TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 16/06/2022 (GMT+7)

Các yếu tố tác động đến xây dựng văn hoá pháp luật trong cơ quan hành chính Nhà nước

Văn hoá pháp luật trong cơ quan hành chính Nhà nước luôn gắn liền với hoạt động thực thi công vụ. Chính vì vậy xây dựng văn hoá pháp luật trong cơ quan hành chính Nhà nước luôn phụ thuộc vào trình độn nhận thức, năng lực thực thi, áp dụng pháp luật của đội ngũ công chức và chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố. Bài viết tập trung làm rõ nội dung của các yếu tố trên, qua đó, góp phần xây dựng và nâng cao văn hoá pháp luật trong cơ quan hành chính Nhà nước, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.Có thể nói văn hoá pháp luật (VHPL) trong cơ quan hành chính nhà nước (CQHC) là tổng thể các yếu tố, giá trị vật chất tinh thần được sáng tạo trong lĩnh vực pháp luật, gắn liền với tổ chức hoạt động của cơ quan hành chính nhà Nước và hoạt động thực thi công vụ của đội ngũ công chức.Trong giai đoạn hiện nay, mục tiêu của công cuộc cải cách hành chính chỉ có thể đạt được khi hoạt động quản lý của các CQHC và hoạt động thực thi công vụ của đội ngũ công chức được tiến hành trong môi trường văn hoá trọng pháp luật. Để xây dựng một nền hành chính dân chủ chuyên nghiệp, hiện đại, không thể thiếu đội ngũ công chức có trình độ năng lực thực hành pháp luật. Chỉ số niềm tin của người dân đối với chính quyền sẻ giảm sút nếu các cơ quan công quyền và đội ngũ công chức yếu kém về phương diện văn hoá pháp luật. Chính vì có nội hàm phong phú, đa dạng và tầm quan trọng đặc biệt như vậy nên việc xây dựng VHPL trong các CQHC Nhà nước chịu sự tác động, ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố:

Một là, hệ thống giá trị của văn hoá pháp luật của dân tộc.

VHPLluôn phản ánh truyền thống và lối sống theo pháp luật của một dân tộc cua mỗi quốc gia, đó là những giá trị thuộc về tư tưởng, lối sống, chuẩn mực đạo đức, hành vi được cộng đồng thừa nhận và bảo tồn giữ gìn từ đời này sang đời khác... trên cơ sở đó, nó cũng dựa trên nền tảng, giúp mỗi cá nhân trong xã hội hình thành nên khuôn mẫu hành vi, định hướng sống theo pháp luật của bản thân. Những giá trị truyền thống quý báu như tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, quý trọng con người, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng... sẻ góp phần hình thành những giá trị, chuẩn mực chân chính trong thực thi công vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng đội ngũ công chức trung thành với Tổ quốc, tận tuỵ với nhân dân, trách nhiệm với công việc, chuyên nghiệp, tôn trọng và tuân thủ đầy đủ pháp luật. Chính vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, chúng ta phải tiếp thu những giá trị truyền thống VHPL tốt đẹp của dân tộc Việt Nam được hình thành qua nhiều thế hệ, đòng thời khách phục những tác động của các phong tục, tập quán và lối sống cũ ảnh hưởng tiêu cực đến việc xây dựng nâng cao VHPL trong CQHC, với mục tiêu xây dựng nền hành chính mang tính pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại.

Hai là, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Hiện nay, công cuộc đổi mới toàn diện và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã tác động, đặt ra những yêu cầu mới đối với việc xây dựng VHPL nói chung và VHPL trong CQHC nói riêng. Phát triển kinh tế thị trường luôn đặt vấn đề hiệu quả lên hàng đầu, đòi hỏi CQHC phải không ngừng và cải tiến lề lối làm việc, đội ngũ công chức phải có năng lực, trình độ kiến thức pháp luật, có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, phục vụ tốt nhu cầu của người dân với tư cách là những khách hàng của nền hành chính. Tuy nhiên nền kinh tế thị trường cũng có những mặt trái của nó, nếu không có biện pháp khắc phục hiệu quả sẻ tạo điều kiện, môi trường làm nảy nở nhũng biểu hiện tiêu cực, những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thực thi công vụ như tham nhũng, phiền hà, sách nhiễu nhân dân...

Ba là, hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đội ngũ công chức trong cơ quan hành chính nhà nước.

Hiện nay, mặc dù công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đội ngũ công chức đã được tăng cường, song ở một số cơ quan, đơn vị, việc làm này vẫn chưa được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, còn mang tính hình thức, chưa coi trọng một vấn đề căn bản là phải chú trọng xây dựng ý thức pháp quyền, trách nhiệm công vụ của đội ngũ công chức khi thực thi pháp luật. Công chức cần được giáo dục đầy đủ về trách nhiệm, thẩm quyền, bổn phận của mình trong thực thi công vụ, trong việc thực hiện các công việc nhà nước để phục vụ nhân dân, coi đó là danh dự cao quý của người công chức. Trong thời gian tới, CQHC cần chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, định hướng chuyên sâu liên quan đến lĩnh vực xây dựng và thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội...Giáo dục pháp luật sẻ giúp cho đội ngũ công chức được tiếp cận, nắm bắt một cách toàn diện, đầy đủ các văn bản pháp luật, từ đó giúp cho họ hiểu biết, tri thức về pháp luật, hình thành tình cảm pháp luật đúng đắn có hành vi hợp pháp, bảo đảm tính nghiêm minh của hoạt động thực thi công vụ. Đồng thời, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao trách nhiệm công vụ hình thành nhân cách, rèn luyện hành vi ứng xử cho đội ngũ công chữc.

Bốn là, trách nhiệm, sự gương mẫu của công chức lãnh đạo, quản lý trong việc xây dựng, nâng cao VHPL trong các CQHC.

VHPL của một cơ quan, tổ chức phụ thuộc rất nhiều vào trách nhiệm sự gương mẫu tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, tinh thần trọng pháp trong hoạt động thực thi công vụ của các công chức lãnh đạo, quản lý. Nếu người lãnh đạo, quản lý nhận thức rõ sự cần thiết, tầm quan trọng của VHPL, có sự quan tâm và nỗ lực cần thiết cho việc xây dựng, phát triển VHPL trong cơ quan, đơn vị, đồng thời có năng lực tổ chức, điều hành hoạt động của cơ quan đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật... thì rõ ràng VHPL sẻ không ngừng được tăng cường và thực hiện. Còn nếu người lãnh đạo quản lý quan liêu, cửa quyền thường xuyên vi phạm pháp luật, lợi dụng chức quyền để tham ô, tham nhũng... thì không thể phát huy tác dụng của VHPL và làm ảnh hưởng đến kết quả thực thi công vụ. Chính vì vậy phải rất đề cao vài trò, trách nhiệm của công chức lãnh đạo, quản lý, họ phải là tấm gương sáng, nghiêm túc tuân thủ pháp luật để các giá trị của VHPL được khẳng định, cũng cố và lan toả trong hoạt động của các CQHC nhà nước.

Năm là, hoạt động kiểm tra, giám sát, phản biện từ phía người dân và các tổ chức đoàn thể xã hội.

Thời gian qua, các hoạt động kiểm tra, giám sát, tham gia góp ý xây dựng chính sách pháp luật của người dân và tổ chức đoàn thể được tăng cường, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm thực hiện đúng, có hiệu quả hơn các chính sách, quy định pháp luật; góp phần bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, hạn chế vi phạm pháp luật, Tuy nhiên, trong thực tế, hoạt động kiểm tra, giám sát vẫn còn mang tính hình thức, hiệu quả pháp lý chưa cao; chủ yếu mới được thể hiện qua các phát hiện nêu ý kiến tại các kỳ họp, phiên họp của các cơ quan, tổ chức; nhiều đề xuất, kiến nghị chưa được CQHC các cấp xem xét giải quyết thoả đáng. Để đảm bảo tính nghiêm minh, tuân thủ pháp luật trong hoạt động thực thi công vụ, cần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá từ phía người dân và các tổ chức đoàn thể xã hội để làm sao đưa ra những kiến nghị, đề xuất có chất lượng, hướng tới thiết lập một chế độ kỷ cương, pháp chế nghiêm minh, tạo lập và duy trì các giá trị tích cực của VHPL trong CQHC Nhà nước./.


Trung Kỳ
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷniệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (20/06)
Gia Lai:50 học viên tham gia lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 26 (20/06)
Chiến lược phát triển Bưu chính (20/06)
Quỹ BVPTR tỉnh Gia Lai -10 năm nhìn lại (20/06)
Nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam (20/06)
Gia Lai: Khai giảng lớp bồi dưỡng Quốc phòng, an ninh Đối tượng 4 (20/06)
Bảo tàng tỉnh Gia Lai, tổ chức triển lãm, nói chuyện chuyên đề năm 2022 tại huyện Chư Pưh (18/06)
Vườn tượng gỗ Bahnar, Jrai tại làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (15/06)
Gia Lai: Tập huấn kiến thức vận hành và bán hàng trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn (15/06)
Hội thảo Thực trạng nghề truyền thống của dân tộc Gia-rai tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (13/06)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới ở Gia Lai (13/06)
Kết quả Kỳ thi thứ hai Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực”. (13/06)
Pleiku với công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (09/06)
Gia Lai: Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 (07/06)
Gia Lai tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 (07/06)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

2

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Hop thu cong tac vien

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 6321534
Số người Online 548

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này