cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Cập nhật 14/10/2017 (GMT+7)

Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tỉnh Gia Lai 87 năm xây dựng và phát triển

Ngày 14 tháng 10 năm 1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Sự kiện khẳng định vai trò quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Từ đó đến nay, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ và đảng viên. Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX đã đồng ý lấy ngày 14/10 hàng năm là Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức-xây dựng Đảng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ. Ảnh: TN.

   Trải qua 87 năm, công tác tổ chức xây dựng Đảng nói chung và công tác tổ chức của Đảng bộ tỉnh Gia Lai nói riêng không ngừng được duy trì và phát triển; góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Gia Lai hình thành từ khi có chi bộ đầu tiên được thành lập ngày 01/10/1945; rõ nét hơn là ngày 10/12/1945, Đảng bộ Đảng cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai được thành lập lấy tên là Đảng bộ Tây Sơn. Cùng với sự trưởng thành lớn mạnh của Đảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng không ngừng được củng cố và phát triển: qua từng giai đoạn cách mạng hệ thống cơ quan tổ chức cấp ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức Đảng của tỉnh từng bước trưởng thành, kiên định lập trường, quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có đạo đức cách mạng trong sáng, trung thực, khách quan, đề cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn, tận tụy với công việc được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

   Thời kỳ (1945-1960), chưa thành lập Ban tổ chức Tỉnh ủy, chỉ thành lập Ban cán sự tỉnh và công tác tổ chức của Đảng bộ tỉnh lúc này tập trung làm nhiệm vụ củng cố, xây dựng và bảo vệ chính quyền, phát triển đảng, phát triển Mặt trận và các đoàn thể cứu quốc; xây dựng phát triển lực lượng vũ trang, gấp rút đào tạo đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị.

   Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, cách mạng nước ta đứng trước thời kỳ lịch sử mới, đầy khó khăn và thử thách. Công tác tổ chức của Đảng bộ tỉnh đã lựa chọn số cán bộ dân chính và quân đội bố trí ở lại công tác; thành lập Ban cán sự các huyện, thị xã; thành lập Ban giao liên, bộ phận xây dựng căn cứ và Văn phòng Tỉnh ủy; ổn định tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu thực tế ở địa phương; sắp xếp lại các chi bộ cũ, chọn lọc đảng viên, lập chi bộ nhỏ, số bị lộ cho ngừng công tác hay điều đi nơi khác. Đến tháng 5/1959, toàn tỉnh có 46 chi bộ với 750 đảng viên.

   Năm 1961, Ban Tổ chức Tỉnh ủy được hình thành trên cơ sở bộ phận theo dõi công tác tổ chức cán bộ. Phụ trách trực tiếp là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Công tác tổ chức xây dựng Đảng thời kỳ này là tham mưu với cấp ủy lãnh đạo đánh bại chiến lược. “Chiến tranh đặc biệt” tiếp theo là chiến lược "Chiến tranh cục bộ” của Mỹ - Ngụy và cùng với toàn Miền Nam tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, thu hẹp vùng kiểm soát của địch, củng cố hệ thống chính trị trong vùng căn cứ và vùng giải phóng; tiến hành cuộc bầu cử HĐND, UBND cách mạng các cấp.

   Sau ngày 30/4/1975, thực hiện Quyết định số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa III), tháng 11/1975, 2 Đảng bộ tỉnh Gia Lai và Kon Tum đã hợp nhất thành Đảng bộ Tỉnh Gia Lai - Kon Tum. Công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh đã tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu thực tế của tỉnh sau chiến tranh; tập trung củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hiện có và bố trí số cán bộ từ Miền Bắc, từ quân đội tăng cường cho các ngành, các địa phương trong tỉnh.

   Từ năm 1975 - 1990, lần lượt các đồng chí Lê Tiên, Phạm Chánh, Ngô Thành, Hoàng Lê, Nguyễn Duy Khanh làm Trưởng ban. Công tác tổ chức xây dựng Đảng thời kỳ này tập trung vào việc xây dựng và củng cố chính quyền, tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên theo yêu cầu của công cuộc đổi mới do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đề ra.

   Công tác tổ chức xây dựng Đảng sau năm 1990, tập trung vào việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở Đại hội đảng bộ các cấp (vòng 2), đồng thời tổ chức thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc chia tách tỉnh Gia Lai - Kon Tum, tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ các cơ quan đảng, chính quyền và các đoàn thể ở 2 tỉnh.

   Thời kỳ 1991 - 2000, các đồng chí Nguyễn Trà Giang, Trần Ngọc Sơn, Đinh Tiết làm Trưởng ban. Công tác tổ chức của Đảng bộ tập trung triển khai xây dựng và củng cố hệ thống chính trị và tổ chức thực hiện các chính sách đổi mới của Đảng: Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII); Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và Nghị quyết Trung ương  7 (khóa VIII).

   Giai đoạn 2001 đến nay, lần lượt các đồng chí Đinh Tiết, Hoàng Công Lự, Nguyễn Mộng Hoàng, Nguyễn Văn Quân làm Trưởng ban. Giai đoạn này, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, là một chặng đường đổi mới cả về nội dung và cách làm. Nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn về công tác cán bộ được thể chế hóa, cụ thể hóa thành các quy định, quy chế, hướng dẫn để thực hiện, đạt nhiều chuyển biến tích cực và có hiệu quả trong thực tiễn, đây là những định hướng quan trọng đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

   Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, chúng ta có thể tự hào và khẳng định ở bất kỳ hoàn cảnh nào, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ hay trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, công tác tổ chức của Đảng bộ đã có bước trưởng thành toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm của mình, xứng đáng với truyền thống của ngành và thế hệ cha anh đi trước. Nhớ về ngày truyền thống của ngành, nhớ công lao của các thế hệ cán bộ, đảng viên, Ban đã đề nghị với Ban Tổ chức Trung ương quyết định tặng 329 kỷ niệm chương cho các đồng chí có nhiều đóng góp cho sự trưởng thành của Ngành tổ chức xây dựng Đảng ở địa phương.

   Tiếp nối truyền thống 87 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; làm tốt chức năng tham mưu hướng dẫn nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể giúp cấp ủy triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từ năm 2015 đến nay, đã làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn để các cấp ủy chỉ đạo thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tập trung hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ sau đại hội Đảng bộ và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo và chính sách cán bộ, công tác cơ sở Đảng và đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện sơ, tổng kết, đánh giá kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

   Những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước trao tặng như Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2003), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2010) và Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2015). Được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu năm 2011 và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc và đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua (liên tục từ năm 2008 đến năm 2014); Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bức trướng 6 chữ vàng: Tận tụy, trung thực, công tâm (năm 2006); Ban Tổ chức Trung ương tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2013, tập thể cơ quan nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, tập thể lao động xuất sắc…

   Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức Xây dựng Đảng; nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, trách nhiệm của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp cần tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau:

   Một là, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

   Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

   Hai là, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tập trung tham mưu cho cấp ủy xây dựng, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng, kết nạp, quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên; tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng TCCS đảng và đảng viên năm 2017.

   Ba là, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần nâng cao năng lực, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

   Bốn là, toàn ngành tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề cụ thể do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động. Xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

   Phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành, đội ngũ những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy ở địa phương tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, kinh nghiệm công tác; tu dưỡng giữ gìn đạo đức, tác phong theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy trí tuệ, dân chủ, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, đáp ứng yêu cầu đổi mới về công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới./.

Lê Ngọc Bửu - TUV, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm (06/02)
Huyện ủy Ia Pa hoàn thành tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng 7 (khóa XII) (17/08)
Huyện ủy Đak Đoa thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) (25/05)
Toàn văn Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương (24/05)
Góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (21/05)
Nhân ngày sinh của Bác, suy nghĩ về đánh giá cán bộ (19/05)
Tạo khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện (13/05)
Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (11/05)
Bầu bổ sung hai đồng chí Trần Cẩm Tú và Trần Thanh Mẫn vào Ủy viên Ban Bí thư khóa XII (09/05)
Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (09/05)
Kỳ vọng của nhân dân về đổi mới công tác cán bộ (08/05)
Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín (07/05)
20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta (07/05)
Huyện Đak Đoa: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở (23/04)
Những điểm cần lưu ý trong việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (12/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2685800
Số người Online 127

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này