TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 08/11/2022 (GMT+7)

Gia Lai nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Đảng bộ tỉnh có 21 đảng bộ trực thuộc (17 đảng bộ cấp huyện và 04 đảng bộ tương đương cấp huyện); 948 tổ chức cơ sở đảng (gồm 354 đảng bộ cơ sở và 594 chi bộ cơ sở); 1.576 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, trong đó có 1.464 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy (chiếm 92,9%); tổng số đảng viên 64.199 đồng chí (tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2022). Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có 35.638 người (Số liệu tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022). Trong đó: Khối Đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có 1.298 người (gồm cấp tỉnh 376 người, cấp huyện 922 người); khối nhà nước có 27.340 người (gồm cấp tỉnh 8.610 người, cấp huyện 18.730 người); cấp xã có 7.000 người (gồm 2.277 cán bộ chuyên trách, 2.044 công chức cấp xã và 2.679 người hoạt động không chuyên trách).


Thời gian qua, công tác cán bộ của tỉnh đã bám sát các quan điểm, nguyên tắc, quy định của Đảng và từng bước đi vào nền nếp. Công tác quy hoạch cán bộ được triển khai thực hiện theo đúng phương châm “động” và “mở”. Việc quản lý, thực hiện quy hoạch cán bộ đã gắn với công tác đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý theo đúng quy định. (1) Nhiệm kỳ 2010 - 2015, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã quy hoạch: Cấp ủy cấp huyện và tương đương 1.181 đồng chí; ban thường vụ cấp ủy cấp huyện 320 đồng chí; các chức danh lãnh đạo cấp huyện (bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân) 365 đồng chí. Đã quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 92 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy 19 đồng chí; chức danh Bí thư Tỉnh ủy 03 đồng chí; chức danh phó bí thư Tỉnh ủy 07 đồng chí; chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 quy hoạch 04 đồng chí; chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 quy hoạch 03 đồng chí. (2) Nhiệm kỳ 2015 - 2020, quy hoạch: Cấp ủy cấp huyện 1.285 đồng chí; ban thường vụ cấp ủy cấp huyện 346 đồng chí; các chức danh lãnh đạo cấp huyện (bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân) 425 đồng chí. Đã quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 95 đồng chí; quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy 22 đồng chí; chức danh Bí thư Tỉnh ủy 03 đồng chí; chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy 07 đồng chí; chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 quy hoạch 03 đồng chí; chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 quy hoạch 04 đồng chí.

Công tác luân chuyển cán bộ được thực hiện chặt chẽ, thận trọng, giải quyết tốt mối quan hệ giữa luân chuyển với ổn định; vừa coi trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vừa gắn với công tác quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ. Các bước trong quy trình luân chuyển cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm thực hiện, đảm bảo đúng quy định, tạo điều kiện cho cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua luân chuyển cán bộ từng bước khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ lãnh đạo, quản lý và góp phần trẻ hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2010 - 2015, toàn tỉnh thực hiện luân chuyển 377 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; nhiệm kỳ 2015 - 2020, luân chuyển 328 cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp (Nhiệm kỳ 2010 - 2015, luân chuyển: Từ tỉnh về huyện 18 đồng chí; ngành này sang ngành khác 09 đồng chí; huyện này sang huyện khác 02 đồng chí; huyện, thị xã, thành phố về tỉnh 12 đồng chí; huyện, thị xã, thành phố về xã, phường, thị trấn 96 đồng chí; từ xã, phường, thị trấn về huyện, thị xã, thành phố 61 đồng chí; giữa các xã, phường, thị trấn 102 đồng chí. (2) Nhiệm kỳ 2015 - 2020, luân chuyển: Từ tỉnh về huyện 05 đồng chí; từ cấp huyện về tỉnh 06 đồng chí; từ ngành này sang ngành khác 06 đồng chí; từ huyện này sang huyện khác 01 đồng chí; huyện, thị xã, thành phố về xã, phường, thị trấn 147 đồng chí; luân chuyển từ xã, phường, thị trấn về huyện, thị xã, thành phố 52 đồng chí; luân chuyển giữa các xã, phường, thị trấn 111 đồng chí). Công tác xét tuyển, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đối tượng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 12 tháng 6 năm 2009 về tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí về cơ sở công tác đạt kết quả. Tuyển chọn được 141 sinh viên về cơ sở công tác, có 111 sinh viên tham gia theo quy định của Đề án (30 sinh viên xin thôi tham gia Đề án hoặc chuyển làm công tác khác).

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, từng bước gắn với vị trí việc làm, chức danh cán bộ đang đảm nhận và quy hoạch cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức về hội nhập quốc tế, kỹ năng đối ngoại… cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ; quyết định nhân sự trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện và kết quả công việc. Cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, hầu hết đều đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện, có năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao; không có tình trạng điều động những cán bộ bị kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị này sang giữ chức vụ cao hơn ở đơn vị khác. Công tác đánh giá cán bộ được đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch; phân công cấp ủy viên hướng dẫn, đôn đốc, trực tiếp dự, chỉ đạo việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tập thể, cá nhân, chú trọng những nơi có gợi ý kiểm điểm; nghiêm túc rút kinh nghiệm và chỉ đạo kiểm điểm lại ở những nơi chưa đạt yêu cầu. Chính sách cán bộ tiếp tục được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện. Các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng hưởng chính sách theo quy định. Việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, trọng tâm là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Việc tổ chức quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc. Công tác thẩm tra, xác minh, kết luận vấn đề lịch sử chính trị, chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên được thực hiện đúng quy trình, quy định./.

Khánh Huyền
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Kết quả kỳ thi thứ bảy (kỳ cuối), Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” (05/12)
Binh đoàn 15 tặng nhà ở cho nhiều đối tượng trên địa bàn đơn vị (02/12)
Ghi nhận từ một buổi sinh hoạt chi bộ (02/12)
Đảng bộ tỉnh Gia Lai – 77 năm một chặng đường (02/12)
Hội nghị tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2022 và tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội (28/12)
Phú Thiện: 91 đại biểu tham dựHội nghị tuyên truyền về An toàn giao thông. (29/11)
Tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (29/11)
Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11)
Gia Lai ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (23/11)
Infographics: “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - Ý chí và niềm tin tất thắng (22/11)
Infographics: 13 văn kiện hợp tác giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc (22/11)
Khởi nghĩa Nam Kỳ - Trang sử oanh liệt của Cách mạng Việt Nam (22/11)
Tăng cường tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII (22/11)
Tuyên truyền về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước (22/11)
Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên phủ trên không” (22/11)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

2

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7482112
Số người Online 632

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này