cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Cập nhật 21/12/2017 (GMT+7)

Ban Tuyên giáo huyện ủy Ia Grai: chú trọng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị

Ia Grai là huyện biên giới có 14,6km đường biên giới giáp với huyện Đun Mia vương quốc Campuchia, có 13 xã, thị trấn, 150 thôn, làng, tổ dân phố.Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết khóa XI. Ảnh: Thanh Nhật.

   Dân số trên 97.000 người (trong đó dân tộc Jrai chiếm khoảng 48%), đồng bào có đạo chiếm trên 14%. Đảng bộ huyện có 49 tổ chức cơ sở đảng (22 đảng bộ và 27 chi bộ), 269 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và trên 3.000 đảng viên, 150/150 thôn, làng có chi bộ đảng. Trên cơ sở xác định công tác giáo dục lý luận chính trị đóng vai trò quan trọng trong tiến trình cách mạng, là bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng ta; qua đó giúp cán bộ, đảng viên nâng cao hơn trình độ lý luận chính trị, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, nhằm thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ của cách mạng do Đảng đề ra. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo, định hướng về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai; sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và trực tiếp của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ia Grai đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, chủ động tham mưu, chỉ đạo, định hướng, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, cụ thể:

   Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng có những chuyển biến tích cực, rõ nét. Trách nhiệm của cấp ủy, trước hết là bí thư cấp ủy trong việc triển khai, quán triệt nghị quyết và tinh thần, thái độ của cán bộ, đảng viên tham gia học nghị quyết được nâng lên. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên toàn huyện tham gia học tập, quán triệt nghị quyết luôn đạt trên 98%.

   Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị, trong đó chú trọng tới việc đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên, gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ năm 2015 đến tháng 9 năm 2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã mở 95 lớp với tổng số 11.499 học viên; các lớp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện nghiêm túc nội dung, thời gian chương trình theo quy định, đảm bảo giữ đúng định hướng chính trị trong giảng dạy và học tập. Kết quả đánh giá cho thấy, phần lớn cán bộ, đảng viên đã hoàn thành tốt nội dung chương trình và có ý thức cao trong học tập. Đội ngũ giảng viên kiêm chức đã chú trọng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bài giảng; chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo phương châm lý luận gắn với thực tiễn, tăng cường đối thoại giữa giảng viên và học viên. Công tác bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên được thực hiện nghiêm túc, đảm đảm nội dung chương trình và thời gian theo quy định; Qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã được nâng lên về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị và sự phát triển của huyện nhà trong thời gian qua.

   Kịp thời chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị với nội dung, hình thức phong phú hơn; kịp thời cung cấp tài liệu, nội dung tuyên truyên, nhất là tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương, đơn vị, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương… cho các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Qua tuyên truyền, giáo dục đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận của Đảng, nội dung các văn bản của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền các cấp; đặc biệt là nội dung những văn bản mới; qua đó, góp phần củng cố niềm tin, nâng cao cảnh giác cách mạng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, phá hoại về tư tưởng, chính trị, đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, bọn phản động Fulro.

   Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác giáo dục lý luận chính trị của huyện Ia Grai vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định như: Một số học viên tham gia học tập lý luận chính trị vẫn còn mang tính hình thức, thiếu tinh thần tự giác học tập; phương pháp giảng dạy của một số báo cáo viên, nhất là báo cáo viên cơ sở chậm được đổi mới, chưa khai thác, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy cũng như truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết. Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu xuất phát từ việc một số cán bộ, công chức chưa nhận thức hết được tầm quan trọng của việc học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị; một số đồng chí báo cáo viên chưa thực sự tâm huyết, đầu tư thời gian để nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy chưa đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới…

   Tiếp tục bám sát thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ia Grai tiếp tục bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy để tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị; cụ thể: Tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Rà soát, kiện toàn, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, có kỹ năng truyền đạt, thuyết phục tốt, nhạy bén trong nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội gắn với tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao hơn về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, được nắm bắt thông tin một cách kịp thời để thực hiện tốt mục tiêu, nhiêm vụ giáo dục lý luận chính trị trong điều kiện mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả phù hớp với đối tượng cụ thể. Tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao hơn nữa chất lượng mở lớp, gắn việc đánh giá ý thức, thái độ học tập của học viên với việc đánh giá chất lượng rèn luyện tư tưởng chính trị. Tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các nội dung bồi dưỡng cho từng chức danh và đối tượng học viên, cải tiến hình thức, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên kiêm chức huyện, khắc phục những bất cập về cơ sở vật chất, xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn 2017 - 2025). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc hiểu và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác cách mạng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, phá hoại về tư tưởng, chính trị của các thế lực thù địch, bọn phản động Fulro./.

Nguyễn Thị Lành - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm (06/02)
Huyện ủy Ia Pa hoàn thành tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng 7 (khóa XII) (17/08)
Huyện ủy Đak Đoa thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) (25/05)
Toàn văn Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương (24/05)
Góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (21/05)
Nhân ngày sinh của Bác, suy nghĩ về đánh giá cán bộ (19/05)
Tạo khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện (13/05)
Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (11/05)
Bầu bổ sung hai đồng chí Trần Cẩm Tú và Trần Thanh Mẫn vào Ủy viên Ban Bí thư khóa XII (09/05)
Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (09/05)
Kỳ vọng của nhân dân về đổi mới công tác cán bộ (08/05)
Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín (07/05)
20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta (07/05)
Huyện Đak Đoa: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở (23/04)
Những điểm cần lưu ý trong việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (12/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2689704
Số người Online 141

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này