TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 20/03/2023 (GMT+7)

Nêu gương trong thực thi công vụ ở huyện Đức Cơ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ, coi đó là nền móng của mọi thành công: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”. Thực hiện tư tưởng đó của Người, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiều văn bản quy định về cán bộ, công chức, trong đó có các quy định về nâng cao trách nhiêm thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Cán bộ, công chức, đặc biệt cán bộ công chức là đảng viên, là lãnh đạo luôn phải đi đầu thực hiện tốt chức trách của mình, gương mẫu trong tất cả các lĩnh vực công tác, hoạt động đời sống hàng ngày nơi cư trú.Tuy nhiên, trong những năm qua vẫn còn tình trạng một số cán bộ, công chức chưa thực sự hiểu và thực hiện tốt việc nêu gương, làm gương. Điều này một phần xuất phát từ: “Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, yếu kém… không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện. Một bộ phận không nhỏ cán bộ giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định số 101-QÐ/TW của Ban Bí thư; Quy định số 55-QÐ/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 08-QÐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Huyện ủy, UBND huyện đều xác định và yêu cầu cụ thể đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Ðiều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn; có lập trường, tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm. Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giảm sút ý chí chiến đấu, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, như: Công văn số 1389/UBND-NC ngày 29/7/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ; Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 09/8/2019 về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Đức Cơ thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Quyết định số 346a/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 về việc ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn; Công văn số 1720/UBND-NC ngày 20/8/2020 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật,kỷ cương hành chính, chấp hành quy chế làm việc của đội ngũ cán bộ công chức,viên chức; Công văn số 1368/UBND-NC ngày 14/7/2022 về việc chấn chỉnh thực hiện kỷ luật,kỷ cương hành chính, chấp hành quy chế làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức….

Từ việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện trong thực thi công vụ và lồng ghép vào các phong trào thi đua đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, như:

Đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện, vì người dân phục vụ. Xây dựng phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác, kiến tạo nên môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả.

Phong trào thi đua kết quả năm sau luôn cao hơn năm trước:Năm 2021: Toàn huyện có 93 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ cở, tăng 45 cá nhân so với năm 2020 (năm 2020: 48 cá nhân); có 15 tập thể Lao động tiên tiến, tăng 2 tập thể so với năm 2020 (năm 2020: 13 tập thể); có 497 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, tăng 62 cá nhân so với năm 2020 (Năm 2020: 435 cá nhân); có 154 tập thể được tặng Giấy khen, tăng 13 tập thể so với năm 2020 (năm 2020: 141 tập thể); có 656 cá nhân được tặng Giấy khen, tăng 123 cá nhân so với năm 2020 (Năm 2020: 533 cá nhân).

Phân loại đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Năm 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 286 người tăng 129 người so với năm 2020 (năm 2020: 157 người); hoàn thành tốt nhiệm vụ: 692 (năm 2020: 798 người); hoàn thành nhiệm vụ: 47 người giảm 31 người so với năm 2020 (nắm 2020: 78 người).

Đội ngũ cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu đã chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị công tác, nghĩa vụ công dân nơi cư trú, gương mẫu thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH TW về những điều đảng viên không được làm, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững, đội ngũ cán bộ công chức viên chức chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, thực hiện nghiêm túc văn hóa công vụ. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc, không xảy ra các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Việc kê khai minh bạch tài sản thu nhập được thực hiện đúng quy định.

Số đơn thư kiến nghị của công dân liên quan đến việc kiến nghị tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, thực hiện cải cách hành chính giảm nhiều so với năm 2019. Hằng năm, đã tiếp nhận trên 6.000 lượt tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, đã tiếp nhận 6.014 hồ sơ vào hệ thống dịch vụ công, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên 99%; đã thực hiện giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp ngày càng được nâng lên, mức độ hài lòng của người dân luôn đạt trên 95% trở lên (Chỉ số SIPAS năm 2019: 28,29 điểm đứng thứ 4/17 huyện, thị xã, năm 2020: 95,66 điểm đứng thứ 1/17 huyện, thị xã, năm 2021: 26.54 điểm đứng thứ 8/17 huyện, thị xã)

Chỉ số cải cách hành chính năm sau cao hơn năm trước, năm 2020 xếp thứ 13/17, năm 2021 vượt lên đạt 11/17 (huyện, thị xã, thành phố), tuy kết quả vẫn chưa được như mong đợi nhưng đó là một kết quả đáng được ghi nhận, là cơ sở để cán bộ, công chức, viên chức nêu cao đạo đức, trách nhiệm trong thực thi công vụ cho những năm tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn có những tồn tại, hạn chế:

Ðối với những công việc, ngành nghề phải thường xuyên tiếp xúc, giao tiếp với nhân dân, có lúc, có nơi vẫn còn những cách ứng xử nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn; một số ít cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn tình trạng vi phạm thời gian làm việc; tác phong làm việc thiếu ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm việc được giao. Do đặc thù từng loại hình công việc nên việc thực hiện nêu gương vẫn có mặt còn hạn chế; việc nêu gương tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống ở một số cán bộ, đảng viên còn thực hiện chưa nghiêm túc, chưa thường xuyên, chưa thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chưa phải là phong trào mang tính tự giác.

Các giải pháp trong thời gian đến

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn hóa công vụ nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, công chức, viên chức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống, nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Đức Cơ vào những năm tiếp theo.

Ba là, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc xây dựng, nâng cao văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính; Vận động cán bộ, công chức, viên chức tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; gương mẫu đi đầu trong công cuộc cải cách hành chính Nhà nước; tích cực tham mưu cho cơ quan, đơn vị các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước; đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ.

Bốn là, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức được nêu chính kiến và chia sẻ những giải pháp, cách làm hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ.

Năm là, xây dựng các mô hình cụ thể để tập trung tổ chức thực hiện, phổ biến và nhân rộng, tạo điểm nhấn và sức lan tỏa. Quan tâm xây dựng các điển hình cá nhân tiêu biểu, tạo sức thuyết phục của phong trào thi đua đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua; Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua. Tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua được phát động động trong cán bộ, công chức, như: “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Đức Cơ thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thi đua hoàn thành tốt kế hoạch nhà nước./.


Phạm Thị Lựu Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Cơ
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Gia Lai với công tác đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước (08/06)
Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025 của tỉnh (08/06)
“Học kỳ trong quân đội” với chủ đề Tôi là chiến sỹ năm 2023: Trải nghiệm thú vị trong môi trường quân đội (08/06)
Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai: 10 năm xây dựng và trưởng thành (07/06)
Gia Lai: Lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối (06/06)
Triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (06/06)
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (06/06)
Chương trình phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025 (06/06)
Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII (05/06)
Cách xác định thời gian, tiền lương để hưởng trợ cấp tinh giản biên chế từ 20/7/2023 (05/06)
Chính sách thôi việc khi thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 29 (05/06)
Ban Tổ chức Trung ương và Bộ thông tin và truyền thông tổ chức bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho cán bộ, phóng viên báo chí (05/06)
08 đối tượng bị tinh giản biên chế từ ngày 20/7/2023 (05/06)
Chiến thắng Đak Pơ mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa chiến lược quan trọng (02/06)
Gia Lai: Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (02/06)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

cuoc thi

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7575792
Số người Online 645

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này