TRANG NHẤT > VĂN HÓA - VĂN NGHỆ
Cập nhật 19/02/2021 (GMT+7)

Hoạt động văn hóa, văn nghệ làm tốt vai trò định hướng, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trên địa bàn tỉnh

Trải qua năm 2020, với nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng, tác động đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước; chủ động, kịp thời, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, định hướng, cũng như triển khai thực hiện đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn, nhất là chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại, đưa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp đến với người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...Vòng xoang ngày hội. Ảnh: Trần Quang Hồng.


Những kết quả nổi bật trong tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa


Tổ chức tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho các tầng lớp nhân dân về quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển văn hóa, văn nghệ thời kỳ mới. Nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú được triển khai kịp thời như: Tuyên truyền lưu động; giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh; giới thiệu, biểu dương công tác bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, chống sự xâm nhập của sản phẩm văn hóa độc hại; thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, như: Liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ hướng đến mục tiêu cổ vũ, biểu dương gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; nêu cao tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương; đấu tranh với các luận điệu sai trái, phản cách mạng, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng; giới thiệu về di sản văn hóa, giá trị lịch sử, giúp khơi dậy ý thức tự hào và truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm của dân tộc, ý thức trách nhiệm, tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi cá nhân.


Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, chủ động tổ chức, tạo nhiều sân chơi bổ ích phục vụ nhân dân: Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2020; Chương trình biểu diễn văn nghệ, thời trang với chủ đề “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” và sự kiện “Ngày Áo dài Việt Nam”; Hội thi “Duyên dáng Áo dài xưa và nay”; Lễ hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô; Lễ hội Hoa Dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya, Hoa Muồng vàng… Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ hướng về cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới được đẩy mạnh. Hoạt động sáng tác văn hóa, văn nghệ có nhiều khởi sắc, nhiều tác phẩm văn, thơ có giá trị tư tưởng, nghệ thuật được phát hành: Tạp chí Văn nghệ Gia Lai tập hợp đăng tải và quảng bá nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật với nội dung nhân văn, hướng thiện, cổ vũ cái đúng, cái đẹp và đấu tranh, phê phán cái tiêu cực trong đời sống văn hóa, xã hội. Hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được quan tâm tổ chức phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.


Công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, hành vi tiêu cực ảnh hưởng xấu đến nền văn hóa, làm tha hóa con người gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội được tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân, góp phần ngăn chặn việc sử dụng, phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại, loại bỏ các sản phẩm văn hóa độc hại. Hoạt động đấu tranh phản bác các luận điệu, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ đạt được những kết quả tích cực.


Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh được cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, thực hiện: Tổ chức truyền dạy cồng chiêng; tổ chức Lễ đón nhận di tích cấp tỉnh Bến đò A Sanh… Đến nay, tỉnh có 03 di tích được xếp hạng, nâng tổng số di tích xếp hạng lên 26 di tích (14 di tích Quốc gia, 12 di tích cấp tỉnh). Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn sử thi Bahnar; xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị công nhận bảo vật Quốc gia Bộ rìu tay sơ kỳ đá cũ tại thị xã An Khê; phục dựng một số lễ hội truyền thống, như: Lễ cúng cầu mưa, Lễ cúng giọt nước, Lễ cúng bến nước, Lễ cưới truyền thống… Công tác bảo tồn tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thông qua các lớp bồi dưỡng tiếng Jrai, Bahnar. Các lễ hội truyền thống kết hợp biểu diễn cồng chiêng, xoang, như: Lễ bỏ mả, Mừng nhà Rông, Mừng lúa mới, Mừng chiến thắng… đã duy trì được bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng.


Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được quan tâm, trong đó chú trọng đưa các sản phẩm văn học, nghệ thuật, các chương trình biểu diễn nghệ thuật… đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm truyền bá sâu rộng các giá trị văn hóa về cơ sở; đảm bảo cho nhân dân được tham gia sáng tạo, hưởng thụ các giá trị văn hóa tốt đẹp và tự tổ chức các hoạt động văn hóa mang tính cộng đồng...


Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa cần được các cấp, các ngành quan tâm, thống nhất về mặt nhận thức văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững; văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, có như vậy văn hóa mới góp phần tích cực xây dựng con người mới,  phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hướng đến chân - thiện - mỹ, nhằm khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng và nhân văn./.

Duy Hùng
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Gia Lai ban hành kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 (07/06)
Một số ND cốt lõi về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (21/05)
test (12/05)
Đak Pơ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện (14/07)
Tác phẩm “Afternoon of mother” của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hùng Hoa Lư đạt Huy chương vàng Thổ Nhĩ Kỳ (04/03)
Gia Lai chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (23/02)
Văn học nghệ thuật Gia Lai một năm có gì? (08/02)
Tôn vinh Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (18/11)
Quả bầu khô trong đời sống của người Jrai (16/10)
Sức mạnh và sức bền của thơ Tố Hữu (06/10)
Tình yêu Tổ quốc (03/09)
Hào hùng, thăng hoa với hoà nhạc trực tiếp không khán giả “Giai điệu Tổ quốc” (24/08)
"Giai điệu Tổ quốc" (20/08)
Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững thứ hạng 35 thế giới (17/08)
Văn học, nghệ thuật đồng hành, nâng bước sự nghiệp đổi mới đất nước (04/08)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

cuoc thi

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7575789
Số người Online 756

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này