TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 30/05/2022 (GMT+7)

Một số giải pháp nâng cao chất lượng quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ này là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...Ảnh: Bùi Thị Hồng.


Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội…Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảngbảo đảmthiết thực, hiệu quả. Đổi mới căn bản chương trình, nội dung, phương phápgiáo dục lý luận chính trị theophương châmkhoa học,thực tiễn,sáng tạo và hiện đại; đưaviệc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược đi vào nền nếp, nhất quán từ Trung ương đến cơ sở, phù hợp với từng đối tượng,chú trọng chất lượng, hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.


Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã xácđịnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong đó, nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt,triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảnglà một trong những lĩnh vực cần phải ưu tiên trước hết,nhằm giúp cán bộ, đảng viên, và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp nhận thức đúng đắn, nắm vững và hiểu rõnội dung cơ bảntrong các nghị quyết của Đảng,từ đócủng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng,tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong quá trình đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng,xây dựng tổ chức Đảng,cơ quan, đơn vị, doanh nghiệpvững mạnh.


Mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Ban Thường vụ Đảng ủy Khốiđã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) chủ động phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, luôn ổn định và phát triển, đời sống của cán bộ, đảng viên,công chức, viên chức và người lao động trong Khối ngày càng được cải thiện, do đó,hầu hết cán bộ, đảng viên,công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối đều tin tưởng vào đường lối đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, có nhận thức sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước, của tỉnh; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần cảnh giác cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh; nhiều cán bộ, đảng viên đã năng động, sáng tạo vận dụng lý luận vào thực tiễn trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,Ban Thường vụĐảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnhvà các cấp ủy cơ sởluôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng đảng trông đó có Nghị quyếtsố 02 về“Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quántriệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và giáo dục chính trị, tư tưởng, đạođức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ” giai đoạn 2021 –2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện.Nhờ vậy mà việchọc tập, quán triệt và triển khai thực hiệncác chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ; các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chương trình, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đều được các cấp ủy đảng triển khaiquán triệtđầy đủ,nghiêm túc,kịp thời đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.Ngay sau khi các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ được ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khốiđều chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khaiđầy đủ, kịp thờitới các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối,đội ngũ báo cáo viên các cấpvà 100% cấp ủy cơ sở; đồng thờikết nối điểm cầu của Trung ương, của tỉnh đến các đồng chí cấp ủy viên Đảng bộ Khối, các đồng chí Bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy cơ sở triển khai quán triệt. Bên cạnh đó còn phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng tại các chi, đảng bộ được phân công phụ trách, bảo đảm cho các Nghị quyết của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Qua đó, việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiệncác Nghị quyết của Đảngđãtừng bước được đổi mới về hình thức, phương pháp triển khai theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả,phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối và của các tổ chức cơ sở đảng,phù hợp với trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên.Công tác tổ chức, quản lý, phục vụ các hội nghị học tập nghị quyết được Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia học tập nghị quyết của Đảng luôn đạt trên 98%; Đại đa số cán bộ, đảng viên có ý thức tham gia học tập Nghị quyết của Đảng nghiêm túc, trách nhiệm, tham gia viết bài thu hoạch cơ bản đạt yêu cầu đề ra.


Sau học tập, quán triệt nghị quyết, Đảng ủy Khối và hầu hết các cấp uỷ cơ sở đều xây dựng chương trình hành độngphù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế củaĐảng bộ Khối,củacơ quan, đơn vị và doanh nghiệpđể tổ chức thực hiện.Hằng năm, Đảng ủy Khối đều đưa các nội dung, nhiệm vụ nêu trong các nghị quyết của Đảng vào chương trình công tác, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có tính khả thi cao. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết tại các chi, đảng bộ cơ sở.Việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối chú trọng, triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng được nâng lên, đảm bảo được yêu cầu đề ra.Qua đó, giúpcác cấp ủy đảng,cán bộ, đảng viênnắm vững, hiểu rõnội dung của Nghị quyết,trên cơ sở đóvận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảngtrong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,góp phầnlàm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.


Tuy nhiên,việchọc tập, quán triệt và triển khai thực hiệnđường lối, chủ trương,nghị quyếtcủa Đảngtrong thời gian qua cũngcònmột sốhạn chế đó là một Việc triển khai học tập các nghị quyết tại một số cấp ủy tổ chức cơ sở đảng chưa thực sự chủ động, còn hình thức, chất lượng, hiệu quả chưa cao,còn mang tính dàn trải, chưa chú trọng đến từng đối tượng, Chương trình hành động, kế hoạch triển khai còn dàn trải, chưa sát với điều kiện, yêu cầu của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.Công tác tổ chức, quản lýhội nghịchưa chặt chẽ, chưa phân công cấp ủy viên theo dõi, quản lýhội nghị; chưa dành thời gian thích đáng để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, cũng như giải đáp thắc mắc trong quá trình học tập. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên tinh thần, thái độ và ý thức học tập chưa nghiêm túc;chưa chú ý lắng nghe, ghi chép và tự nghiên cứu đểnắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết; sau học tập chưa vận dụng được các quan điểm, nội dung nghị quyết vàoquá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết của đội ngũbáo cáo viên cơ sởcòn thiếu tính hấp dẫn,chủ yếu đọc tài liệu, trình bày theo đề cương, không liên hệ với thực tiễn cơ quan, đơn vị nên ít thu hút được người nghe; công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết chưa thường xuyên. chưa đáp ứng được yêu cầu.


Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế trên là do: Một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; còn coi nhẹ việc quản lý, giám sát số lượng, chất lượng cán bộ, đảng viên tham gia học tập; một số báo cáo viên ở cơ sở khả năng truyền đạt còn hạn chế, thiếu kiến thức thực tiễn, chất lượng bài giảng chưa cao;nội dung truyền đạt, tuyên truyền nghị quyết thường quan tâm những vấn đề về quan điểm, nhận thức, chưa coi trọng đúng mức việc quán triệt những nhiệm vụ, giải pháp và cách thức tổ chức thực hiện;tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác học tập của cán bộ, đảng viên chưa cao.


Chính vì vậy để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụcông tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong tình hình mới, góp phầnbảo vệvững chắcnền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, đòi hỏicáccấp ủy đảng cầnlãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốtcông tác giáo dục chính trị, tư tưởng nói chung và việchọc tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng nói riêng, trong đó cần tập trung thực hiện tốtmột số nội dung sau:


Một là:Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả Lãnh đạo các cấp ủy cơ sở cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, từ đó xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Nhất làđồng chí Bí thư cấp ủy phải trực tiếplãnh đạo, chỉđạo, chủtrì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảngđến cán bộ, đảng viên và người lao động trong tổ chức mình.


Hai là,Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm,ý thức tự giáccủa cấp ủy, cán bộ, đảng viên vàngười lao độngtrong học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng.Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, nhất làcán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp trong công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt cácnghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Xác địnhviệc học tập nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảngnghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên,nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng.Khi tham gia học tập phải nghiêm túc, tập trung theo dõi, nghiên cứu nghị quyết,ghi đầy đủnhững nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết. Sau học tập phải nắm được quan điểm, những nội dung cơ bản, cốt lõi và điểm mới của nghị quyết; nói và làm theo nghị quyết của Đảng. Liên hệ trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực mà nghị quyết đề cập, tích cựcthảo luận, có ý kiến tham gia vào chương trình hành động của tổ chức đảng nơi sinh hoạt và của tổ chức đảng cấp trên để nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.


Ba là,Không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảngtheo nội dung, đối tượng phù hợp.Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luậncủa Đảng phải được tiến hànhkịp thời,nghiêm túc, đổi mới cả nội dung và hìnhthức, bảo đảm phù hợp với từng cấp, từng đối tượng;kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, kết hợp giữa học tập, quán triệt với thảo luận, thông qua chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng; kết hợp chặt chẽ giữa thuyết trình với thảo luận, đối thoại giữa báo cáo viên và người nghe. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền, giáo dục thông qua tuyên truyền miệng, sinh hoạt đảng, đoàn thể; thông qua bản tin, các phương tiện thông tin đại chúng; đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền như: tuyên truyền trên thông tin điện tử của Đảng ủy Khối,các trang mạng xã hộiZalo, facebook,…giúp cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương,chỉ thị, nghị quyếtcủa Đng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.


Trong quá trình học tập các cấp ủy đảng phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc học tập của cán bộ, đảng viên, quần chúng đảm bảo cả về số lượng và chất lượng học tập theo kế hoạch đề ra. Tiến hành kiểm tra, đánh giá nhận thức của cán bộ, đảng viên sau khi học tập nghị quyết,chống các biểu hiện hình thức, học tập qua loa, chiếu lệ.Kết thúc đợt triển khai học tập nghị quyết, các cấp ủy Đảng cần đánh giá kết quả học tập, kịp thời biểu dương những tổ chức đảng thực hiện tốt, cán bộ, đảng viên có tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc; đồng thời nhắc nhở phê bình, kiểm điểm những cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập nghị quyết chưa nghiêm túc; báo cáo kết quả học tập về cấp ủy cấp trên theo quy định.


Bốn là,Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên. Các cấp ủy Đảng cần quan tâm kiện toàn, lựa chọn báo cáo viên có khả năng và kinh nghiệm thực tiễn để truyền đạt nghị quyết, đầu tư trang thiết bị cần thiết, tư liệu sách, báo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức các hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đạt kết quả tốt. Các đồng chí báo cáo viêncó trách nhiệmnghiên cứu sâu, nắm vữngnội dung nghị quyết,chỉ thị, kết luận của Đảngvà thực tiễn của đảng bộ, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp cũng như đối tượng người học để trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn mà nghị quyết đề cập, tập trung vào những nội dung cơ bản, cốt lõi và điểm mới của nghị quyết; liên hệ với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải thực hiện nhằm tạo ra bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.


Năm là,Chú trọng việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng. Saumỗiđt nghiên cứu,học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, các cấp ủy Đảng phải xây dựng chương trìnhhoặc kế hoạch thực hiện nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực,sát hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó cần tập trung làm rõ nhiệm vụ, giải pháp thực hiện những nội dung của nghị quyết có liên quan đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình, đồng thời tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ rõ kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho thời gian tiếp theo. Tổ chức tổng kết thực hiện nghị quyết theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp.

Bùi Thị Hồng Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷniệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (20/06)
Gia Lai:50 học viên tham gia lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 26 (20/06)
Chiến lược phát triển Bưu chính (20/06)
Quỹ BVPTR tỉnh Gia Lai -10 năm nhìn lại (20/06)
Nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam (20/06)
Gia Lai: Khai giảng lớp bồi dưỡng Quốc phòng, an ninh Đối tượng 4 (20/06)
Các yếu tố tác động đến xây dựng văn hoá pháp luật trong cơ quan hành chính Nhà nước (16/06)
Bảo tàng tỉnh Gia Lai, tổ chức triển lãm, nói chuyện chuyên đề năm 2022 tại huyện Chư Pưh (18/06)
Vườn tượng gỗ Bahnar, Jrai tại làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (15/06)
Gia Lai: Tập huấn kiến thức vận hành và bán hàng trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn (15/06)
Hội thảo Thực trạng nghề truyền thống của dân tộc Gia-rai tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (13/06)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới ở Gia Lai (13/06)
Kết quả Kỳ thi thứ hai Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực”. (13/06)
Pleiku với công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (09/06)
Gia Lai: Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 (07/06)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

2

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Hop thu cong tac vien

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 6321517
Số người Online 196

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này