TRANG NHẤT > LỊCH SỬ ĐẢNG
Cập nhật 03/03/2023 (GMT+7)

Các tổ chức cách mạng và phong trào đấu tranh ở tỉnh Gia Lai trước Cách Mạng Tháng Tám năm 1945

Từ năm 1930 ảnh hưởng phong trào của cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, ở Gia Lai đã hình thành các tổ chức cách mạng trong các đồn điền và phong trào đấu tranh diễn ra ở nhiều nơi: trong công nhân đồn điền; nông dân vùng Kinh; vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các phong trào của thanh niên yêu nước và quần chúng trong tỉnh thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945.Về tổ chức cách mạng: Từ năm 1930, đã có các tổ chức cách mạng hình thành sớm ở các đồn điền do những đảng viên đi “vô sản hóa”, những đảng viên tránh sự truy nã của mật thám từ các tỉnh đồng bằng lên hoạt động

Tại đồn điền Bàu Cạn: Từ năm 1930 đã hình thành tổ chức Công hội đỏ đầu tiên trong công nhân đồn điền do đồng chí Hà Phú Hương (Hà Thái Hạnh) đảng viên cộng sản từ Huế đi “vô sản hóa” đến đồn điền Bàu Cạn tìm việc làm và vận động trong quần chúng. Công hội đỏ ra đời đã tổ chức và lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh chống sự cai trị hà khắc của chủ sở.

Cuối năm 1939 đầu năm 1940 các đồng chí Trần Ren (Thạch Hải), đảng viên chi bộ Tân Định (Sài Gòn), Phan Thị Út (Thủy Tú), đảng viên ở Huế tránh lưới mật thám đến đồn điền hoạt động, hình thành một nhóm đảng viên cộng sản trong công nhân là hạt nhân lãnh đạo phong trào đồn điền.

Tháng 5/1940 tổ chức Hội Cứu tế đỏ được thành lập, gồm 7 hội viên, do các đảng viên làm nòng cốt, lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân đồn điền.

Đồn điền Biển Hồ: Từ năm 1940, đồng chí Nguyễn Lượng (Đoàn Xuân Dương) tù chính trị ở nhà tù Lao Bảo trốn ra, lên làm công nhân ở đồn điền Cố Hiển (Hà Bầu), sau chuyển sang làm ở đồn điền Biển Hồ, đã tuyên truyền, vận động, tổ chức công nhân học chữ, tập võ và thành lập hội tương tế, ái hữu. Năm 1941, đồng chí Nguyễn Lượng bị bắt, đồng chí Nguyễn Bá Hòe trực tiếp lãnh đạo các tổ chức hội tương tế, ái hữu, tập hợp được đông đảo quần chúng trong đồn điền.

Đồn điền Đak Đoa: Từ trước năm 1939 có đồng chí Trần Như Tích đến hoạt động, tổ chức được nhóm cơ sở gồm anh Ba Lý (Việt Sơn) và Lê Thị Xuân (Đông Hà) đã lãnh đạo công nhân đồn điền đấu tranh đòi cải thiện đời sống sinh hoạt, phát triển hội ái hữ, tương tế.

Các phong trào cách mạng:

Phong trào công nhân đồn điền: Từ những năm 1930, phong trào đấu tranh của công nhân các đồn điền liên tục nổ ra thu hút đông đảo công nhân tham gia.

Tháng 8/1930, diễn ra cuộc đấu tranh của công nhân đồn điền Bàu Cạn phản đối địch bắt đồng chí Hà Phú Hương và 15 công nhân khép tội chống đối chủ sở, chống đuổi thợ, cải thiện đời sống. Cuộc đấu tranh đã có ảnh hưởng rộng lớn tới các đồn điền trong tỉnh.

Năm 1936, công nhân phân xưởng hái chè tươi, sấy chè khô, xưởng cơ khí, thợ rèn, thợ điện đình công, bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm, phản đối hành động ngược đãi công nhân, làm nhục phụ nữ. Chỉ trong năm 1940 đã có hơn 30 cuộc đấu của công nhân đồn điền Bàu Cạn nổ ra. Nhiều cuộc đấu tranh đã giành được thắng lợi. Những năm 1940 -1944, nhiều cuộc đấu tranh nhỏ trong công nhân nổ ra liên kết giữa các đồn điền Biển Hồ, Bàu cạn nhằm giữ vững cơ sở và tinh thần cách mạng của quần chúng.

Tháng 01/1941, dưới sự hướng dẫn của nhóm cơ sở do đồng chí Nguyễn Ngọc Bích lãnh đạo, một cuộc đình công của toàn thể công nhân đồn điền Đak Đoa nổ ra, đưa yêu sách đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống bớt xén tiền lương, giải quyết nhà ở, lương thực, thuốc men chữa bệnh... buộc chủ sở phải hứa giải quyết.

Dưới sự lãnh đạo của đảng viên Nguyễn Lượng, Nguyễn Bá Hòe, công nhân trong đồn điền Biển Hồ đã tổ chức các cuộc đấu tranh đòi cải thiện đời sống, tăng lương, giảm giờ làm.

Tháng 10/1930, công nhân làm đường 19 đoạn Chư Ty – Thanh Bình đã đấu tranh quyết liệt với chủ lục sở lộ đòi giảm giờ làm, tăng mức ăn, phản đối ăn gạo mục, cá khô. Địch khủng bố làm 7 người bị thương, 1 người chết. Cuộc đấu tranh đã gây ảnh hưởng mạnh trong quần chúng công nhân và nông dân trong vùng.

Phong trào nông dân vùng Kinh: Từ những năm 1936 nhiều cuộc đấu tranh ở khu vực đồng bào Kinh nổ ra dưới nhiều hình thức: đấu tranh kêu kiện đòi cải cách hương thôn, mở thêm trường học, sửa cầu cống, đường giao thông liên thôn, liên xã, chống bóc lột của bọn “liên nông thương đoàn”.

Phong trào vùng đồng bào dân tộc: Khắp các vùng dân tộc, đồng bào nổi dậy chống đi xâu, nộp thuế, chống sự kiểm soát của địch. Năm 1936, trong vùng đồng bào Bahnar An Khê, dưới sự chỉ huy của ông Keh, đồng bào nổi dậy tiến công đồn Kannak, giết tên đồn trưởng. Từ những năm 1936 – 1938, hưởng phong trào “nước Xu” so Săm Brăm, dân tộc Chăm (Phú Yên) khởi xướng, nhân dân khắp các vùng trong tỉnh sôi nổi đi lấy “nước thần”, chuẩn bị vũ trang chống Pháp. Mặc dù mang màu sắc tôn giáo, nhưng phong trào đã thể hiện tinh thần yêu nước chống Pháp của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Sau khi Săm Brăm bị bắt, nhiều cuộc đấu tranh du kích vẫn tiếp tục nổ ra, nhân dân không hợp tác với địch.

Các cuộc đấu tranh dù còn mang tính chất tự phát, hoạt động của những đảng viên trong công nhân đồn điền cũng đang trong quá trình tập hợp lực lượng, xây dựng tổ chức, nhưng nó đã góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân các dân tộc trong tỉnh chống nhứng thủ đoạn áp bức, bóc lột của bọn thực dân, phong kiến tay sai.

Phong trào thanh niên yêu nước và quần chúng trong tỉnh thời kỳ tiền khởi nghĩa.

Tháng 4/1945 qua những cuộc đón tiếp đoàn tù chính trị từ Căng an trí Đak Tô trên đường về Quy Nhơn ghé lại Pleiku và An Khê, đại diện thanh niên yêu nước tiếp xúc với đoàn, được các đồng chí gợi mở hướng hoạt động, thanh niên Gia Lai đã nhận thức rõ hơn về kẻ thu, củng cố niềm tin về cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng.

Từ đây các tổ chức thanh niên yêu nước lần lượt ra đời:

Đoàn Thanh niên Gia Lai thành lập tháng 4/1945, do các anh Trần Ngọc Vỹ, Nguyễn Đường, Dương Thành Đạt, Phan Bá, Trương Khôi tổ chức từ những thanh niên, viên chức tiến bộ ở tỉnh lỵ.

Tháng 5/1945 ở thị trấn An Khê, Đoàn Thanh niên Chấn Hưng An Khê ra đời do nhóm trí thức tiến bộ gồm các anh Đỗ Trạc, Trần Thông, Trần Sanh, Lý Bính đứng ra tập hợp lực lượng thanh niên thị trấn và các vùng nông thôn, bí mật liên lạc với cơ sở Đảng và Mặt trận Việt Minh để hoạt động.

Ở Cheo Reo, tháng 6/1945, Đoàn Thanh niên Cheo Reo hình thành, gồm những thanh niên, học sinh dân tộc các lang xung quanh thị trấn và các viên chức tiến bộ người dân tộc do các anh Nay Phin, Rơchom Briu đứng đầu.

Sau khi ra đời, các tổ chức đoàn thanh niên phát triển nhanh chóng, làm nòng cốt trong các cuộc vận động cách mạng của quần chúng trong tỉnh, có các hoạt động văn hóa, xã hội tiến bộ thu hút đông đảo thanh niên thị xã, thị trấn, vùng phụ cận tham gia; hướng dẫn thanh niên đấu tranh chống các hoạt động tham nhũng của bọn tay sai thân Nhật... uy tín của các đoàn thanh niên ngày càng cao.

Thời kỳ tiền khởi nghĩa, phong trào đấu tranh của quần chúng, nhân dân, thanh niên vùng nông thôn dân tộc cũng như trong các đồn điền, các tầng lớp nhân dân lao động ở thị xã, thị trấn, phong trào trong thanh niên yêu nước tiến bộ trong tỉnh tuy chưa có sự chỉ đạo thống nhất, nhưng đã phát triển đều khắp, tạo thành một phong trào cách mạng mạnh mẽ, sôi nổi của quần chúng, chuẩn bị nổi dậy khởi nghĩa theo lời kêu gọi của Đảng và Mặt trận Việt Minh./.


Gia Huy
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Sau khi tái chiếm Gia Lai, thực dân Pháp tăng cường các hoạt động vũ trang, lấn đất, đánh phá vùng tự do của ta nhằm củng cố những vùng đã chiếm. Nhiệm vụ của Nhân dân Gia Lai lúc này là đấu tranh chố (09/03)
Nam Bộ kháng chiến - Mốc son vàng vẻ vang của dân tộc Việt Nam (21/09)
Thẩm định bản thảo cuốn sách “Lịch sử Hội Cựu chiến binhtỉnh Gia Lai (1990 - 2020) (21/09)
Trăm năm An khê Đình (20/06)
Những kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong 10 năm (2012-2022) (20/06)
Mốc son vàng của lịch sử dân tộc (30/05)
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (08/03)
Công bố Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 - 05/6/2021) (21/08)
Công bố kết quả Kỳ thi thứ bảy và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ tám Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (09/08)
Công bố kết quả Kỳ thi thứ sáu và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ bảy Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (26/07)
Công bố kết quả Kỳ thi thứ năm và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ sáu Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (12/07)
Công bố kết quả Kỳ thi thứ tư và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ năm Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (28/06)
Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947 (16/06)
Công bố kết quả Kỳ thi thứ ba và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ tư Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (14/06)
Công bố kết quả Kỳ thi thứ hai và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ ba Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (31/05)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

cuoc thi

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7575916
Số người Online 769

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này