cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > KINH TẾ-XÃ HỘI
Cập nhật 13/06/2018 (GMT+7)

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng Nông thôn mới”

Ngay sau thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” động viên đồng bào, chiến sĩ phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện những nhiệm vụ cấp bách chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, góp của, góp công vào sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ đất nước.


   Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”. Quan điểm ấy chính là động lực to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc. Thấm nhuần lời dạy của Bác, tỉnh Gia Lai luôn xem đó là động lực phát triển, xây dựng quê hương ngày một phồn vinh, giàu mạnh. Trong đó, tỉnh chú trọng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “ Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”.


   Qua những năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân ra sức thi đua thực hiện phong trào “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, tính đến ngày 30/7/2017, toàn tỉnh đã có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. Rất nhiều xã có số tiêu chí đạt cao đang được các địa phương tập trung nguồn lực đầu tư mạnh mẽ để có thể về đích sớm nhất so với thời hạn đã đề ra (1 xã đạt 15 tiêu chí, 53 xã đạt 10-14 tiêu chí)[1]. Cho đến nay diện mạo nông thôn của tỉnh đã có nhiều thay đổi tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao; nhận thức của cán bộ, người dân về xây dựng nông thôn mới được nâng lên, chương trình toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới giờ đã trở thành phong trào thi đua lớn, có sức lan tỏa sâu rộng đến từng địa phương, từng thôn làng, từng ngôi nhà và mỗi người dân nông thôn.
Nhân dân huyện Phú Thiện làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Hoành Sơn.


   Tuy nhiên so với mục tiêu đề ra, kết quả xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đạt. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 có 45/184 xã đạt chuẩn NTM nhưng đến tháng 7 năm 2017 mới có 30 xã đạt, việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn hiện nay đang gặp phải rất nhiều khó khăn, trở ngại. Do đó, cần thực hiện một số giải pháp để góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” như sau:


   Thứ nhất, phải phát huy được sức dân với phương châm “phát huy nội lực là chính”, phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Muốn làm được điều này, cấp uỷ các cấp tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát động, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia thực hiện. Đối với công tác tuyên truyền, quan tâm xây dựng các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình, băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích.


   Phát huy vai trò quan trọng của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, để mọi tầng lớp nhân dân từ thanh niên, nông dân, phụ nữ tới lực lượng vũ trang nhân dân đều trở thành những nhân tố tích cực, thực hiện tích cực phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Tuổi trẻ Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới” “Phụ nữ Gia Lai tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, Nông dân giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” một cách thiết thực, hiệu quả hơn, tránh bệnh phô trương, chạy theo thành tích. Đồng thời huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, xã hội hóa, phát huy nội lực, huy động công sức, cơ sở vật chất xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung việc huy động đóng góp tự nguyện của nhân dân như đóng góp ngày công trong các công trình công cộng, hiến đất xây trường học và đường giao thông nông thôn, góp vốn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đảm bảo vừa sức dân, thuận lòng dân, khơi dậy được tinh thần yêu nước của  nhân dân, xác định rõ người nông dân chính là chủ thể của nhân dân, là hạt giống xây dựng nông thôn mới, thực hiện phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”.


   Thứ hai, kịp thời biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới. Phong trào xây dựng nông thôn mới tại Gia Lai đã và đang được triển khai thực hiện tích cực, rộng khắp trong nhân dân từ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ở các địa phương đã xuất hiện nhiều điểm sáng trong việc hiến đất, ngày công, tiền bạc để làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng cùng các công trình  phúc lợi công cộng nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới. Do đó các địa phương cần theo dõi, đề nghị khen thưởng kịp thời, kết hợp thông qua báo chí, truyền hình, hội nghị tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và các mô hình điển hình tiên tiến, cách làm hay về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để qua đó tạo sự lan tỏa kinh nghiệm, cách làm hay để các địa phương có thể học tập, áp dụng, nhân rộng các mô hình tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.


   Thứ ba, xây dựng nông thôn mới là phong trào thi đua, không phải “ganh đua” nên việc công nhận, biểu dương khen thưởng các xã, huyện đạt nông thôn mới phải thực chất, khách quan, dựa trên những tiêu chí cụ thể, thống nhất, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, tránh chạy theo thành tích, nói không với những xã nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.


   Thứ tư, cần nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, giám sát, phân công nhiệm vụ, tiến độ triển khai phong trào, kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, chọn điểm trước khi nhân rộng phong trào. Cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức chính trị các cấp, cũng như Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp  cần tổng kết thực tiễn, đúc rút những bài học kinh nghiệm, nhân rộng mô hình đối với những xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đối với những xã chưa đạt chuẩn, cần căn cứ vào tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình triển khai, cần tránh tình trạng quan liêu, chạy theo thành tích nhưng cũng tránh việc cào bằng. Cần tích cực, chủ động huy động sức mạnh tổng hợp từ chính quyền và nhân dân để phát huy sức mạnh tổng thể. Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới, Đảng và chính quyền cần tăng cường sự kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm, xử lý nghiêm những tình trạng bao che, trục lợi trong việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục phát huy vai trò phản biện, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới. Tổ chức điều tra về sự hài lòng của người dân đối với tiến độ và kết quả xây dựng NTM trên địa bàn.


   Thứ năm, lồng ghép phong trào xây dựng nông thôn mới với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các phong trào thi đua khác, tạo điều kiện phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội./.


   TÀI LIỆU THAM KHẢO


   [1] Báo cáo 162/BC-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Từ năm 2015 đến 30/7/2017).

ThS. Ngô Thị Thu Hồng - CN. Phạm Thị Nhâm Anh - Trường Chính trị tỉnh Gia Lai
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Thành lập tổ công tác giải quyết vướng mắc bảo hiểm y tế (10/12)
Nâng cao năng lực trong phòng, chống tham nhũng (10/12)
Những suất cơm, cháo nghĩa tình của Nhóm thiện nguyện Nhân ái (30/08)
Thành phố Pleiku: Hiệu quả xây dựng nông thôn mới (21/08)
Tổ chức tặng 650 suất quà cho đồng bào nghèo trên địa bàn tỉnh (20/08)
Hội Nông dân tỉnh: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 (16/08)
Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hội viên phụ nữ làng DTTS (31/07)
Một số kết quả sau 2 năm thực hiện Chương trình An sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2020 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (31/07)
Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Đức Cơ (29/07)
Mang Yang: Tôn vinh 26 tập thể, cá nhân Hiến máu tình nguyện (19/07)
Chắp cách ước mơ cho học sinh nghèo xã Ia Pia (18/07)
Gia Lai: Khánh thành Nhà máy nước Sài Gòn-An Khê công suất 9.500 m3/ ngày đêm (16/07)
Đến năm 2020 có khoảng 2.800 dự án, ý tưởng khởi nghiệp (13/07)
Tặng quà cho học sinh nghèo xã Ia Pia (11/07)
Những thương binh tiêu biểu ở Ia Grai (11/07)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mớiThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu nông - thủy - hải sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc, đầu tư vào Việt Nam thành công.
 


Trong không khí cởi mở, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm và khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương sau 5 năm ký Đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp (2013-2018) và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018).


Đoàn Việt Nam tham dự Hội chợ CIIE 2018 với vai trò là quốc gia danh dự. Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam nên đã chọn Việt Nam là 1/12 quốc gia danh dự cho kỳ Hội chợ lần đầu tiên trong tổng số hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Hội chợ lần này.Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2534310
Số người Online 179

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này