cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Cập nhật 18/10/2017 (GMT+7)

Phát huy vai trò của Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy các cấp trong công tác tham mưu, phục vụ

Văn phòng cấp ủy các cấp có vai trò rất quan trọng trong việc tham mưu, phục vụ giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Qua các thời kỳ cách mạng, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, đội ngũ cán bộ, công chức văn phòng cấp ủy đều nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, phục vụ đắc lực cho hoạt động của cấp ủy các cấp. Đối với tỉnh Gia Lai nói riêng, từ khi Đảng bộ tỉnh được thành lập, đã có một số bộ phận giúp việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan văn phòng cấp ủy, là những bộ phận tiền thân của Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai. Cùng với lịch sử Đảng bộ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy đã trải qua những chặng đường hoạt động đáng ghi nhớ và tự hào.Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: T.N.

   Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong điều kiện cơ quan Tỉnh ủy phải thường xuyên di chuyển, điều kiện ăn ở, sinh hoạt cực kỳ khó khăn, thiếu thốn, ốm đau, bệnh tật nhưng hầu hết cán bộ, công chức của Văn phòng Tỉnh ủy đều làm việc cần mẫn, không quản khó khăn, gian khổ, không sợ hy sinh, một mực trung thành với Đảng; đảm bảo chu đáo, nhanh gọn, an toàn cơ quan và các điều kiện làm việc cho các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy không bị gián đoạn.

   Bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Văn phòng Tỉnh ủy đã có những chuyển biến đáng kể. Là cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, trực tiếp là giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, phối hợp điều hoà hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đồng thời, là một trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ cấp ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã luôn nâng cao tính chủ động, tìm tòi, sáng tạo để đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình làm việc của cấp ủy. Văn phòng đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành giúp cấp ủy lãnh đạo tổ chức tốt các đại hội, hội nghị Đảng bộ tỉnh1; thẩm tra các đề án dự thảo, hoàn chỉnh văn kiện, dự thảo các quyết định; xây dựng và theo dõi thực hiện các chương trình làm việc toàn khoá, hằng năm, hằng quý và từng tháng của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo của cấp ủy với Trung ương theo định kỳ, đột xuất hoặc chuyên đề2. Bên cạnh đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thông tin tổng hợp tình hình, quản lý ngân sách Đảng, phát hành, lưu trữ văn kiện, công tác thư từ - tiếp dân, công tác văn thư - lưu trữ. Đến nay, đã cập nhật 6.442 bản ghi cơ sở dữ liệu văn kiện đảng, xây dựng cơ sở dữ liệu mục lục hồ sơ được 28/29 phông lưu trữ với 27.446 đơn vị bảo quản, đáp ứng tốt yêu cầu tra tìm và khai thác tài liệu lưu trữ điện tử; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin; bảo đảm điều kiện vật chất - kỹ thuật và làm tốt công tác phục vụ hoạt động của cấp ủy...

   Có thể khẳng định rằng, kết quả hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy gắn chặt với những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh giành được qua các thời kỳ cách mạng. Sự kiên trì bền bỉ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy thật sự xứng đáng với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Đảng bộ tỉnh.

   Hiện nay, với sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, kéo theo sự thay đổi về mọi mặt trong đời sống xã hội, đòi hỏi cấp ủy các cấp phải luôn có sự đổi mới, linh hoạt, kịp thời, nhạy bén trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Điều đó đặt ra cho Văn phòng Tỉnh ủy nói riêng và văn phòng cấp ủy các cấp trong tỉnh nói chung những thách thức mới. Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy các cấp trong tỉnh phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tinh thần “Tuyệt đối trung thành với Đảng, chủ động khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo trong công việc, sống thủy chung, nghĩa tình”; đồng thời, tập trung thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau:

   Thứ nhất, đội ngũ cán bộ, công chức văn phòng, mà trước hết là các đồng chí lãnh đạo văn phòng phải tâm huyết, nâng cao trách nhiệm, đổi mới phong cách lề lối làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả, thiết thực. Bên cạnh đó, phải chú trọng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực nghiên cứu, đặc biệt là năng lực tổng kết thực tiễn để tham mưu cho cấp ủy những vấn đề mang tính chiến lược của tỉnh trong điều kiện hội nhập quốc tế. Phải cải tiến phương pháp thu thập, xử lý thông tin, tổng hợp báo cáo và đề xuất những vấn đề, những nội dung phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

   Thứ hai, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin theo hướng: Tổ chức tốt các kênh thông tin; thực hiện tốt công tác định hướng thông tin cho các đầu mối; thực hiện tốt quy trình thu nhận và xử lý thông tin; tăng cường công tác đi cơ sở để nắm thông tin tình hình phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ công tác.

   Thứ ba, thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy các cấp. Thông qua đó, tạo mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa văn phòng cấp ủy với các văn phòng khác, theo phương châm bám sát cơ sở, nhạy bén nắm tình hình, trao đổi, góp ý với địa phương và báo cáo kịp thời tình hình địa phương với ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực cấp ủy.

   Thứ tư, tập trung kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy ngày càng vững mạnh. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ, công chức văn phòng cấp ủy, nhất là về tin học, ngoại ngữ và chuyên sâu về nhiệm vụ công tác văn phòng, năng lực thực tiễn công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy. Xây dựng đề án vị trí việc làm để cụ thể hóa từng vị trí công việc. Cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ, công chức văn phòng cấp ủy về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đổi mới cơ chế tuyển chọn cán bộ, công chức văn phòng cấp ủy trên cơ sở đặc điểm tình hình thực tiễn, cơ cấu tổ chức bộ máy văn phòng cấp ủy, bảo đảm yêu cầu, tiêu chuẩn ngạch công chức, chú ý đến tính đa dạng về chuyên môn và nguồn tuyển cán bộ, công chức. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ văn phòng.

   Thứ năm, cần hiện đại hóa phương tiện, tạo điều kiện và môi trường làm việc thuận lợi, nhất là trang bị các phương tiện tin học để thực hiện nhiệm vụ tin học hóa công tác văn phòng. Quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, nhân viên của văn phòng cấp ủy. Có chính sách đãi ngộ phù hợp cho cán bộ, công chức văn phòng, nhằm kịp thời động viên, khích lệ, tạo khí thế thi đua sổi nổi, khơi dậy tính nhiệt tình, hăng say trong thực hiện nhiệm vụ./.

   (1) Trung bình mỗi năm, Văn phòng tham mưu giúp cấp ủy tổ chức khoảng 10 hội nghị do Tỉnh ủy triệu tập, 18 - 24 hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 18 - 24 cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy và nhiều hội nghị sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề.
   (2) từ năm 2007 đến nay, đã tham mưu ban hành 291 báo cáo định kỳ, 46 báo cáo đột xuất, 326 báo cáo chuyên đề, 385 báo cáo khác và hàng nghìn văn bản các loại để lãnh đạo, chỉ đạo.

Trần Ngọc Chi - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm (06/02)
Huyện ủy Ia Pa hoàn thành tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng 7 (khóa XII) (17/08)
Huyện ủy Đak Đoa thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) (25/05)
Toàn văn Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương (24/05)
Góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (21/05)
Nhân ngày sinh của Bác, suy nghĩ về đánh giá cán bộ (19/05)
Tạo khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện (13/05)
Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (11/05)
Bầu bổ sung hai đồng chí Trần Cẩm Tú và Trần Thanh Mẫn vào Ủy viên Ban Bí thư khóa XII (09/05)
Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (09/05)
Kỳ vọng của nhân dân về đổi mới công tác cán bộ (08/05)
Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín (07/05)
20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta (07/05)
Huyện Đak Đoa: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở (23/04)
Những điểm cần lưu ý trong việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (12/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2689615
Số người Online 29

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này