TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 02/08/2022 (GMT+7)

Pleiku đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

Thời gian qua, để thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ban Bí thư khóa XII về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác thông tin với nhiều hình thức phong phú đa dạng như tuyên truyền trên sóng phát thanh, qua hội họp, sinh hoạt của thôn, làng, tổ dân phố, Mặt trận và đoàn thể, tuyên truyền qua Pano, mạng xã hội Facebook, Zalo...và xây dựng nội dung thông tin gắn liền với thực tiễn, phù hợp từng địa bàn, đối tượng. Qua đó, nhân dân hiểu và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.
Thành phố đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tổ chức công tác thông tin cơ sở.Đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở thường xuyên được củng cố, đảm bảo hoạt động. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố được bố trí 06 cán bộ, viên chức; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố được bố trí 46 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên; mỗi xã, phường được bố trí 01 công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách lĩnh vực Văn hóa Thông tin. Ngoài ra, đội ngũ báo cáo viên Thành ủy có 30 đồng chí; báo cáo viên phường, xã có 109 đồng chí; 365 tuyên truyền viên cơ sở (trong đó có 45 tuyên truyền viên là người đồng bào dân tộc thiểu số) và 651 đồng chí là lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở thôn, làng, tô dân phố.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể các cấp cũng là lực lượng quan trọng trong công tác thông tin của thành phố. Đội ngũ cán bộ làm công tác Văn hóa - Thông tin, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được trang bị đầy đủ về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác thông tin cơ sở được đầu tư, nâng cấp và khai thác, sử dụng có hiệu quả.

Công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin và tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền ở cơ sởđược thực hiện đồng bộ, thống nhất và nội dung thông tin gắn với thực tế phù hợp từng địa bàn, đối tượng. Phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong việc cung cấp và quản lý thông tin đảm bảo tính chính xác, không bị lệch lạc. Đối với những thông tin có độ mật thì chú trọng công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đối với những thông tin thông thường thì được phổ biến rộng rãi qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội... Các sự kiện lớn thì tuyên truyền trực tiếp bằng panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu... qua đó đã giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân nắm bắt kịp thời chủ trương lớn của thành phố.

Bên cạnh đó, Thành phố thường xuyên quan tâm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin trên địa bàn thành phố. Nội dung thông tin phong phú, đa dạng đảm bảo ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, dễ hiểu, thuyết phục đối với từng đối tượng và gắn với điều kiện thực tiễn từng đơn vị, địa phương.

Thông qua công tác thông tin cơ sở mà trong những năm qua, việc tiếp nhận thông tin và trả lời thông tin phản ánh được Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Hằng tháng tại trụ sở ủy ban nhân dân thành phố và tại các xã, phường sẽ tổ chức tiếp công dân, xử lý, phản hồi những thắc mắc của các tổ chức, cá nhân một cách kịp thời, đúng đối tượng. Đặc biệt từ năm 2021, thành phố đã triển khai hệ thống ứng dụng trên thiết bị di động dành cho người dân “Pleiku trực tuyến”. Qua đó, chính quyền thường xuyên cung cấp, cập nhật thông tin đến người dân, người dân thườngxuyên đóng góp, giám sát và phản ánh các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực được nhanh chóng.

Thành phố cũng đã quan tâm đầu tư, trang bị các phương tiện hiện đại phục vụ công tác thông tin cơ sở. Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị điện tử ở các điểm cầu thông tin trực tuyến, máy chiếu, hệ thống âm thanh, hệ thống đường truyền cáp quang từ tỉnh đến thành phố. Ngoài ra, hiện nay 22/22 xã, phường trên địa bàn thành phố đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống hội nghị trực tuyến để phục vụ cho việc tổ chức các hội nghị, hội họp. Thành phố hiện có 02 bảng điện tử: Bảng điện tử đặt tại Ngã ba Hoa Lư, bảng điện tử trước trụ sở ủy ban nhân dân thành phố phục vụ cho công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tỷ lệ người sử dụng Internet trên địa bàn thành phố tăng cao, đạt khoảng 80%.

Các hình thức truyền thông mới, truyền thông đa phương tiện được triển khai sử dụng hiệu quả. Hiện nay, thành phố có 01 cổng thông tin điện tử và 22 Trang thông tin điện tử của 22 xã, phường đã cung cấp các thông tin, phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin, tra cứu hồ sơ của người dân, cũng như việc cung cấp cho người dân các thủ tục hành chính để tiện liên hệ công việc.

Các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở ở các địa phương cũng được đầu tư, nâng cấp.Thành phố hiện có 01 cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố; 11 trạm truyền thanh các xã, phường; 01 đội thông tin lưu động cấp thành phố; 08 điểm bưu điện - văn hóa xã; 01 Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao Thành phố, 01 Nhà thiếu nhi; 19 nhà văn hóa các xã, phường; 175 nhà văn hóa các thôn, làng, tổ dân phố; 12 cụm cổ động. Các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố được chú trọng đầu tư, phát huy được công năng sử dụng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền chuyển tải các thông tin kịp thời, chính xác đến người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số loại hình thông tin cơ sở và một số hình thức thông tin cơ sở chưa phát huy được vai trò, hiệu quả như: Thông tin thông qua Tủ sách cấp xã, phường; hoạt động thông tin, tuyên truyền của đội thông tin lưu động.Nội dung thông tin còn hạn chế, chất lượng thông tin có lúc chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu của người nghe.

Do đó, để công tác thông tin cơ sở mang lại hiệu quả hơn trong thời gian đến, cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ các phương tiện truyền thông hiện đại với cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết chế văn hóa - thông tin ở cơ sở hiện có để làm tốt công tác thông tin cơ sở; bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, kiến thức cho người dân; đồng thời, chủ động đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, góp phần củng cố sự đoàn kết, đồng thuận của xã hội.Đa dạng hoá nội dung, hình thức thông tin cơ sở. Chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền miệng. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạtđộng thông tin, nhất là việc sử dụng các mạng xã hội, cổng thông tin điện tử, hộp thư công vụ... trong việc truyền tải thông tin.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin từ thành phố đến cơ sở. Lựa chọn những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phâm chất đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có uy tín và khả năng truyền đạt tốt để bố trí công tác. Chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cung cấp tài liệu kịp thời cho đội ngũ cán bộ Văn hóa - Thông tin, báo cáo viên, tuyên truyền viên... nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.


Khánh Huyền
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở (08/08)
Gia Lai tăng cường các giải pháp quản lý bình ổn giá thịt lợn và thức ăn chăn nuôi (08/08)
Gia Lai tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh (08/08)
Gia Lai: Khai giảng lớp Cao học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước khóa 28.1B (08/08)
Kết quả Kỳ thi thứ sáu Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực”. (08/08)
Nâng cao chất lượng điều tra, nắm bắt dư luận xã hội (06/08)
Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh (19/07)
Chi bộ Tổ dân phố 6 (Phường Hòa Bình) tổ chức Đại hội lần thứ VII (03/08)
Kết quả thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh (03/08)
Gia Lai: Khoa học - công nghệ và những đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh (03/08)
PhườngIaKringchú trọngnâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính (03/08)
Địa điểm thành lập chi bộ đầu tiên của huyện Cheo Reo được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh (02/08)
Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7 (27/07)
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kế hoạch phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” (27/07)
Gia Lai: Công tác dân vận chính quyền những kết quả nổi bật sáu tháng đầu năm 2022 (27/07)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

2

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Hop thu cong tac vien

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 6448865
Số người Online 615

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này