cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Cập nhật 03/10/2017 (GMT+7)

Xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu hàng năm, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải có 01 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện và 01 bản kế hoạch cá nhân phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện và làm cơ sở để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên vào dịp cuối năm.Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: Thanh Lâm.

   Qua thực tế tổ chức thực hiện ở nhiều tổ chức cơ sở đảng trong những tháng đầu năm 2017 đã phát hiện những bất cập, vướng mắc; đó là việc mỗi cán bộ, đảng viên cùng lúc phải làm nhiều bản cam kết, kế hoạch nộp về chi bộ (nếu là người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị thì có thêm 01 bản kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và gửi cả 03 bản về ban thường vụ cấp ủy theo phân cấp quản lý cán bộ) để theo dõi và làm cơ sở đánh giá, phân loại cuối năm. Xuất phát từ phản ánh, đề nghị của nhiều tổ chức đảng, được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư, ngày 20-6-2017, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Công văn số 2952-CV/BTCTW hướng dẫn chỉ xây dựng 01 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân để thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, đảng viên sinh hoạt, công tác căn cứ vào bản cam kết của cán bộ, đảng viên để thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện cam kết và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

   Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân (theo mẫu gợi ý của Ban Tổ chức Trung ương) có 6 nội dung cam kết, đó là: (1) Về tư tưởng chính trị; (2) Về phẩm chất đạo đức, lối sống; (3) Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; (4) Về tổ chức kỷ luật; (5) Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm trước liền kề (nếu có); (6) Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng(1). Như vậy, việc cho tích hợp chung vào  01 bản cam kết và ban hành mẫu cam kết thống nhất sẽ giúp khắc phục những vướng mắc trong khâu thực hiện; đồng thời, những nội dung cam kết được xác định và sắp xếp phù hợp, đồng bộ với nội dung yêu cầu kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên định kỳ hành năm theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25-9-2014 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng viên hằng năm(2). Từ đó, sẽ giúp cho việc kiểm điểm, đánh giá kết quả đấu tranh, khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng bộ, chi bộ sát với thực tế và đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

   Gắn việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân gợi ý, nhấn mạnh các nội dung cần chú ý khi đăng ký, đó là:
 
   - Về tư tưởng chính trị: Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

   - Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống).

   - Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

   - Về tổ chức kỷ luật: Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú(3).

   Thiết nghĩ, với ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, thời gian tới việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện tốt phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “học đi đôi với làm theo”, kết hợp giữa “xây” với “chống”, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên là điều kiện tiên quyết để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.

Võ Hoàng Bình - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Huyện ủy Ia Pa hoàn thành tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng 7 (khóa XII) (17/08)
Huyện ủy Đak Đoa thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) (25/05)
Toàn văn Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương (24/05)
Góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (21/05)
Nhân ngày sinh của Bác, suy nghĩ về đánh giá cán bộ (19/05)
Tạo khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện (13/05)
Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (11/05)
Bầu bổ sung hai đồng chí Trần Cẩm Tú và Trần Thanh Mẫn vào Ủy viên Ban Bí thư khóa XII (09/05)
Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (09/05)
Kỳ vọng của nhân dân về đổi mới công tác cán bộ (08/05)
Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín (07/05)
20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta (07/05)
Huyện Đak Đoa: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở (23/04)
Những điểm cần lưu ý trong việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (12/04)
Kết hợp giữa “xây” và “chống” trong công tác xây dựng Đảng (11/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Sau một tuần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII đã được Ban tổ chức Tổng kết và trao giải tại Nhà Văn hóa Quân khu 9 vào tối 22/9.

Bên lề Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (Đại hội ASOSAI 14) được tổ chức tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc đã hội đàm với Tổng Kiểm toán nhà nước Trung Quốc, bà Hồ Trạch Quân.

Công việc của người tuyên truyền miệng đòi hỏi phải hội tụ ba yếu tố: Tâm huyết - Vốn sống - Năng khiếu. Người có tâm huyết với nghề, nhưng thiếu vốn kiến thức, thiếu vốn sống và kinh nghiệm… thì chẳng có gì để nói. Người có vốn kiến thức rộng, nhưng không có tâm huyết sẽ không có động lực, có nghĩa là không có “lửa” để “truyền lửa”. Tuy có tâm huyết, có “nguồn vốn” nhưng nếu thiếu năng khiếu thì cũng hạn chế đến kết quả công tác tuyên truyền miệng.


Sáng 24/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 946 đại biểu - đại diện cho hơn 10,5 triệu công đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước và 7 đoàn đại biểu quốc tế.

 

Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2409200
Số người Online 34

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này