TRANG NHẤT > NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Cập nhật 23/04/2022 (GMT+7)

Công tác phát triển đảng viên, đoàn viên và tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân

Đảng bộ tỉnh có 21 đảng bộ trực thuộc (17 đảng bộ cấp huyện và 04 đảng bộ tương đương cấp huyện); đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, toàn Đảng bộ tỉnh có 953 tổ chức cơ sở đảng (355 đảng bộ cơ sở, 598 chi bộ cơ sở); 3.492 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh là 63.061 đồng chí, trong đó: Nữ 22.687 đồng chí (chiếm 36,03%), dân tộc thiểu số 16.107 đồng chí (chiếm 25,5%), đoàn viên 15.790 đồng chí (chiếm 25,04%), tôn giáo 1.190 đồng chí (chiếm 1,89%); doanh nghiệp Nhà nước 3.193 đồng chí (chiếm 5,06%); doanh nghiệp tư nhân 942 đồng chí (chiếm 1,49%).Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đoàn viên và tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua quán triệt, triển khai thực hiện, các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đã nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân; hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên và đoàn thể nhân dân trong các loại hình doanh nghiệp được nâng lên.


Toàn tỉnh hiện có 7.646 doanh nghiệp tư nhân, gồm: 5.752 công ty trách nhiệm hữu hạn; 900 doanh nghiệp; 989 công ty cổ phần; 05 công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, trong đó Nhà nước sở hữu từ dưới 50% vốn điều lệ. Có 41 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, gồm 39 tổ chức cơ sở đảngvà 02 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 942 đảng viên (gồm 847 đảng viên sinh hoạt tại 41 tổ chức đảng và 95 đảng viên công tác tại doanh nghiệp tư nhân nhưng sinh hoạt tại chi bộ nơi cư trú). Có 258 tổ chức công đoàn (gồm 254 tổ chức trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và 04 tổ chức trong doanh nghiệp có vốn nước ngoài, với 9.265 đoàn viên; 15 tổ chức đoàn thanh niên, với 371 đoàn viên; có 09 tổ chức hội cựu chiến binh, với 384 hội viên (tuy nhiên, các tổ chức hội cựu chiến binh này đều hình thành trước khi có Nghị định số 98/2014/NĐ-CP, ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế). Riêng hội liên hiệp phụ nữ không thành lập tổ chức ở các doanh nghiệp tư nhân, chỉ có 4.263 lao động nữ trong các doanh nghiệp tư nhân là hội viên phụ nữ và đang tham gia sinh hoạt tại các chi hội, tổ chức phụ nữ ở địa bàn khu dân cư.


Nhìn chung, tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân trong 05 năm qua hoạt động phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở từng đơn vị, các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động cơ bản hiệu quả, phát huy vai trò trong lãnh đạo đảng viên, đoàn viên và vận động người lao động thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, tham gia quản lý doanh nghiệp, bảo vệ, chăm lo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, người lao động.


Về thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, từ năm 2016 đến tháng 9 năm 2021, toàn tỉnh đã thành lập mới 11 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân (10 tổ chức cơ sở đảng và 01 tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở)), với 182 đảng viên. Các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân đã chấp hành tốt các quy định, chế độ sinh hoạt, thông tin báo cáo, cụ thể hóa thực hiện các hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và ban hành quy chế làm việc, phối hợp giữa cấp ủy chi bộ với ban giám đốc, các đoàn thể; quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đảng, hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên và tổ chức đoàn thể hoạt động theo quy định của Điều lệ Đảng; tích cực tham gia ý kiến trong việc đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng tổ chức đảng làm hạt nhân chính trị của doanh nghiệp, lãnh đạo quần chúng chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư; nhiều tổ chức đảng phát huy được vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, tạo lập mối quan hệ giữa tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể nhân dân với chủ doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền, phát triển kinh tế tư nhân. Hằng năm, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện đã tổ chức các hội nghị, kịp thời khuyến khích, biểu dương những đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, hoạt động đúng pháp luật, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh; chăm lo đời sống của người lao động; phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên; lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của đơn vị.


Nhiều chi bộ quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ để đề ra biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; gắn việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, chi bộ chưa duy trì tốt chế độ sinh hoạt thường kỳ; nội dung sinh hoạt chưa phong phú, chưa thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền văn bản mới của Đảng, Nhà nước, đoàn thể, việc thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế và của địa phương, đơn vị cho đảng viên; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ chưa cao, đảng viên còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa được quan tâm. Một số chi bộ còn nhầm lẫn giữa sinh hoạt đảng với triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp. Phương pháp điều hành sinh hoạt ở một số chi bộ còn lúng túng, nhất là ở những doanh nghiệp tư nhân mới thành lập.


Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, hằng năm, căn cứ chỉ tiêu kết nạp đảng viên được đề ra tại đại hội các đảng bộ cấp huyện và tương đương, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng rà soát nguồn quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng. Kịp thời phát hiện, đề xuất những quần chúng ưu tú, đủ điều kiện, có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đưa vào danh sách cảm tình đảng, đề nghị cấp có thẩm quyền cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Công tác kết nạp đảng viên được các cấp ủy thực hiện đúng quy trình, quy định; từ năm 2016 đến nay, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân đã kết nạp được 156 đảng viên.


Về thành lập tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã phát triển 2.904 đoàn viên công đoàn, thành lập 102 công đoàn cơ sở; 315 đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 04 tổ chức đoàn thanh niên cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân. Thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU, các cấp ủy trong toàn tỉnh đã cùng với các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường chỉ đạo, tập trung củng cố, kiện toàn, duy trì nền nếp sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chế độ chính sách đối với người lao động. Chú trọng phát triển các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng; tích cực tuyên truyền, vận động để chủ doanh nghiệp nhận thức rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tác dụng của việc thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp.


Có thể nói sau khi có Chỉ thị 07-CT/TU, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm hơn đối với công tác xây dựng, phát triển và củng cố tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân; tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên và doanh nghiệp phát triển theo quy định. Nhiều tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền; chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân cơ bản phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật; nhận thức của đảng viên ngày càng được nâng cao, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng và phát triển tổ chức đảng có sự chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng, thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân được quan tâm, đảm bảo đúng quy định Điều lệ Đảng và Điều lệ các tổ chức đoàn thể. Hoạt động của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp tư nhân cơ bản phù hợp với quy định và yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, đóng góp tích cực cho việc xây dựng tập thể người lao động đoàn kết, gắn bó với doanh nghiệp.


Tuy nhiên, một số đơn vị chưa tranh thủ thường xuyên sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chưa thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền, cơ quan chuyên môn đồng cấp trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác dự báo, điều tra, khảo sát nắm tình hình doanh nghiệp, người lao động của các cấp công đoàn trên từng địa bàn có lúc chưa kịp thời. Việc tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập công đoàn; tuyên truyền, thuyết phục người sử dụng lao động tạo điều kiện, ủng hộ công đoàn hoạt động hiệu quả chưa cao. Vai trò công đoàn tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động ở một số cơ sở chưa rõ nét nên công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên có lúc chưa hiệu quả. Việc thành lập và duy trì hoạt động của các tổ chức đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do số lượng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (chiếm khoảng 90%), sử dụng rất ít lao động hoặc chủ yếu là lao động theo thời vụ, thiếu tính ổn định; hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao, thiếu tính bền vững, chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nên chưa quan tâm đến việc thành lập tổ chức đoàn trong doanh nghiệp.


Do đó, để làm tốt công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, cần chú trọng việc tuyên truyền, tạo sự thống nhất nhận thức cho các cấp ủy về vai trò, vị trí và sự cần thiết xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân. Tăng cường tuyên truyền, vận động để chủ doanh nghiệp thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng, thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp là chỗ dựa vững chắc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Các cơ quan chức năng tổ chức khảo sát, thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với chủ doanh nghiệp tư nhân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vấn đề còn khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; động viên chủ doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Lãnh đạo tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định Điều lệ đảng, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; thực hiện tốt quy chế hoạt động các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp…


Khánh Ly
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Pleiku tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (23/04)
Tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (26/02)
Chi bộ thôn 4 thị trấn Đak Đoa phát huy vai trò chi bộ khu dân cư (23/02)
Công tác tiếp dân, đối thoại với dân có nhiều chuyển biến tích cực (05/02)
Những kết quả tích cực trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (05/02)
Kết quả công tác dân vận của đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020 (18/01)
Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội đất nước (05/10)
Huyện Đak Đoa: Tổng kết Đại hội Đảng cấp huyện và cơ sở (11/09)
Đại hội Đảng bộ xã Ia Sao lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp (07/05)
Hệ thống chính trị huyện Ia Pa phải phấn đấu, trách nhiệm và sáng tạo nhiều hơn (20/08)
Ông Huỳnh Minh Thuận tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Chư Pưh nhiệm kỳ 2020-2025 (20/08)
Bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Pưh khóa X (20/08)
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa nhiệm kỳ 2020-2025 (20/08)
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Păh nhiệm kỳ 2020-2025 (14/08)
Dấu ấn của Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong công tác xây dựng Đảng (14/08)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

cuoc thi

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7575794
Số người Online 791

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này