TRANG NHẤT > NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Cập nhật 23/04/2022 (GMT+7)

Pleiku tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đảng bộ thành phố có 64 tổ chức cơ sở đảng (gồm 27 đảng bộ cơ sở và 37 chi bộ cơ sở), trong đó: có 22 đảng bộ cơ sở khối xã, phường; 31 tổ chức cơ sở đảng khối cơ quan hành chính (gồm 01 đảng bộ và 30 chi bộ cơ sở); 08 tổ chức cơ sở đảng khối sự nghiệp (gồm 01 đảng bộ cơ sở và 07 chi bộ cơ sở); 01 đảng bộ cơ sở công ty cổ phần tư nhân và 02 đảng bộ cơ sở khối lực lượng vũ trang.Toàn thành phố có 316 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở gồm: 175 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố; 04 chi bộ trong khối cơ quan hành chính; 70 chi bộ đơn vị sự nghiệp công lập; 01 chi bộ đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; 06 chi bộ trong doanh nghiệp cổ phần tư nhân; 59 chi bộ trong lực lượng vũ trang; 01 chi bộ quỹ tín dụng.


Thời gian qua, thực hiện Chương trình số 33-CTr/TU, ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (viết tắt là Chương trình số 33-CTr/TU, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII), Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch([1]) và tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết tới tất cả cán bộ, đảng viên và quán triệt sâu rộng trong các tổ chức cơ sở đảng; chỉ đạo triển khai cho cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết hằng năm để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm. Đồng thời triển khai thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan như tuyên truyền bằng xe loa với số lượng 100 buổi; trên 45 pa nô lớn, nhỏ; trên 500 băng rôn; thực hiện 425 tin, bài, phóng sự trên sóng phát thanh và truyền hình… và đã đạt được những kết quả nhất định.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với kiểm điểm hằng năm và đột xuất được tiến hành đồng thời ở các cấp. Hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Năm 2017, đã kiểm điểm 706/706 tập thể và 7.088/7.955 cá nhân thuộc đối tượng kiểm điểm, gợi ý nội dung kiểm điểm đối với 05 TCCS đảng và 15 cá nhân; năm 2018, đã kiểm điểm 783/783 tập thể và 7.407/8.420 cá nhân thuộc đối tượng kiểm điểm, gợi ý kiểm điểm đối với 11 tập thể và 37 cá nhân; năm 2019, kiểm điểm 594 tập thể và 7.611/8.741 cá nhân, gợi ý kiểm điểm đối với 16 tập thể và 42 cá nhân; năm 2020, kiểm điểm 594/594 tập thể và 7.966/9.082 cá nhân thuộc đối tượng kiểm điểm, không gợi ý kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân; năm 2021, kiểm điểm 556 tập thể và 8.290/9.463 cá nhân, gợi ý kiểm điểm đối với 06 tập thể và 15 cá nhân. Trong quá trình triển khai thực hiện việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại TCCS đảng, đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu các cấp ủy tăng cường chỉ đạo, phân công cấp ủy viên hướng dẫn, đôn đốc, trực tiếp dự, chỉ đạo việc kiểm điểm.


Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử ngay, dứt điểm đối với những vụ việc tham nhũng, tội phạm kinh tế, tội phạm về chức vụ… mà dư luận xã hội, nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý. Công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng. Hằng năm, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch thanh tra theo quy định, trong đó chú trọng những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như lĩnh vực quản lý ngân sách, tài sản, đất đai... Kết quả từ năm 2017 đến năm 2021, thành phố đã tổ chức triển khai 38 cuộc thanh tra tại 109 đơn vị. Qua công tác thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế tại các đơn vị, đồng thời kiến nghị các đơn vị nộp trả ngân sách nhà nước 109.500.000 đồng, thu hồi số tiền sai phạm nộp ngân sách là 204.073.063 đồng, nộp trả các quỹ với số tiền 17.314.575 đồng, yêu cầu hoàn trả cho phụ huynh học sinh với số tiền 461.388.963 đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 324 cá nhân có liên quan. Qua thanh tra, chưa phát hiện có vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tài sản công phải xử lý theo quy định.

Rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình; kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý: Sau khi ban hành các quy định cụ thể về tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, công tác đánh giá cán bộ được thực hiện minh bạch, rõ ràng, có căn cứ cụ thể, kết quả phân loại tổ chức đảng, đảng viên ngày càng thực chất và khách quan. Thường xuyên rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình; kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý.


Rà soát quy trình giải quyết công việc, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; xây dựng, hoàn thiện quy định để kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng công đoạn, theo đó, phải có chế tài xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng theo hướng giảm bớt thủ tục, giấy tờ, hội họp nhưng vẫn đảm bảo nội dung và hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là việc trao đổi, thông tin giữa các cấp qua mạng thông tin diện rộng của Đảng và hộp thư điện tử công vụ trên mạng Internet.

Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình việc tăng, giảm tài sản của cán bộ, đảng viên. Việc công khai tài sản được thực hiện theo đúng các hình thức quy định, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Số người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; số người bị kết luận kê khai không trung thực; số người phải giải trình về sự tăng giảm tài sản của cán bộ, đảng viên là không có. Từ năm 2017 đến nay, đã kiểm tra đối với 02 TCCS đảng và 06 đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.


Thực hiện đúng mục tiêu và có hiệu quả việc tinh giản biên chế gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo ngày càng đáp ứng yêu cầu công việc, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trên cơ sở vị trí việc làm và trình độ đào tạo của cán bộ, công chức, viên chức.


Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa thật sự coi trọng công tác xây dựng Đảng, nội dung sinh hoạt chi bộ ở một số TCCS đảng chưa gắn kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao, một số cán bộ, đảng viên chưa nhận diện rõ hạn chế, khuyết điểm của mình, chưa phát huy tính gương mẫu của người lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; ý thức trách nhiệm đối với nhân dân của một số cán bộ, công chức còn thấp, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng.


Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, song công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên ở một số TCCS đảng chưa được thường xuyên, sâu sát; sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chưa đảm bảo nguyên tắc; công tác bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số xã, phường, đơn vị có lúc còn chậm, chưa phù hợp; năng lực của một số cán bộ chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức đảng chưa cao; nội dung kiểm tra, giám sát chưa trọng tâm, thiết thực...


 

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chương trình số 33-CTr/TU, nhận thức của các cấp ủy đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần, nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên; chấp hành thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; phát huy dân chủ, tăng cường tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được quan tâm thực hiện theo các văn bản của cấp trên. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã được triển khai đồng bộ, có hiệu quả cùng với các nghị quyết, kết luận của cấp ủy các cấp góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định tình hình, tạo niềm tin trong đảng bộ, trong nhân dân đối với Đảng./.([1]) Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 12/01/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.


Khánh Ly
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Công tác phát triển đảng viên, đoàn viên và tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân (23/04)
Tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (26/02)
Chi bộ thôn 4 thị trấn Đak Đoa phát huy vai trò chi bộ khu dân cư (23/02)
Công tác tiếp dân, đối thoại với dân có nhiều chuyển biến tích cực (05/02)
Những kết quả tích cực trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (05/02)
Kết quả công tác dân vận của đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020 (18/01)
Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội đất nước (05/10)
Huyện Đak Đoa: Tổng kết Đại hội Đảng cấp huyện và cơ sở (11/09)
Đại hội Đảng bộ xã Ia Sao lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp (07/05)
Hệ thống chính trị huyện Ia Pa phải phấn đấu, trách nhiệm và sáng tạo nhiều hơn (20/08)
Ông Huỳnh Minh Thuận tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Chư Pưh nhiệm kỳ 2020-2025 (20/08)
Bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Pưh khóa X (20/08)
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa nhiệm kỳ 2020-2025 (20/08)
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Păh nhiệm kỳ 2020-2025 (14/08)
Dấu ấn của Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong công tác xây dựng Đảng (14/08)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

2

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

cam nang tuyen giao co so

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 6215319
Số người Online 386

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này