TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 18/05/2023 (GMT+7)

Mang Yang quan tâm xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật

Huyện Mang Yang nằm ở phía đông của tỉnh Gia Lai, cách thành phố Pleiku 35km; phía bắc giáp huyện Kbang, Đak Đoa; phía nam giáp huyện la Pa, Chư Sê; phía đông giáp huyện Kông Chro, Đak Pơ; phía tây giáp huyện Đak Đoa. Diện tích tự nhiên 112.676,58ha, dân số 75.165 người, với 18 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiếu số là 45.917 người, chiếm 61,09% dân số toàn huyện; có 12 xã, thị trấn (11 xã, 01 trị trấn) với 80 thôn, làng, tổ dân phố (gồm 60 làng ĐBDTTS, 06 tổ dân phố và 14 thôn người Kinh).


15 năm qua, đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn huyện ngày càng được nâng lên. Trong bối cảnh tiếp tục đổi mới toàn diện đất nước, trình độ dân trí của người dân từng bước được nâng cao, nhu cầu văn hóa ngày càng phong phú, đa dạng, các phương tiện truyền thông ngày càng hiện đại, văn học, nghệ thuật có bước phát triển mới, đạt được nhiều thành tựu. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, việc đầu tư cho xuất bản và xã hội hóa trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật còn hạn chế; việc sáng tác và kế thừa văn học nghệ thuật của người dân chưa cao, nhận thức về văn hóa đọc của một số người còn thấp. Cùng với đó, sự phát triển của công nghệ thông tin, truyền thông, kinh tế thị trường đã mang lại những giá trị tích cực nhưng cũng đem đến những yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến sự phát triển của văn học, nghệ thuật.

Ngay sau khi Nghị quyết số 23-NQ/TW được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để triển khai, quán triệt Nghị quyết; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Nên trong những năm qua, bám sát Nghị quyết số 23-NQ/TW và các Chương trình, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh như: Chương trình số 46- CTr/TU, ngày 27/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vềtiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới;Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ “Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết so 33-NQ/TW, ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Cháp hành Trung ương Đảng khóa XI vê xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triến bển vững đất nước”; Chương trình số 77-CTr/TU, ngày 17/9/2014 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI); Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức hội. Huyện ủy đã ban hành Chương trình số 62-CTr/HU, ngày 15/12/2014 thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XII về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triên bền vững đất nước; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 09/8/2016 của UBND huyện Mang Yang “Về chăm lo nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện Mang Yang giai đoạn 2016 -2020";Công văn số 946/UBND-VHTT, ngày 16/9/2019 của ủy ban nhân dân huyện “V/v tăng cường thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện”.

Đến nay, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật ngày được nâng cao; văn học, nghệ thuật đã thực sự đi vào cuộc sống và ngày càng khẳng định vai trò là một nền tảng tinh thần của xã hội; tạo nên sự đồng thuận trong việc quản lý, sáng tác, tổ chức và phát triển văn học, nghệ thuật trên địa bàn huyện. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, học tập Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện qua các buổi họp cơ quan, Hội nghị, các buổi phát động quần chúng, các buổi họp dân.

Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng các pano, áp phích tuyên truyền về văn học, nghệ thuật trên địa bàn huyện; lồng ghép trong công tác tổ chức các hoạt động văn học, nghệ thuật như: Các buổi biểu diễn, triển lãm, giới thiệu sách. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện thường xuyên xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền phát trên sóng phát thanh địa phương, chuyên trang phát thanh - truyền hình trên sóng Đài phát thanh - truyền hình tỉnh.

Bên cạnh đó, nhận thức được tầm quan trọng của việc đào tạo nguồn nhân lực là cơ sở phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới. Từ năm 2008 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm cử cán bộ tham gia các buổi tọa đàm, hội thảo, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là các cán bộ công tác trong ngành văn hóa nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn học, nghệ thuật. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ theo học các lớp chuyên ngành, con em các dân tộc trong huyện có năng khiếu đi học lớp đào tạo tại các trường nghệ thuật.

Ngoài ra, xác định việc xây dựng và phát triển một nền văn học, nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn học, nghệ thuật là yêu cầu bức thiết. Trong 15 năm qua, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản đề điều chỉnh các hoạt động trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật đi vào nền nếp. Cổng thông tin điện tử huyện thường xuyên đăng tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân.

Tuyên truyền tham gia hưởng ứng đầy đủ các cuộc thi sáng tạo văn học, nghệ thuật. Phối hợp với các đơn vị trường học tổ chức trưng bày sách theo các chủ đề, sự kiện để học sinh có điều kiện tiếp cận và tìm hiểu; tiếp nhận nhiều loại sách báo, tạp chí lưu trong thư viện huyện và các tủ sách ở cấp xã cung cấp cho các cơ quan, đơn vị để đọc và nghiên cứu; tể chức nhập liệu các sách báo và tác phẩm văn học nghệ thuật trong mạng máy tính của thư viện để giúp độc giả và nhân dân tra cứu dễ dàng.

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, song các hoạt động, sáng tác văn học, nghệ thuật, công tác khảo sát, sưu tầm, phục hồi các giá trị vân hóa truyền thống trên địa bàn huyện còn hạn chế. Hoạt động văn học, nghệ thuật mặc dù có sự chuyển biến nhưng chưa đồng bộ giữa sáng tác và phố biển tác phẩm, chủ yếu dừng lại ở mức độ tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, công tác nghiên cứu, phát triển lý luận văn học nghệ thuật chưa thực hiện được.

Do đó, huyện cũng đã đề ra phương hướng là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan văn hóa, nghệ thuật. Quan tâm hỗ trợ hoạt động chuyên môn và phong trào văn học - nghệ thuật; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, đãi ngộ đối với đội ngũ văn nghệ sỹ. Tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, bổ sung kinh phí hoạt động văn học, nghệ thuật…


Khánh Huyền
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Gia Lai với công tác đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước (08/06)
Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025 của tỉnh (08/06)
“Học kỳ trong quân đội” với chủ đề Tôi là chiến sỹ năm 2023: Trải nghiệm thú vị trong môi trường quân đội (08/06)
Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai: 10 năm xây dựng và trưởng thành (07/06)
Gia Lai: Lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối (06/06)
Triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (06/06)
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (06/06)
Chương trình phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025 (06/06)
Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII (05/06)
Cách xác định thời gian, tiền lương để hưởng trợ cấp tinh giản biên chế từ 20/7/2023 (05/06)
Chính sách thôi việc khi thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 29 (05/06)
Ban Tổ chức Trung ương và Bộ thông tin và truyền thông tổ chức bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho cán bộ, phóng viên báo chí (05/06)
08 đối tượng bị tinh giản biên chế từ ngày 20/7/2023 (05/06)
Chiến thắng Đak Pơ mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa chiến lược quan trọng (02/06)
Gia Lai: Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (02/06)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

cuoc thi

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7575989
Số người Online 428

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này