cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Cập nhật 16/10/2017 (GMT+7)

Phát huy truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, cách đây vừa tròn 69 năm, ngày 16/10/1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) đã ra Quyết nghị số 29- QN/TW, do đồng chí Thận (tức Trường Chinh), Tổng Bí thư của Đảng ký thành lập Ban Kiểm tra Trung ương (nay là Ủy ban Kiểm tra Trung ương) - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Từ đó cho đến nay, ngành Kiểm tra Đảng không ngừng trưởng thành, vững mạnh, từ Trung ương đến cơ sở đã có hàng vạn cán bộ làm công tác kiểm tra với trình độ, năng lực bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát được quy định ngày càng cụ thể trong Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các hướng dẫn, quy định, quy trình...Hội nghị tổng kết công tác KTGS năm 2016, Triển khai nhiệm vụ công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh năm 2017.Ảnh: TN.

   Từ Đại hội Đảng lần thứ X đến nay, Đảng đã giao thêm chức năng giám sát cho cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã ra Nghị quyết số 14- NQ/TW về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Qua đó, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát ngày càng sâu sắc hơn. Đó chính là các yếu tố và điều kiện quan trọng để ngành kiểm tra của Đảng luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

   Tại Gia Lai, tháng 6/1970, Tỉnh ủy Gia Lai ra nghị quyết thành lập Ban kiểm tra Tỉnh ủy, sau đó lần lượt các huyện, thị ủy thành lập Ban kiểm tra do đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư, Thường vụ cấp ủy làm Trưởng ban. Qua mỗi kỳ Đại hội, ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng bộ tỉnh ngày càng được kiện toàn về tổ chức, nâng cao về năng lực, đóng góp tích cực cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ tỉnh.

   Quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành kiểm tra Đảng tỉnh nhà, bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp ngày càng hoàn thiện, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2003 đến nay, có 589 cán bộ kiểm tra các cấp của tỉnh được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; 02 lần được tặng Cờ thi đua nhiệm kỳ của ngành; 02 lần được Chính phủ tặng Cờ thi đua; 05 lần vừa được Ủy ban Kiểm tra Trung ương và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua... Đó là những phần thưởng xứng đáng, ghi nhận thành quả lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng bộ tỉnh.

   Năm nay chúng ta kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng trong thời điểm Đảng ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc ban hành Nghị quyết này thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được xác định là giải pháp cơ bản. Theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số vấn đề sau đây:

   Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và phải coi đây là biện pháp quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII.

   Trước hết, phải quán triệt sâu sắc mục tiêu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới là ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác kiểm tra phải nhận diện đúng các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để kịp thời đấu tranh với những sai phạm. Nhận diện đúng những biểu hiện trên, mỗi cán bộ, đảng viên có cơ sở để tự phê bình và phê bình, tự răn mình và tự sửa chữa những biểu hiện đó khi còn manh nha; đồng thời, những biểu hiện này là căn cứ để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

   Từ nhận thức đó, phải biến thành hành động cụ thể, tự giác của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, thông qua việc xác định, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng. Người đứng đầu cấp ủy phải đích thân tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát; thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng ở những vị trí quan trọng, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm. Mọi vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên đều phải được xem xét, xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục của Đảng. Qua kiểm tra, giám sát phải chú trọng phát hiện những nhân tố tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng để nhân rộng, lấy cái tích cực lấn át cái tiêu cực.

   Hai là,  trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới là phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, với phương châm: “kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách”.

   Công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đây là vấn đề có tính nguyên tắc, bảo đảm cho hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện đúng mục tiêu, quan điểm, có chất lượng, hiệu quả. Đại hội XII của Đảng đã xác định: “Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không để người thân trong gia đình lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các tổ chức đảng ở các cơ quan nhà nước, các đơn vị kinh tế và các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm”. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải căn cứ vào nội dung trên và các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cùng với đặc điểm của địa phương, đơn vị mình để lựa chọn lĩnh vực, đối tượng kiểm tra, giám sát cho phù hợp.

   Ba là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

   Để nâng cao chất lượng, hiệu quả và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, trong thời gian tới, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ ban hành các quy định, quy chế… nhằm bổ sung, phát triển quan điểm, nguyên tắc về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là những vấn đề còn bất cập, vướng mắc cần làm rõ trong công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; quy định về kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên…

   Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phải căn cứ vào các quy định, quy chế của Trung ương để thực hiện hoặc kịp thời ban hành hệ thống văn bản ở cấp mình để bảo đảm cho công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ theo đúng phương pháp công tác Đảng.

   Bốn là,  để hoàn thành các nội dung nêu trên, điều quan trọng và tiên quyết là phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, đáp ứng yêu cầu “Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

   Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới hết sức nặng nề; cán bộ kiểm tra luôn phải đối mặt, đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, thậm chí là những người thân. Đó là những thách thức không nhỏ đối với cán bộ kiểm tra. Từ tính chất đặc thù đó, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phải thường xuyên đổi mới công tác tuyển chọn, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bổ nhiệm, đề bạt, bố trí, luân chuyển, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật để xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ kiểm tra các cấp, không chỉ về phương pháp công tác, các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mà còn phải tăng cường nghiên cứu về lý luận chính trị để có đủ kiến thức, trình độ đáp ứng cho hoạt động kiểm tra, giám sát, đấu tranh với những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

Nguyễn Thị Thanh Thủy - TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực, UBKT Tỉnh ủy
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm (06/02)
Huyện ủy Ia Pa hoàn thành tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng 7 (khóa XII) (17/08)
Huyện ủy Đak Đoa thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) (25/05)
Toàn văn Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương (24/05)
Góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (21/05)
Nhân ngày sinh của Bác, suy nghĩ về đánh giá cán bộ (19/05)
Tạo khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện (13/05)
Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (11/05)
Bầu bổ sung hai đồng chí Trần Cẩm Tú và Trần Thanh Mẫn vào Ủy viên Ban Bí thư khóa XII (09/05)
Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (09/05)
Kỳ vọng của nhân dân về đổi mới công tác cán bộ (08/05)
Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín (07/05)
20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta (07/05)
Huyện Đak Đoa: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở (23/04)
Những điểm cần lưu ý trong việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (12/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2685884
Số người Online 105

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này