TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 27/07/2022 (GMT+7)

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kế hoạch phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí, người làm báo về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, cũng như sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí, giá trị của các sản phẩm báo chí và danh dự, uy tín của người làm báo.


Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, trọng tâm là xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa. Tạo phong trào thi đua thiết thực và ý nghĩa, thúc đẩy các cơ quan báo chí thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng trong gìn giữ, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển”; phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa, phát huy giá trị văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo ra các sản phẩm báo chí giàu chất văn hóa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa, đạo đức và lòng nhân ái, góp phần xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Ngày 10 tháng 6 năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành kế hoạch số 154 - KH/BTGTW, theo đó Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” hướng tới Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Phong trào thi đua phải đảm bảo huy động được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người làm báo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Việc triển khai thực hiện phải duy trì thường xuyên, liên tục, thiết thực, tạo thành nền nếp trong các cơ quan báo chí; phân công rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong phối hợp thực hiện. Các cơ quan báo chí căn cứ kế hoạch và tiêu chí, nội dung yêu cầu của phong trào thi đua xây dựng, ban hành quy định (nội quy, quy chế…) của cơ quan, thiết thực xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa.

Theo kế hoạch phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” của Ban Tuyên giáo Trung ương, về nội dung sẽ thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức; Xây dựng kế hoạch và Bộ tiêu chí về cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa; Tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”; giao Hội Nhà báo Việt Nam chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cấp hội triển khai thực hiện việc phát động phong trào, ký giao ước thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí. Hằng năm tiến hành bình xét, trao tặng danh hiệu thi đua nhằm biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt; lưu ý, nhắc nhở các đơn vị chưa thực hiện tốt phong trào.

Về tổ chức thực hiện, Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan chỉ đạo định hướng nội dung phong trào thi đua. Chỉ đạo báo chí thông tin tuyên truyền; các cơ quan báo chí hưởng ứng, thực hiện. Mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành tham dự Lễ phát động (Văn phòng chủ trì phối hợp với Vụ Báo chí - Xuất bản thiết kế mẫu và phát hành giấy mời). Phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng Bộ tiêu chí về cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa.

Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” (Vụ Báo chí - Xuất bản chuẩn bị). Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Chỉ đạo. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng Bộ tiêu chí về cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa. Phối hợp tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”. Tham gia đánh giá việc tổ chức triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”; đưa kết quả việc thực hiện phong trào này thành tiêu chí đánh giá, khen thưởng của Bộ đối với cơ quan báo chí. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Chỉ đạo.

Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì xây dựng Bộ tiêu chí về cơ quan báo chí văn hóa, trong đó có tiêu chí chung cho cơ quan báo chí, tiêu chí cho người làm báo văn hóa. Phối hợp tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”. Là cơ quan thường trực trong tổ chức, triển khai thực hiện đến cấp hội nhà báo và các cơ quan báo chí. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện phong trào ở các cấp hội, cơ quan báo chí; hằng năm tiến hành việc đánh giá kết quả thực hiện, bình xét, trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng, đề xuất hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; đồng thời nhắc nhở, lưu ý các cấp hội và cơ quan báo chí thực hiện chưa nghiêm túc. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Chỉ đạo.

Báo Nhân Dân chủ trì tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”. Xây dựng phóng sự truyền hình phát tại Lễ phát động. Phối hợp xây dựng Bộ tiêu chí về cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa. Tuyên truyền, lan tỏa, giới thiệu các cơ quan báo chí thực hiện tốt nội dung phong trào thi đua. Bảo đảm điều kiện, kinh phí tổ chức Lễ phát động. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Chỉ đạo.

Các cơ quan chủ quản báo chí căn cứ Kế hoạch chỉ đạo cơ quan báo chí trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua; đưa kết quả việc thực hiện phong trào thi đua thành tiêu chí thi đua, đánh giá, khen thưởng cơ quan báo chí trực thuộc. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, phê duyệt các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan báo chí đảm bảo dân chủ, đoàn kết, minh bạch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chú trọng xây dựng môi trường làm báo văn hóa, cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa.

Các cơ quan báo chí tổ chức quán triệt để cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người làm báo trong cơ quan nhận thức sâu sắc về phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”. Từ đó, hưởng ứng và tham gia tích cực, hiệu quả vào việc xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí, ứng xử văn hóa trong tác nghiệp, hình thành các sản phẩm báo chí giàu chất văn hóa… Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua; định kỳ có báo cáo kết quả việc thực hiện về Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam. Xây dựng, ban hành các quy định, quy chế của cơ quan đảm bảo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua. Tổ chức phát động, thường xuyên đánh giá và có hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện phong trào thi đua. Tích cực thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đua; lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa, đạo đức và lòng nhân ái, góp phần xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh./.


Như Ý (Tổng hợp)
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở (08/08)
Gia Lai tăng cường các giải pháp quản lý bình ổn giá thịt lợn và thức ăn chăn nuôi (08/08)
Gia Lai tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh (08/08)
Gia Lai: Khai giảng lớp Cao học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước khóa 28.1B (08/08)
Kết quả Kỳ thi thứ sáu Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực”. (08/08)
Nâng cao chất lượng điều tra, nắm bắt dư luận xã hội (06/08)
Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh (19/07)
Chi bộ Tổ dân phố 6 (Phường Hòa Bình) tổ chức Đại hội lần thứ VII (03/08)
Kết quả thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh (03/08)
Gia Lai: Khoa học - công nghệ và những đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh (03/08)
PhườngIaKringchú trọngnâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính (03/08)
Địa điểm thành lập chi bộ đầu tiên của huyện Cheo Reo được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh (02/08)
Pleiku đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới (02/08)
Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7 (27/07)
Gia Lai: Công tác dân vận chính quyền những kết quả nổi bật sáu tháng đầu năm 2022 (27/07)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

2

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Hop thu cong tac vien

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 6448879
Số người Online 773

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này