cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Cập nhật 20/12/2017 (GMT+7)

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh

Gia Lai có dân số hơn 1,4 triệu người với 34 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 44%. Toàn tỉnh có 222 xã, phường, thị trấn, có 2161 thôn, làng, tổ dân phố, trong đó có 1.257 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, có 74 xã đặc biệt khó khăn và 245 thôn, làng đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, phân bố dân cư rộng.Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng
trên địa bàn tỉnh giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

   Từ những đặc thù trên, những năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, công tác phòng, chống tham nhũng đã có sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả quan trọng, nhất là nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và yêu cầu chính trị trong công tác phòng, chống tham nhũng của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội. Trên một số lĩnh vực, tham nhũng từng bước được kiềm chế; nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng được phát hiện xử lý kịp thời nghiêm minh, đúng pháp luật, bảo đảm duy trì trật tự xã hội, tạo sự đồng thuận, tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước trong đấu tranh chống tham nhũng. Điều đó khẳng định những chủ trương, giải pháp của Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng là đúng đắn, kịp thời và thực sự có hiệu quả.

   Tuy nhiên, tình hình tham nhũng trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn ra nghiêm trọng, tính chất ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, tình trạng nhũng nhiễu, “tham nhũng vặt” của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xây dựng cơ bản, tài chính, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng, chính sách xã hội, thủ tục hành chính, đấu thầu, chỉ định thầu… Tình trạng tham nhũng trên địa bàn tỉnh đã và đang gây ra hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với các cấp, các ngành. Hàng năm, Tỉnh ủy đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh đạt còn thấp, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu là “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí” theo Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X).

   Nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém chủ yếu là do: Công tác quán triệt, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ và tính cấp thiết của công tác này. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng thiếu tính đột phá. Vai trò trách nhiệm của không ít cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa được phát huy, còn tình trạng buông lỏng, thiếu gương mẫu về đạo đức, lối sống thậm chí tham nhũng, tiêu cực, sợ mất thành tích, liên đới trách nhiệm, phần lớn công tác tự kiểm tra rà soát tính minh bạch chưa được công khai đầy đủ theo quy định. Công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các vi phạm về tham nhũng chưa tương xứng với hành vi phạm tội. Một số vụ án tham nhũng tiến độ điều tra kéo dài, trả đi trả lại nhiều lần. Công tác giám định tư pháp còn nhiều bất cập, không kịp thời… Những nguyên nhân trên tác động không nhỏ đến hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và là thách thức đối với sự lãnh đạo của các cấp, các ngành.

   Nhằm khắc phục những tồn tại, yếu kém, tỉnh và Trung ương đã có nhiều chủ trương nâng cao hiệu quả hoạt động công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian đến, như: Nghị quyết lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đặc biệt là các thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại phiên họp thứ 11, 12 của Ban Chỉ đạo, trong đó tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh vai trò nêu gương, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, trong xây dựng thể chế; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước… Đối với Tỉnh ủy, Chương trình số 28-Ctr/TU ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thức XII về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị; Thông tri số 20-TT/TU ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản…

   Để tổ chức triển khai đưa các văn bản vào cuộc sống, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống tham nhũng trong thời gian đến như sau: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cơ quan gương mẫu đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, nêu cao trách nhiệm, tính tự giác thông qua hành động và việc làm cụ thể, “nói đi đôi với làm”, công khai minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, dân chủ, công tâm, khách quan trong xử lý, không dung túng bao che và triệt để xử lý sai phạm về tham nhũng. Thực hiện đúng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy Đảng với công tác phòng, chống tham nhũng, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền thông qua việc tổ chức thực hiện đúng quy định về phòng, chống tham nhũng; cụ thể hóa bằng chương trình hành động cụ thể của mỗi tổ chức, cá nhân trong từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Thực hiện tốt công tác truyền thông, một mặt lên án mạnh mẽ hành vi tham nhũng đi đôi với biểu dương, khen thưởng nhân rộng điển hình tiên tiến, mặt khác tăng cường đăng tin, bài định hướng dư luận xã hội về kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc, phức tạp của công tác này; khắc phục tình trạng thông tin một chiều. Đẩy mạnh tiến trình cải cách hành chính, góp phần hạn chế xóa bỏ những điều kiện nảy sinh tham nhũng. Xây dựng và hoàn thiện căn bản các quy định về kinh tế, chính sách xã hội, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng những sơ hở, bất cập để vụ lợi, tham nhũng. Tập trung lựa chọn những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng để lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra chuyên đề, trọng tâm là các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, khoáng sản, tài chính ngân sách, quản lý bảo vệ rừng… kiểm tra, giám sát việc xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng; kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra; chuyển các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng sang cơ quan điều tra. Trong phát hiện xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng thực hiện nguyên tắc: Tích cực, khẩn trương làm rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt địa vị, chức vụ xã hội của người phạm tội; có dấu hiệu phạm tội phải điều tra và kết luận có tội, phải truy tố, xét xử theo đúng quy định của pháp luật; không bỏ sót tội phạm, không làm oan người vô tội; không xử lý hành chính thay cho xử lý hình sự. Xây dựng cơ quan chuyên trách chống tham nhũng đủ mạnh, độc lập trong điều tra, khách quan trong xử lý. Xác định rõ vai trò, tính chịu trách nhiệm của điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán khi thi hành công vụ. Xử lý nghiêm hành vi bao che trong quá trình xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng. Tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giám sát, phản biện xã hội về phòng, chống tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; phát huy trách nhiệm trong phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực của các cơ quan truyền thông, của cán bộ, đảng viên, công chức. Tổ chức Đảng, đảng viên không chấp hành và vi phạm các quy định của Đảng phải được xem xét xử lý gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển điều động cán bộ có những biểu hiện tham nhũng, không đề bạt bổ nhiệm, giới thiệu tái cử những người bao che, tiếp tay cho tham nhũng. Tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương trong thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng; nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng cũng như đơn thư phức tạp, kéo dài./.

Vương Hồng Quế - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm (06/02)
Huyện ủy Ia Pa hoàn thành tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng 7 (khóa XII) (17/08)
Huyện ủy Đak Đoa thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) (25/05)
Toàn văn Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương (24/05)
Góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (21/05)
Nhân ngày sinh của Bác, suy nghĩ về đánh giá cán bộ (19/05)
Tạo khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện (13/05)
Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (11/05)
Bầu bổ sung hai đồng chí Trần Cẩm Tú và Trần Thanh Mẫn vào Ủy viên Ban Bí thư khóa XII (09/05)
Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (09/05)
Kỳ vọng của nhân dân về đổi mới công tác cán bộ (08/05)
Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín (07/05)
20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta (07/05)
Huyện Đak Đoa: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở (23/04)
Những điểm cần lưu ý trong việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (12/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2689607
Số người Online 131

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này