TIN MỚI NHẤT:

THỜI SỰ

Kết quả Kỳ thi thứ sáu Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực”.

Linh Ngân - 08/08/2022. Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực”, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức đã tạo sức lan tỏa lớn và thu hút động đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia dự thi.


 Xem chi tiết 
Kết quả Kỳ thi thứ năm Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực”.

Linh Ngân - 25/07/2022. Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực”, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức đã trải qua 5 kỳ thi, thu hút 199.958 lượt người thuộc 17 tỉnh, thành trong cả nước tham gia dự thi.


 Xem chi tiết 
Kết quảKỳthithứ tưCuộcthi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực”.

Linh Ngân - 11/07/2022. Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực”, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức đã tạo sức lan tỏa lớn và thu hút động đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia dự thi.


 Xem chi tiết 
Công bố kết quả Kỳ thi thứ ba và câu hỏi Kỳ thi thứ tư, Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”

Nguồn Ban tổ chức Cuộc thi - 27/06/2022. Căn cứ Quyết định số 127-QĐ/BTGTU, ngày12/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực”; và kết quả kỳ thi thứ ba của Cuộc thi; Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả Kỳ thi thứ ba và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ tư (có danh sách người đạt giải và nội dung câu hỏi kèm theo trên trang tin điện tử).


 Xem chi tiết 
Kết quả Kỳ thi thứ hai Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực”.

Linh Ngân - 13/06/2022. Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực”, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức đã tạo sức lan tỏa lớn và thu hút động đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia dự thi.


 Xem chi tiết 
Công bố kết quả Kỳ thi thứ nhất và câu hỏi Kỳ thi thứ hai, Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”

Nguồn Ban tổ chức Cuộc thi - 30/05/2022. Căn cứ Quyết định số 127-QĐ/BTGTU, ngày12/4/2022 của Ban Tuyên giáoTỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực”; và kết quả kỳ thi thứ nhất của Cuộc thi; Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả Kỳ thi thứ nhất và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ hai (có danh sách người đạt giải và nội dung câu hỏi kèm theo).


 Xem chi tiết 
Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”

Nguồn Ban tổ chức Cuộc thi - 15/05/2022. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về những nội dung cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...


 Xem chi tiết 
Kết quả Kỳ thi thứ chín, Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

Trần Đức - 14/05/2022. Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức đã trải qua 09 kỳ, thu 523.772 lượt người dự thi đến từ 30 tỉnh, thành trong cả nước, trung bình mỗi kỳ có 58.196 lượt.


 Xem chi tiết 
Công bố kết quả Kỳ thi thứ chín. Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

Nguồn Ban tổ chức Cuộc thi - 14/05/2022. Căn cứ Quyết định số 121-QĐ/BTGTU, ngày 01/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” và kết quả kỳ thi thứ chín Cuộc thi; Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả Kỳ thi thứ chín như sau:


 Xem chi tiết 
Kết quả Kỳ thi thứ tám, Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

Trần Đức - 09/05/2022. Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức đã trải qua 08 kỳ, thu hút 472.548 lượt người thuộc 26 tỉnh, thành trong cả nước tham gia dự thi.


 Xem chi tiết 
Công bố kết quả Kỳ thi thứ tám và câu hỏi Kỳ thi thứ tám, Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

Nguồn Ban tổ chức Cuộc thi - 09/05/2022. Căn cứ Quyết định số 121-QĐ/BTGTU, ngày 01/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” và kết quả kỳ thi thứ tám của Cuộc thi; Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả Kỳ thi thứ tám và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ chín (có danh sách người đạt giải và nội dung câu hỏi kèm theo).


 Xem chi tiết 
Công bố kết quả Kỳ thi thứ bảy và câu hỏi Kỳ thi thứ tám, Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

Nguồn Ban tổ chức Cuộc thi - 02/05/2022. Căn cứ Quyết định số 121-QĐ/BTGTU, ngày 01/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” và kết quả kỳ thi thứ bảy của Cuộc thi; Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả Kỳ thi thứ bảy và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ tám (có danh sách người đạt giải và nội dung câu hỏi kèm theo).


 Xem chi tiết 
Kết quả Kỳ thi thứ bảy, Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

Trần Đức - 02/05/2022. Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức đã trải qua 07 kỳ, thu hút 423.567 lượt người thuộc 27 tỉnh, thành trong cả nước tham gia dự thi.


 Xem chi tiết 
Kết quả Kỳ thi thứ sáu, Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

Trần Đức - 25/04/2022. Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức đã trải qua 06 kỳ, thu hút 373.180 lượt người thuộc 27 tỉnh, thành trong cả nước tham gia dự thi.


 Xem chi tiết 
Công bố kết quả Kỳ thi thứ sáu và câu hỏi Kỳ thi thứ bảy, Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

Nguồn Ban tổ chức Cuộc thi - 25/04/2022. Căn cứ Quyết định số 121-QĐ/BTGTU, ngày 01/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” và kết quả kỳ thi thứ nhất của Cuộc thi; Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả Kỳ thi thứ ba và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ tư (có danh sách người đạt giải và nội dung câu hỏi kèm theo).


 Xem chi tiết 
Công bố kết quả Kỳ thi thứ năm và câu hỏi Kỳ thi thứ sáu, Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

Nguồn Ban tổ chức Cuộc thi - 18/04/2022. Căn cứ Quyết định số 121-QĐ/BTGTU, ngày 01/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” và kết quả kỳ thi thứ nhất của Cuộc thi; Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả Kỳ thi thứ ba và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ tư (có danh sách người đạt giải và nội dung câu hỏi kèm theo).


 Xem chi tiết 
Kết quả Kỳ thi thứ năm, Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

Trần Đức - 18/04/2022. Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức đã trải qua 05 kỳ, thu hút 313.631 lượt người thuộc 27 tỉnh, thành trong cả nước tham gia dự thi.


 Xem chi tiết 
Công bố kết quả Kỳ thi thứ tư và câu hỏi Kỳ thi thứ năm, Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

Nguồn Ban tổ chức Cuộc thi - 11/04/2022. Căn cứ Quyết định số 121-QĐ/BTGTU, ngày 01/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” và kết quả kỳ thi thứ nhất của Cuộc thi; Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả Kỳ thi thứ ba và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ tư (có danh sách người đạt giải và nội dung câu hỏi kèm theo).


 Xem chi tiết 
Có 70.640 lượt người tham gia Kỳ thi thứ tư, Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

Trần Đức - 11/04/2022. Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức đã trải qua 04 kỳ, thu hút 255.846 lượt người thuộc 27 tỉnh, thành trong cả nước tham gia dự thi.


 Xem chi tiết 
Kết quả Kỳ thi thứ ba, Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

Trần Đức - 04/04/2022. Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức đã tạo sức lan tỏa lớn và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia.


 Xem chi tiết 
Công bố kết quả Kỳ thi thứ ba và câu hỏi Kỳ thi thứ tư, Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

Nguồn Ban tổ chức Cuộc thi - 04/04/2022. Căn cứ Quyết định số 121-QĐ/BTGTU, ngày 01/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” và kết quả kỳ thi thứ nhất của Cuộc thi; Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả Kỳ thi thứ ba và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ tư (có danh sách người đạt giải và nội dung câu hỏi kèm theo).


 Xem chi tiết 
Công bố kết quả Kỳ thi thứ hai và câu hỏi Kỳ thi thứ ba, Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

Nguồn Ban tổ chức Cuộc thi - 28/03/2022. Căn cứ Quyết định số 121-QĐ/BTGTU, ngày 01/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chứcCuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” và kết quả kỳ thi thứ nhất của Cuộc thi; Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả Kỳ thi thứ hai và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ ba (có danh sách người đạt giải và nội dung câu hỏi kèm theo).


 Xem chi tiết 
Kết quả Kỳ thi thứ hai Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

Trần Đức - 28/03/2022. Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức đã tạo sức lan tỏa lớn và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia.


 Xem chi tiết 
Có 68.560 lượt người tham gia Kỳ thi thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

Nguồn Ban tổ chức Cuộc thi - 21/03/2022. Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức đã tạo sức lan tỏa lớn và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia.


 Xem chi tiết 
Công bố kết quả Kỳ thi thứ nhất và câu hỏi Kỳ thi thứ hai, Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

Nguồn Ban tổ chức Cuộc thi - 21/03/2022. Căn cứ Quyết định số 121-QĐ/BTGTU, ngày 01/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chứcCuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” và kết quả kỳ thi thứ nhất của Cuộc thi; Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả Kỳ thi thứ nhất và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ hai (có danh sách người đạt giải và nội dung câu hỏi kèm theo).


 Xem chi tiết 
Gia Lai: Ngày ấy - Bây giờ (kỳ 2)

Phạm Hằng - Nam Phú - 21/03/2022. Chặng đường 90 năm hình thành và phát triển của tỉnh Gia Lai (1932 - 2022) là không dài so với chiều dài lịch sử của dân tộc, song những chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, những thành tựu to lớn trong hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới là minh chứng hùng hồn cho khát vọng độc lập, tự do; ý chí kiên cường, bất khuất; tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu vượt qua gian khổ, quyết tâm vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai.


 Xem chi tiết 
Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 13/03/2022. Căn cứ kế hoạch 92-KH/BTGTU, ngày 24/02/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển"....


 Xem chi tiết 
Gia Lai: Ngày ấy - Bây giờ (Kỳ 1)

Phạm Hằng - Nam Phú. - 13/03/2022. Chặng đường 90 năm hình thành và phát triển của tỉnh Gia Lai (1932 - 2022) là không dài so với chiều dài lịch sử của dân tộc, song những chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược,những thành tựu to lớn trong hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới là minh chứng hùng hồn cho khát vọng độc lập, tự do; ý chí kiên cường, bất khuất; tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu vượt qua gian khổ, quyết tâm vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai.


 Xem chi tiết 
Vài nét về địa giới hành chính và dân cư tỉnh Gia Lai

Phạm Thị Thuận - 13/03/2022. Gia Lai thuộc khu vực Bắc Tây Nguyên. Gia Lai là tỉnh rộng lớn nhất trong 5 tỉnh Tây Nguyên. Án ngữ trên đỉnh cao nguyên Pleiku hùng vĩ, Gia Lai như nóc nhà của đồng bằng Bình Định, Phú Yên, Campuchia và là giao điểm của nhiều tuyến quốc lộ quan trọng trong khu vực. Qua nhiều thời kỳ, Gia Lai có sự biến đổi về địa giới hành chính.


 Xem chi tiết 
Trang đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

2

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Hop thu cong tac vien

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 6449141
Số người Online 436

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này