TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 14/03/2023 (GMT+7)

Bài học xuyên suốt của cách mạng Việt Nam về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là lý tưởng, mục tiêu và là nguồn gốc sức mạnh của cách mạng và dân tộc Việt Nam. Đây là con đường mà từ rất sớm đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta lựa chọn. Hiện nay nó vẫn tiếp tục được Đảng và nhân dân ta kiên trì phấn đấu thực hiện. Con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã được lịch sử khẳng định từ lý luận đến thực tiễn. Đây là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế thời đại và sự phát triển của dân tộc Việt Nam.


Trên hành trình ra đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin và tìm thấy ở đó con đường cứu nước đúng đắn: gắn liền giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người tức là phải đi tới chủ nghĩa xã hội. Người đã truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, gieo hạt giống chủ nghĩa xã hội vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ nghiên cứu lý luận và khảo nghiệm thực tiễn của các nước, Nguyễn Ái Quốc khẳng định chủ nghĩa xã hội hoàn toàn có thể thực hiện được ở châu Á nói chung và Đông Dương nói riêng, trong đó có Việt Nam.

Các phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX theo lập trường phong kiến hay dân chủ tư sản đều có mục tiêu giành độc lập cho dân tộc nhưng lại sai lầm trong xác định đường lối, con đường phát triển và phương pháp đấu tranh nên đều lần lượt thất bại. Chỉ có xu hướng yêu nước theo lập trường của giai cấp vô sản, của Đảng Cộng sản gắn giải phóng dân tộc với cách mạng xã hội chủ nghĩa được phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam chấp nhận và thực hiện. Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 2/1930) đã nêu rõ mục tiêu đấu tranh của cách mạng và dân tộc Việt Nam là làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập để đi tới xã hội cộng sản. Đó là sự lựa chọn đúng đắn dứt khoát,sự lựa chọn của chính lịch sử.

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu chiến lược của toàn bộ sự nghiệp và tiến trình cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, ở mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lịch sử được đặt ra các chủ trương, nhiệm vụ cho phù hợp.

Ở thời kỳ 1930-1945, độc lập dân tộc là mục tiêu chủ yếu, hàng đầu, phải tập trung vào nhiệm vụ giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, đồng bào. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) nhiệm vụ giải phóng dân tộc vẫn là hàng đầu, phấn đấu vừa kháng chiến vừa kiến quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tạo tiền đề và điều kiện để chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thời kỳ 1954-1975 cách mạng Việt Nam đồng thời thực hiện hai chiến lược cách mạng: Cách mạng dân tộc dân chủ giải phóng miền Nam đi đến thống nhất đất nước và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Xây dựng chủ nghĩa xã hội được đặt ra trực tiếp.

Từ sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975, nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội được thực hiện trên cả nước đồng thời phải bảo vệ Tổ quốc, giữ vững độc lập dân tộc. Đến năm 1986 thực hiện công cuộc đổi mới tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng đường lối, chính sách đổi mới đồng thời củng cố vững chắc độc lập dân tộc.

Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có Đảng đã khẳng định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn mà chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn từ những ngày đầu.

Trong hơn 90 năm qua, Đảng và nhân dân ta luôn luôn kiên trì thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhờ vậy mà trong suốt một chặng đường dài 90 năm đó cách mạng nước ta đã giành được 3 thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử và thời đại.

Một là, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.Cách mạng Tháng Tám thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước ta. Đó là kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.

Hai là, thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.Đây là thắng lợi của cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc kéo dài suốt 30 năm đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

Ba là, thắng lợi bước đầu của sự nghiệp đổi mới.Vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.Củng cố vững chắc hơn độc lập dân tộc, từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Bài học lớn về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đây cũng là bài học lớn xuyên suốt qua các nhiệm kì đại hội của Đảng. Từ Đại hội VII đến Đại hội XII của Đảng thì bài học hàng đầu được rút ra mà Đảng đã xác định là: Giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là nguyên tắc chỉ đạo toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mọi hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị đều phải quán triệt nguyên tắc đó. Mọi cán bộ, đảng viên, công chức phải nắm vững nguyên tắc đó và thể hiện trong hành động, hoạt động thực tiễn và trong tư duy, tình cảm và đạo đức. Hết lòng, hết sức phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội có quan hệ mật thiết, tác động và quyết định lẫn nhau trong tiến trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Độc lập dân tộc là khát vọng, là điều kiện tiên quyết để đưa đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội là mục tiêu cao cả, là đích phải đi tới và cũng là cơ sở để bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã chứng minh tính đúng đắn, khoa học của mục tiêu, con đường xã hội chủ nghĩa chứng minh sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.Huy Ngân
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Gia Lai với công tác đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước (08/06)
Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025 của tỉnh (08/06)
“Học kỳ trong quân đội” với chủ đề Tôi là chiến sỹ năm 2023: Trải nghiệm thú vị trong môi trường quân đội (08/06)
Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai: 10 năm xây dựng và trưởng thành (07/06)
Gia Lai: Lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối (06/06)
Triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (06/06)
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (06/06)
Chương trình phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025 (06/06)
Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII (05/06)
Cách xác định thời gian, tiền lương để hưởng trợ cấp tinh giản biên chế từ 20/7/2023 (05/06)
Chính sách thôi việc khi thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 29 (05/06)
Ban Tổ chức Trung ương và Bộ thông tin và truyền thông tổ chức bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho cán bộ, phóng viên báo chí (05/06)
08 đối tượng bị tinh giản biên chế từ ngày 20/7/2023 (05/06)
Chiến thắng Đak Pơ mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa chiến lược quan trọng (02/06)
Gia Lai: Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (02/06)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

cuoc thi

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7576000
Số người Online 662

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này