TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 09/06/2022 (GMT+7)

Pleiku với công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đảng bộ thành phố Pleiku có 64 tổ chức cơ sở đảng (gồm 27 đảng bộ cơ sở và 37 chi bộ cơ sở), trong đó: có 22 đảng bộ cơ sở khối xã, phường; 31 tổ chức cơ sở đảng khối cơ quan hành chính (gồm 01 đảng bộ và 30 chi bộ cơ sở); 08 tổ chức cơ sở đảng khối sự nghiệp (gồm 01 đảng bộ cơ sở và 07 chi bộ cơ sở); 01 đảng bộ cơ sở công ty cổ phần tư nhân và 02 đảng bộ cơ sở khối lực lượng vũ trang. Toàn thành phố có 316 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở gồm: 175 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố; 04 chi bộ trong khối cơ quan hành chính; 70 chi bộ đơn vị sự nghiệp công lập; 01 chi bộ đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; 06 chi bộ trong doanh nghiệp cổ phần tư nhân; 59 chi bộ trong lực lượng vũ trang; 01 chi bộ quỹ tín dụng với 9.463 đồng chí.


Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku tặng giấy khen các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 
(ảnh chụp tháng 1-2021). Ảnh: Thanh Nhật.

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình số 33-CTr/TU, ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (viết tắt là Chương trình số 33-CTr/TU, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII), Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 12/01/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy và tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết với 365 đồng chí tham gia; đồng thời sao gửi Nghị quyết, Chương trình đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy để triển khai thực hiện và xây dựng chương trình hành động thực hiện trong toàn Đảng bộ thành phố. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Trên cơ sở Chương trình số 33-CT/TU, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng chương trình hành động, quán triệt sâu rộng trong các tổ chức cơ sở đảng; chỉ đạo triển khai cho cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết hằng năm để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm. Cấp ủy có chương trình, kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với kiểm điểm hằng năm và đột xuất được tiến hành đồng thời ở các cấp. Hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Trong quá trình triển khai thực hiện việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại TCCS đảng, đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu các cấp ủy tăng cường chỉ đạo, phân công cấp ủy viên hướng dẫn, đôn đốc, trực tiếp dự, chỉ đạo việc kiểm điểm.

Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử ngay, dứt điểm đối với những vụ việc tham nhũng, tội phạm kinh tế, tội phạm về chức vụ… mà dư luận xã hội, nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý. Công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng: Hằng năm, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch thanh tra theo quy định, trong đó chú trọng những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như lĩnh vực quản lý ngân sách, tài sản, đất đai... Kết quả từ năm 2017 đến năm 2021, thành phố đã tổ chức triển khai 38 cuộc thanh tra tại 109 đơn vị. Qua công tác thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế tại các đơn vị, đồng thời kiến nghị các đơn vị nộp trả ngân sách nhà nước 109.500.000 đồng, thu hồi số tiền sai phạm nộp ngân sách là 204.073.063 đồng, nộp trả các quỹ với số tiền 17.314.575 đồng, yêu cầu hoàn trả cho phụ huynh học sinh với số tiền 461.388.963 đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 324 cá nhân có liên quan. Qua thanh tra, chưa phát hiện có vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tài sản công phải xử lý theo quy định.

Rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình; kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý. Sau khi ban hành các quy định cụ thể về tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, công tác đánh giá cán bộ được thực hiện minh bạch, rõ ràng, có căn cứ cụ thể, kết quả phân loại tổ chức đảng, đảng viên ngày càng thực chất và khách quan. Thường xuyên rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình; kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý.

Quy trình giải quyết công việc, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; xây dựng, hoàn thiện quy định để kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng công đoạn, theo đó, phải có chế tài xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm được triển khai thường xuyên. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo đồng bộ trên các mặt và đạt được một số kết quả nhất định; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng theo hướng giảm bớt thủ tục, giấy tờ, hội họp nhưng vẫn đảm bảo nội dung và hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là việc trao đổi, thông tin giữa các cấp qua mạng thông tin diện rộng của Đảng và hộp thư điện tử công vụ trên mạng Internet.

Việc công khai tài sản được thực hiện theo đúng các hình thức quy định, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Số người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; số người bị kết luận kê khai không trung thực; số người phải giải trình về sự tăng giảm tài sản của cán bộ, đảng viên là không có. Từ năm 2017 đến nay, đã kiểm tra đối với 02 TCCS đảng và 06 đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy; biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả.

Cấp ủy các cấp đã chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Ban Thường vụ Thành ủy đã chú trọng đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trong đó làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát để triển khai, chỉ đạo, kiểm tra, uốn nắn kịp thời những sai sót, đảm bảo cho các hoạt động đúng hướng, đạt hiệu quả cao. Chỉ đạo các TCCS đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết các thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi sách nhiễu, tiêu cực gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính.

Việc quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, mạng xã hội; định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất cho báo chí, truyền thông; xử lý tập thể, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền được chú trọng. Hiện nay, thành phố có 22 cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn (trong đó, có 01 cơ quan báo chí tỉnh Gia Lai, 12 văn phòng đại diện, 09 phóng viên thường trú).Nhìn chung, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú đều có đủ các điều kiện để hoạt động và chấp hành nghiêm sự quản lý trực tiếp của cơ quan báo chí và chịu sự quản lý nhà nước về báo chí của các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú. Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thông tin, tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Công tác kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, củng cố tổ chức đảng và công tác đảng viên được quan tâm. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở phù hợp với quy định và yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 11 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (gọi tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW); Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (gọi tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW) và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW) theo lộ trình kế hoạch đề ra

Có thể nói qua 05 năm triển khai thực hiện Chương trình số 33-CTr/TU, nhận thức của các cấp ủy đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần, nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên; chấp hành thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được quan tâm thực hiện theo các văn bản của cấp trên. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã được triển khai đồng bộ, có hiệu quả cùng với các nghị quyết, kết luận của cấp ủy các cấp góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định tình hình, tạo niềm tin trong đảng bộ, trong nhân dân đối với Đảng.


Ánh Hồng
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷniệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (20/06)
Gia Lai:50 học viên tham gia lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 26 (20/06)
Chiến lược phát triển Bưu chính (20/06)
Quỹ BVPTR tỉnh Gia Lai -10 năm nhìn lại (20/06)
Nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam (20/06)
Gia Lai: Khai giảng lớp bồi dưỡng Quốc phòng, an ninh Đối tượng 4 (20/06)
Các yếu tố tác động đến xây dựng văn hoá pháp luật trong cơ quan hành chính Nhà nước (16/06)
Bảo tàng tỉnh Gia Lai, tổ chức triển lãm, nói chuyện chuyên đề năm 2022 tại huyện Chư Pưh (18/06)
Vườn tượng gỗ Bahnar, Jrai tại làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (15/06)
Gia Lai: Tập huấn kiến thức vận hành và bán hàng trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn (15/06)
Hội thảo Thực trạng nghề truyền thống của dân tộc Gia-rai tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (13/06)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới ở Gia Lai (13/06)
Kết quả Kỳ thi thứ hai Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực”. (13/06)
Gia Lai: Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 (07/06)
Gia Lai tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 (07/06)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

2

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Hop thu cong tac vien

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 6321464
Số người Online 115

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này