cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Cập nhật 15/01/2018 (GMT+7)

Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị

Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, xác định mục tiêu tổng quát trong thời gian tới là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII. Ảnh: Trí Dũng.

   Để đạt được mục tiêu này, Nghị quyết số 18-NQ/TW đã nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với hệ thống tổ chức của Đảng, hệ thống tổ chức của Nhà nước ở Trung ương, chính quyền địa phương và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng. Trong đó, xác định nội dung nhiệm vụ có tính nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình tổ chức thực hiện, đó là: “Thực hiện Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị, ở Trung ương trực tiếp là Bộ Chính trị, ở địa phương trực tiếp là Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh”.

   Nhìn lại lịch sử quá trình lãnh đạo của Đảng ta, việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy không phải là vấn đề mới trong xây dựng hệ thống chính trị mà đã được Đảng đề cập nhiều lần, ngay từ những ngày cả nước đang kháng chiến chống Pháp. Đây cũng là vấn đề vừa có ý nghĩa lâu dài, vừa cấp thiết gắn với tổ chức, chỉnh đốn đảng theo nghị quyết Trung ương 3 khóa VII, Trung ương 6 lần hai của khóa VIII hay Hội nghị Trung ương 4 của các khóa XI, khóa XII... Thông qua sắp xếp, tinh gọn bộ máy, biên chế, Đảng mới xây dựng được những tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, phát hiện và lựa chọn đội ngũ cán bộ có đức, có tài, loại bỏ những cán bộ yếu kém về năng lực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

   Muốn thực hiện được điều đó, trong điều kiện duy nhất một Đảng cầm quyền, lãnh đạo trực tiếp và toàn diện đối với cả hệ thống chính trị thì cơ quan của tổ chức đảng các cấp phải đóng vai trò tiên phong. Một bộ máy cồng kềnh, quan liêu sẽ trở thành rào cản, làm tăng gánh nặng ngân sách, tạo ra nhiều tầng nấc dẫn đến suy giảm hiệu lực lãnh đạo, vị trí cầm quyền của Đảng. Bên cạnh đó, là sự chồng chéo, nhập nhằng chức năng, nhiệm vụ giữa hành pháp chính trị và hành chính công vụ, đòi hỏi phải tinh gọn, sắp xếp lại theo xu hướng tinh gọn gắn với chức năng, nhiệm vụ và nhất thể hóa chức danh.

   Tuy vấn đề tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế được thực hiện nhiều năm nay nhưng kết quả là bộ máy, biên chế chỉ tăng không giảm, như đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho đã biết tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII: “Theo Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, mỗi năm cả nước phải tinh giản 70.000 người, sau 2 năm thực hiện phải giảm 140.000 - 150.000 người nhưng thực tế không giảm được mà còn tăng thêm 96.000 người”. Có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính được Nghị quyết xác định là “...nhận thức, ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đầy đủ; Một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu ở các cấp chưa có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động thiếu quyết liệt...; Công tác quản lý tổ chức bộ máy và biên chế chưa chặt chẽ và chưa tập trung thống nhất vào một đầu mối...; Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thiếu thường xuyên; chưa xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế;...”. Ở nhiều nơi, cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu ở các cấp chưa có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động thiếu quyết liệt, đồng bộ; còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, không đứng trên lợi ích tổ chức mà căn cứ vào lợi ích nhóm, cá nhân, đi ngược với nguyên tắc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.
Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có thể tóm tắt phương pháp lãnh đạo mà Người nêu ra như sau: (1) Quyết định vấn đề cho đúng; (2) Tổ chức thực hiện cho tốt; (3) Kiểm tra giám sát cho tốt. Như vậy, có thể thấy, tựu chung lại trong phương pháp chung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo một nội dung công việc gì cũng đều tuân thủ chu trình chính sách như trên, đó là phải nêu vấn đề, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

   Chính vì thế, Nghị quyết lần này chỉ rõ: Thực hiện nguyên tắc xuyên suốt: “Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị, ở Trung ương trực tiếp là Bộ Chính trị, ở địa phương trực tiếp là Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh”. Đây là nét mới, khẳng định trách nhiệm của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ cấp ủy trong tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế. Kết quả thực hiện Nghị quyết, những chỉ tiêu cụ thể Nghị quyết đã đề ra là tiêu chí quan trọng để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hay không đối với cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, trong đó trách nhiệm cá nhân là chủ yếu.

   Điểm đặc biệt nữa là, trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, “Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch thực hiện, tổ chức quán triệt Nghị quyết, xác định rõ những việc cần làm ngay, những việc phải làm theo lộ trình, phân công cụ thể và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết”. Đây là một trong không nhiều những Nghị quyết mà Bộ Chính trị xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện, phân công đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp quán triệt Nghị quyết. Điều đó, thể hiện rõ quyết tâm chính trị, thực hiện quan điểm chỉ đạo về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; lãnh đạo tập trung, thống nhất; thực hiện thường xuyên, liên tục, tích cực, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ.

   Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các nội dung tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Chẳng hạn, từ năm 2018 thực hiện việc thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh; trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện; thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của Đảng và Nhà nước, cơ quan của Đảng và Mặt trận Tổ quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng tại những địa phương có đủ điều kiện... Từ năm 2019, rà soát, sắp xếp các cơ quan trực thuộc cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định khung của Trung ương; giảm đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh; sơ kết, tổng kết và tiếp tục thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp; chủ động thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã những nơi có điều kiện... Trong quí I-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai sẽ xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) - Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh mở rộng ngày 01/12/2017.

   Đồng thời, Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị cũng chính là khẳng định trách nhiệm cấp ủy và người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết. Quan điểm này của Nghị quyết nhằm khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức trong tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế chưa thật rõ. Mặt khác, giải quyết việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các cấp và trong từng cơ quan, tổ chức mạnh mẽ và đồng bộ; khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

   Hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã ban hành, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của Đảng. Cùng với những nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gần đây, chúng ta tin tưởng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nghị quyết sẽ tạo ra bước đột phá mới trong việc sắp xếp tinh giản, nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nước ta nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng./.

Th.s Trần Đình Hiệp - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm (06/02)
Huyện ủy Ia Pa hoàn thành tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng 7 (khóa XII) (17/08)
Huyện ủy Đak Đoa thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) (25/05)
Toàn văn Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương (24/05)
Góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (21/05)
Nhân ngày sinh của Bác, suy nghĩ về đánh giá cán bộ (19/05)
Tạo khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện (13/05)
Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (11/05)
Bầu bổ sung hai đồng chí Trần Cẩm Tú và Trần Thanh Mẫn vào Ủy viên Ban Bí thư khóa XII (09/05)
Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (09/05)
Kỳ vọng của nhân dân về đổi mới công tác cán bộ (08/05)
Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín (07/05)
20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta (07/05)
Huyện Đak Đoa: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở (23/04)
Những điểm cần lưu ý trong việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (12/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2685786
Số người Online 0

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này