TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 27/07/2022 (GMT+7)

Gia Lai: Công tác dân vận chính quyền những kết quả nổi bật sáu tháng đầu năm 2022

Sáu tháng đầu năm, tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và giá cả một số mặt hàng xăng dầu, phân bón, xây dựng, vật tư nông nghiệp tăng cao.
Song, tình hình kinh tế - xã hội vẫn đạt được những kết quả tích cực; chương trình xây dựng nông thôn mới, xoá đói, giảm nghèo tiếp tục được đẩy mạnh. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện tốt. Công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo. Tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 24/5/2022), góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa, con người, tiềm năng của Gia Lai. Đạt được những kết quả đó là nhờ sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của công tác dân vận chính quyền, cụ thể đó là:

Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân được các cấp chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ năm 2022. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 06 tháng đầu năm 2022 ước đạt 6,87%. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt 420 triệu USD, đạt 63,64% kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 87 triệu USD, đạt 87% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng ước đạt 3.054 tỷ đồng, bằng 56,4% dự toán Trung ương giao, bằng 52,4% dự toán HĐND tỉnh giao; tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng ước đạt 5.774,2 tỷ đồng, bằng 50,8% dự toán Trung ương giao, đạt 43% dự toán HĐND tỉnh giao. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Số lao động được được giải quyết việc làm ước đạt 14.400 lao động, đạt 54,96% kế hoạch. Các chương trình và dự án thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo được quan tâm. Tăng cường tính tự chủ, chủ động trong phòng, chống dịch; nâng cao năng lực phòng, chống dịch cho các cấp, đặc biệt là tuyến cơ sở; chuyển đổi trở lại có trọng điểm, có lộ trình đối với các Bệnh viện điều trị Covid-19 để vừa đảm bảo điều trị bệnh nhân Covid-19, vừa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tại các tuyến. Kết quả phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh đến nay đã cơ bản được kiểm soát tốt. Toàn tỉnh đã bố trí kinh phí hỗ trợ cho đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn với tổng số tiền hơn 193 tỷ đồng.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Các thủ tục hành chính được công bố công khai, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện. Hiện nay, toàn bộ thủ tục hành chính của tỉnh (2.063) được cung cấp theo dịch vụ công trực tuyến; trong đó có 136 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 1.069 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 17/17 huyện, thị xã, thành phố đã chuyển sang tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 98% trên tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trên hệ thống. Công tác cải cách hành chính ở cấp xã được cải thiện rõ nét và từng bước đi vào nền nếp, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đến nay, 220/220 Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (đạt 100%) đã triển khai mô hình “Một cửa điện tử liên thông”; 14/220 xã triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bưu điện.

Công tác phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Báo chí, ... được cơ quan hành chính Nhà nước và chính quyền các cấp triển khai thường xuyên; thông qua đó, phát huy cơ bản đầy đủ, toàn diện quyền dân chủ của người dân, nhất là thực hiện nghiêm quy định lấy ý kiến người dân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng của tỉnh và tăng cường vai trò giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của cơ quan Nhà nước. Việc triển khai và thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh góp phần bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật của nhân dân, bảo đảm sự công khai, minh bạch của các chính sách, pháp luật.

Chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính và các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục cụ thể hóa nội dung công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cở sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy, chính quyền; chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; quan tâm giải quyết phản ánh, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền thực hiện ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Căn cứ vào từng loại hình cơ sở các cơ quan, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở vào các chương trình, kế hoạch công tác.

Công tác tiếp dân xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền, Hội đồng nhân dân, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện có nền nếp, đúng quy định; qua tiếp công dân đã kịp thời hướng dẫn và giải quyết nhiều vấn đề bức xúc của người dân. Sáu tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp 1.310 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, tăng 125 lượt so với cùng kỳ năm 2021. Các ngành, các cấp tiếp nhận 91 đơn (56 khiếu nại, 35 tố cáo), giảm 30 đơn so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, các cấp các ngành đã tiếp nhận và xử lý 957 đơn kiến nghị, phản ánh, tăng 94 đơn so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được triển khai nghiêm túc, đã có 07/17 huyện tổ chức 08 cuộc đối thoại đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân (huyện Chư Pưh, Đăk Pơ, Kông Chro, Đak Đoa, Kbang và thị xã An Khê, Ayun Pa). Cấp xã: Có 194/220 xã đã ban hành kế hoạch đối thoại năm 2022, đã có 30 xã đã tổ chức 32 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; với trẻ em. Nội dung đối thoại chủ yếu liên quan đến vấn đề xây dựng nông thôn mới, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựngcơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn; hỗ trợ tiêu thụ nông sản; vấn đề tảo hôn, an ninh học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh; chế độ hỗ trợ học sinh khó khăn…Qua đối thoại, đã giải quyết được nhiều vấn đề đặt ra ở địa phương, cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chếcần khắc phục trong thời gian tới đó là: Việc quán triệt ,triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác dân vận có nơi còn chậm, chưa cụ thể hoá nội dung công việc để thực hiện. Việc xây dựng chương trình hành động không ít cơ quan, địa phương làm chưa tốt, có biểu hiện hình thức hoặc làm ghép với các nội dung khác nên hiệu quả chưa cao. Công tác kiểm tra, đôn đốc tại một số nơi chưa thường xuyên, còn mang tính hình thức. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế vẫn còn nội dung chưa theo kịp theo yêu cầu. Công tác cải cách hành chính vẫn còn bất cập; công khai thủ tục hành chính còn chưa đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời; một bộ phận quy trình xử lý công việc còn thiếu tính minh bạch; còn tình trạng cán bộ, công chức đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân. Công tác phối hợp với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng còn thiếu tính đồng bộ, chưa phân định rõ trách nhiệm tại từng khâu công việc...

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong thời gian đến các cấp ủy, chính quyền các cấp, theo chúng tôi, cấp ủy và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận. Cùng với đó là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận của chính quyền các cấp, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với tập thể và cá nhân.

Song song đó chính quyền các cấp cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính theo quy định. Chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”,“nói ít, làm nhiều, làm có hiệu quả”. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác hòa giải trong nội bộ nhân dân.

Ngoài ra, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực.


Danh Xuân - Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở (08/08)
Gia Lai tăng cường các giải pháp quản lý bình ổn giá thịt lợn và thức ăn chăn nuôi (08/08)
Gia Lai tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh (08/08)
Gia Lai: Khai giảng lớp Cao học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước khóa 28.1B (08/08)
Kết quả Kỳ thi thứ sáu Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực”. (08/08)
Nâng cao chất lượng điều tra, nắm bắt dư luận xã hội (06/08)
Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh (19/07)
Chi bộ Tổ dân phố 6 (Phường Hòa Bình) tổ chức Đại hội lần thứ VII (03/08)
Kết quả thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh (03/08)
Gia Lai: Khoa học - công nghệ và những đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh (03/08)
PhườngIaKringchú trọngnâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính (03/08)
Địa điểm thành lập chi bộ đầu tiên của huyện Cheo Reo được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh (02/08)
Pleiku đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới (02/08)
Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7 (27/07)
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kế hoạch phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” (27/07)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

2

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Hop thu cong tac vien

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 6449062
Số người Online 220

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này