Văn Công nhấn mạnh việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII tại đơn vị sẽ được tiến hành thường xuyên, bền bỉ, đồng bộ với nhiều hình thức, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; Hội nghị hôm nay, chỉ là bước đầu, điều cần thiết và quan trọng ngay sau khi học tập, quán triệt mỗi viên chức, người lao động phải nhanh chóng có kế hoạch và biện pháp sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế.

Tại Hội nghị, viên chức và người lao động ngoài đảng đã được nghe báo cáo nội dung cơ bản Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tập trung các nội dung chính được nêu tại Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Theo đó, Chủ đề của Đại hội là "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa", chỉ rõ những thành tố mới so với chủ đề Đại hội XII và chi tiết cụ thể 15 chuyên mục của Báo cáo chính trị khóa XII.

Viên chức và người lao động ngoài đảng của đơn vị cũng đã được nghe báo cáo kết quả tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XII và nhìn lại 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh trên 4 mặt: Phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quốc phòng, an ninh đối ngoại; khống chế kiểm soát, ngăn chặn đại dịch Covid-19; Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo; 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XIII và 3 đột phá chiến lược.

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị, Cấp ủy chi bộ cũng đã triển khai cho toàn thể viên chức, người lao động ngoài đảng viết thu hoạch nêu rõ nhận thức của cá nhân về những nội dung cơ bản trong Nghị quyết, từ những nội dung đã được nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị về nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch cá nhân trên lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ, chức trách được giao để góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống. Hoàn thành viết thu hoạch trước ngày 15/5/2021.

Một số hình ảnh:

 

Tin&Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Linh
Tin liên quan