cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Cập nhật 16/10/2017 (GMT+7)

Công tác dân vận góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về "Ðổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở", Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Nghị quyết chuyên đề xây dựng chương trình và kế hoạch cụ thể về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ của hệ thống chính trị cơ sở, trong đó tập trung vào củng cố các cơ sở yếu kém.Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ảnh: HA.

   Từ năm 2001, Tỉnh ủy đã tổ chức 04 đợt luân chuyển và tăng cường có thời hạn 234 lượt cán bộ ở các sở, ban, ngành tỉnh và các phòng ban của huyện xuống, xã phường, thị trấn công tác; phân công 49 cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh phụ trách 49 xã đặc biệt khó khăn; 487 cơ quan cấp huyện, thị xã phụ trách 487 thôn, làng; gần 100 doanh nghiệp làm kinh tế của Trung ương và địa phương đứng chân trên địa bàn, đăng ký kết nghĩa giúp các xã khó khăn...

   Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số được Đảng bộ và Chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, tính từ năm 2013 đến nay, đã có gần 1.000 cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng. Trong năm 2013, 2014, tỉnh đã tuyển dụng 478 viên chức, trong đó có 76 người dân tộc Jrai và Bahnar; Giáo viên: 644 người, trong đó có 144 người dân tộc Jrai và Bahnar, 23 người dân tộc khác. Công chức cấp xã 523 người, trong đó có 109 người Jrai và Bahnar, 13 người dân tộc khác.

   Các cấp, ngành đã thực hiện tốt công tác dân vận, công tác vận động quần chúng và đã có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực chăm lo về phát triển kinh tế, tích cực, chủ động tham gia xây dựng Ðảng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, điều hành của Cấp ủy Đảng, Chính quyền cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các buôn làng, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm thất bại  âm mưu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân của bọn phản động. Từ đó, hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có sự tiến bộ rõ nét, nhất là nhận thức về xây dựng Chính quyền, quản lý và phát triển kinh tế - xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo, đổi mới mối quan hệ giữa tổ chức Đảng với tổ chức Chính quyền. Bộ máy chính quyền được kiện toàn, từng bước được chuẩn hóa. Hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã có nhiều chuyển biến, nội dung, hình thức chuẩn bị các kỳ họp và ra nghị quyết được đổi mới, có chất lượng hơn. Hoạt động của UBND cấp xã từng bước đi vào nền nếp, việc nắm bắt và tuân thủ pháp luật trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ chủ chốt có chuyển biến tích cực, phong cách làm việc gần dân, sát dân, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đã được đề cao.

   Nhìn chung, công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác dân vận đã phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân. Các lực lượng làm công tác dân vận đã vận động nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Có thể kể đến cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm vươn lên thoát nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số”; cuộc vận động “năm không, ba sạch”; cuộc vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa” và các loại quỹ nhân đạo từ thiện, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, không ngừng nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

   Để làm tốt công tác dân vận trong việc xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian đến tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

   Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác dân tộc: Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa (IX); Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

   Hai là, thường xuyên coi trọng xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh toàn diện, trọng tâm là tổ chức đảng; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) là cơ quan chỉ đạo, quản lý, điều hành và giám sát mọi hoạt động ở cơ sở. Do đó, Ủy ban nhân dân cấp xã phải thực hiện đúng chức năng của mình, thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

   Ba là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tạo “cầu nối” giữa “ý Đảng” với “lòng dân”, làm cho quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân càng thêm gắn bó, Đảng hiểu dân, dân tin Đảng. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, giữ vững sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động, gây chia rẽ giữa các dân tộc, làm mất ổn định chính trị, xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

   Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai vững mạnh vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài của của Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương, góp phần quan trọng xây dựng Gia Lai giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh./.

Nguyễn Danh Xuân - Ban Dân vận Tỉnh ủy
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm (06/02)
Huyện ủy Ia Pa hoàn thành tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng 7 (khóa XII) (17/08)
Huyện ủy Đak Đoa thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) (25/05)
Toàn văn Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương (24/05)
Góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (21/05)
Nhân ngày sinh của Bác, suy nghĩ về đánh giá cán bộ (19/05)
Tạo khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện (13/05)
Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (11/05)
Bầu bổ sung hai đồng chí Trần Cẩm Tú và Trần Thanh Mẫn vào Ủy viên Ban Bí thư khóa XII (09/05)
Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (09/05)
Kỳ vọng của nhân dân về đổi mới công tác cán bộ (08/05)
Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín (07/05)
20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta (07/05)
Huyện Đak Đoa: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở (23/04)
Những điểm cần lưu ý trong việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (12/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2689673
Số người Online 102

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này