TRANG NHẤT > ĐƯA NQ CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
Cập nhật 17/06/2022 (GMT+7)

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng đảng, xây dựng chính quyền

Thời gian qua, thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị khóa XI Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định 553-QĐ/TU, Quyết định 554-QĐ/TU, chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể hóa phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai, thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các cấp chính quyền nghiêm túc cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện hng năm.


Căn cứ các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, chính quyền các cấp cũng đã chủ động phối hợp với mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra, Dân giám sát, Dân thụ hưởng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, chú trọng công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Đến nay, 100% sở, ban, ngành của tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đã ban hành văn bản triển khai, thực hiện.


Qua 05 năm triển khai, thực hiện Quyết định 553-QĐ/TU, Quyết định 554-QĐ/TU, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân có những chuyển biến tích cực; chủ động, sâu sát hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đối thoại định kỳ và tăng cường đối thoại đột xuất khi có những vấn đề phát sinh tại địa phương mà người dân quan tâm. Hằng năm, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đã chủ động xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, cán bộ, đoàn viên và hội viên thuộc lĩnh vực quản lý.


Công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 554-QĐ/TU được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và xác định đây là một trong những giải pháp căn bản để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị các cấp, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức nhiều hội nghị góp ý xây dựng chính quyền với những nội dung, hình thức phong phú. Qua đó, tiếp nhận những vấn đề nhân dân quan tâm, như việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tcáo ca công dân; vấn đề đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; đường giao thông nông thôn; vệ sinh môi trường... mong muốn được Đảng, Nhà nước quan tâm tháo gỡ. Tích cực tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,86%.


Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Quyết định 553-QĐ/TU, Quyết định 554-QĐ/TU. Định kỳ hằng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với một số cơ quan, ban ngành thành lập các đoàn tiến hành kiểm tra lồng ghép với công tác dân vận, đánh giá việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là ở cấp cơ sở. Kết quả trong 05 năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch kiểm tra tại 06 đơn vị, giám sát tại 04 đơn vị, địa phương. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp được thực hiện cơ bản thống nhất, đồng bộ, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch trên tinh thần xây dựng và ngày càng đi vào nền nếp, tạo không khí dân chủ, đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.


Hoạt động tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp được chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ, đúng quy trình và ngày càng đi vào nền nếp. Các cơ quan chuyên môn được phân công tổng hợp, phân loại những ý kiến kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân để chuẩn bị nội dung giải đáp, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho nhân dân hiểu.


Kết quả trong 05 năm, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức được 1.330 cuộc tiếp xúc, đối thoại với 127.225 lượt người tham dự, có 10.350 lượt ý kiến tham gia. Đối với cấp tỉnh: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp xúc, đối thoại 11 cuộc. Đối với cấp huyện: Bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân tiếp xúc, đối thoại 154 cuộc. Đối với cấp xã: Bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân tiếp xúc, đối thoại 1.319 cuộc. Ngoài ra, lãnh đạo các sở, ngành, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức đối thoại hơn 2.200 cuộc với nhân dân, đoàn viên, hội viên. Trong 10.350 ý kiến tham gia tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại, đa số các ý kiến đã được giải đáp trực tiếp ngay tại hội nghị (chiếm 85%), một số ý kiến còn lại được các cơ quan, đơn vị nghiên cứu trả lời bằng văn bản theo thẩm quyền. Sau các cuộc tiếp xúc đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành kết luận chỉ đạo các ngành chức năng theo lĩnh vực được phân công giải quyết kịp thời những tồn tại, hạn chế mà nhân dân phản ánh, kiến nghị bằng văn bản theo quy định. Đồng thời, giao mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện các kiến nghị của nhân dân đối với các cơ quan chức năng.


Cùng với việc tổ chức đối thoại, các cấp, các ngành đều xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại và tiếp dân, xử lý những vấn đề phát sinh trong nhân dân theo Quy định số 1515-QĐ/TU, ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh theo định kỳ.


Qua đối thoại trực tiếp, đã có nhiều ý kiến phát biểu thẳng thắn, nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm, nội dung chủ yếu về: Công tác quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, giao thông nông thôn, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ sản xuất, vay vốn tín dụng; công tác xây dựng nông thôn mới; các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự địa phương, vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn; các vấn đề liên quan đến quyền lợi của phụ nữ, thanh niên, trẻ em, giáo viên, người lao động… Qua đó, giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nắm thông tin từ cơ sở, trực tiếp giải quyết những vướng mắc, những vấn đề bức xúc của người dân trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm những vấn đề người dân quan tâm; đồng thời, giải thích để người dân hiểu rõ những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, chia sẻ của nhân dân.


Từ khi có Quy chế tiếp xúc, đối thoại với nhân dân đã nâng cao trách nhiệm, vị thế của mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, xứng đáng với vai trò là đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thông qua đối thoại còn giúp cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu phát hiện những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong thực thi công vụ ở các ngành, đơn vị, địa phương để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, không để phát sinh thành “điểm nóng”, giảm đáng kể đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp; tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.


Qua 05 năm triển khai thực hiện, các tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện ở từng cấp. Nội dung các cuộc tiếp xúc, đối thoại đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm cũng như những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Những ý kiến tham gia góp ý, kiến nghị, đề xuất cũng như tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, kịp thời tháo gỡ, xử lý cơ bản những vấn đề còn vướng mắc, bức xúc trong nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội; qua đó, giảm việc khiếu nại, tố cáo và đơn, thư vượt cấp của người dân, góp phần tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.


Ánh Hồng
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Huyện ủy Ia Pa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (29/04)
Huyện uỷ Ia Grai tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (26/04)
Phú Thiện: Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (22/04)
Ghi nhận tại Hội thi Báo cáo viên giỏi (20/04)
Ia Pa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII (16/04)
Gia Lai- Bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 (06/04)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3/2021 (05/04)
Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (19/02)
Hội Chữ thập đỏ Gia Lai: Một năm vượt khó (09/02)
Tự hào 91 mùa Xuân đời ta có Đảng! (21/01)
Gia Lai tiếp tục quan tâm công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn (20/01)
Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh Gia Lai năm 2020 (20/01)
Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho đảng viên các chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy (11/11)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Đại hội Hội chữ thập đỏ các cấp (09/11)
Một số kinh nghiệm phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đảng bộ huyện Đak Pơ hiện nay (02/11)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

2

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Hop thu cong tac vien

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 6321462
Số người Online 709

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này