TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 19/05/2023 (GMT+7)

Tỉnh Gia Lai: Thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở

Xác định được tầm quan trọng của việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền đã triển khai nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Qua đó đưa việc thực hiện QCDC ở cơ sở ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả hơn.


Các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện dân chủ gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát dân thụ hưởng”; chỉ đạo thực hiện công khai, dân chủ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện có hiệu quả việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân và việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp đã có những đổi mới nhất định, nhất là trong công tác tuyên truyền, kiểm tra và tổ chức hội nghị chuyên đề, góp phần nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, người đứng đầu đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, nắm tình hình cơ sở để tham mưu cấp ủy chỉ đạo kịp thời. Năm 2021, Ban Chỉ đạo các huyện đã kiểm tra tại 151 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó có 65 xã, thị trấn và 86 cơ quan hành chính, trường học, doanh nghiệp; Ban Chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy kiểm tra tại 16 đơn vị; năm 2022, kiểm tra tại 182 cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền ngày càng gần dân, sát dân hơn.

Việc thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn cũng đã có chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, nhất là các nội dung: Công khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các nguồn vốn vay phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; công khai các thủ tục hành chính, mức thu các loại thuế, phí, lệ phí, các chế độ chính sách đối với người nghèo… bằng nhiều hình thức như: Niêm yết ở tại trụ sở Ủy ban nhân dân, trên cổng thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh, thông qua họp dân, qua đó đã tạo điều kiện cho Nhân dân nắm bắt và giám sát quá trình thực hiện. Thực hiện dân chủ, công khai việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được cấp ủy đảng, chính quyền cấp xã tiếp tục quan tâm thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã định kỳ tổ chức tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; năm 2021 có 184 xã, phường, thị trấn tổ chức 222 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; năm có 220/220 xã ban hành kế hoạch đối thoại và đã tổ chức 293 cuộc đối thoại. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Cơ tổ chức hoạt động Mô hình “Ngày thứ sáu nghe dân nói”, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở, hạn chế đơn, thư vượt cấp. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tiếp tục được kiện toàn và từng bước phát huy được hiệu quả; hàng năm, đều xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, các khoản đóng góp để thực hiện các công trình phúc lợi công cộng (năm 2022 đã tiến hành giám sát được hơn 300 cuộc). Công tác hòa giải cơ sở được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm, thực hiện.

Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được triển khai nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị đã công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành, nhất là việc thực hiện các chế độ, chính sách, kinh phí hoạt động hàng năm, tài sản, trang thiết bị của cơ quan. Qua các năm, có 100% (1.394/1.394) cơ quan đã tiến hành tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; có 1.388 bản Quy chế dân chủ ở cơ sở được xây dựng mới và sửa đổi, bổ sung. Qua đó, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức được tham gia ý kiến xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế, quy định trong hoạt động của cơ quan đảm bảo công khai, dân chủ.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tiếp tục được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được chú trọng. Năm, 2021, có 13/17 huyện, thị tổ chức 43 cuộc đối thoại.. Qua đối thoại, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc mà nhân dân quan tâm đã được lắng nghe và giải quyết kịp thời. Năm 2022, Các ngành, các cấp tiếp 2.034 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, gồm: Tiếp công dân thường xuyên 1.119 lượt; Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân các cấp tiếp công dân định kỳ 915 lượt. Tiếp nhận 1.659 đơn, gồm: 71 đơn khiếu nại, 47 đơn tố cáo, 1.541 đơn kiến nghị, phản ánh.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, thường xuyên rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thực hiện có hiệu quả cơ chế “Một cửa điện tử liên thông”, gắn với giải quyết thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong thực thi công vụ; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có tổ chức đảng, đoàn thể tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các doanh nghiệp công khai các chế độ, chính sách cho người lao động; quan tâm tạo điều kiện cho người lao động tham gia ý kiến và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.

Việc tổ chức hội nghị người lao động; ký kết, thỏa ước lao động tập thể; tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc được một số đơn vị thực hiện khá tốt. Năm 2021,172/207 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (có từ 10 lao động trở lên và có tổ chức công đoàn) đã xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc tổ chức hội nghị người lao động, chiếm tỷ lệ 83,09%. Có 228 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với người lao động. Năm 2022185/228 doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên có công đoàn cơ sở đã tổ chức hội nghị người lao động, đạt tỷ lệ 81,14%. Công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể được các cấp công đoàn tích cực triển khai, có 217 doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể trên tổng số 292 doanh nghiệp có công đoàn cơ sở, đạt tỷ lệ 74,3%. Đến hết quý I năm 2023 có 139/230 doanh nghiệp tổ chức người lao động, chiếm tỷ lệ 60,43%. Việc đối thoại tại nơi làm việc được quan tâm, có 189 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức 192 cuộc đối thoại tại nơi làm việc với người lao động. Từ đó, quyền lợi của người lao động được đảm bảo, giúp người lao động yên tâm lao động sản xuất.

Để phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện dân chủ, thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật thực hành dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Hai là, nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thực hành dân chủ, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên, Nhân dân phát huy dân chủ. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại và giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo và những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân. Thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Bốn là, phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân; triển khai có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải cơ sở. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp; thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu./.Danh Xuân
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Gia Lai với công tác đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước (08/06)
Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025 của tỉnh (08/06)
“Học kỳ trong quân đội” với chủ đề Tôi là chiến sỹ năm 2023: Trải nghiệm thú vị trong môi trường quân đội (08/06)
Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai: 10 năm xây dựng và trưởng thành (07/06)
Gia Lai: Lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối (06/06)
Triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (06/06)
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (06/06)
Chương trình phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025 (06/06)
Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII (05/06)
Cách xác định thời gian, tiền lương để hưởng trợ cấp tinh giản biên chế từ 20/7/2023 (05/06)
Chính sách thôi việc khi thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 29 (05/06)
Ban Tổ chức Trung ương và Bộ thông tin và truyền thông tổ chức bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho cán bộ, phóng viên báo chí (05/06)
08 đối tượng bị tinh giản biên chế từ ngày 20/7/2023 (05/06)
Chiến thắng Đak Pơ mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa chiến lược quan trọng (02/06)
Gia Lai: Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (02/06)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

cuoc thi

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7575927
Số người Online 601

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này