cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > NHỊP CẦU TUYÊN GIÁO
Cập nhật 01/08/2018 (GMT+7)

Vẻ vang truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

88 năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng đã khẳng định đây là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là khâu quan trọng trong xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng, chính trị, văn hóa, khoa giáo; có vai trò chủ yếu trong tuyên truyền, giáo dục, động viên, tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng của dân tộc trong từng thời kỳ lịch sử.


   Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác tuyên giáo đã thực hiện tốt việc giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước cho mọi tầng lớp nhân dân; đã trực tiếp bồi dưỡng, xây dựng và phát triển sức mạnh của dân tộc Việt Nam; xây dựng các thế hệ người Việt Nam giàu lòng yêu nước, giàu lý tưởng cách mạng, không sợ hy sinh gian khổ, không tiếc xương máu, sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

  
Trong công cuộc đổi mới, công tác tuyên giáo đã góp phần nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định những vấn đề quan điểm có tính nguyên tắc; tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của các giai tầng trong xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng, vững tin vào con đường đi lên CNXH do Đảng ta khởi xướng.

  
Cũng như nhiều tỉnh, thành khác trong toàn quốc, ngành tuyên giáo Gia Lai được hình thành và phát triển gắn với quá trình ra đời và phát triển của Đảng bộ tỉnh. Kể từ những hoạt động đầu tiên của các chiến sỹ cộng sản như: Hà Thế Hạnh, Lê Đức Mỹ, Trần Ren, Phan Thủy Tú, Nguyễn Lượng, Nguyễn Bá Hòe, Trần Như Tích, Nguyễn Ngọc Bích… công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên huấn và nay là công tác tuyên giáo luôn được Đảng bộ tỉnh quan tâm chú trọng hàng đầu. Ngày 10/12/1945, Đảng bộ tỉnh Gia Lai ra đời (Đảng bộ Tây Sơn) đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tuyên truyền, động viên và tổ chức các tầng lớp trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ đấu tranh cách mạng.

  
Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, mặc dù hoàn cảnh gian khổ, khó khăn, nhưng công tác tuyên truyền được các đồng chí trong cấp ủy trực tiếp phụ trách, đảm nhiệm và mỗi cán bộ, đảng viên đều là những người làm công tác tuyên truyền, vận động của Đảng bộ. Ty thông tin và các đội tuyên truyền của tỉnh được thành lập, phối hợp chặt chẽ với Ban Chính trị các Trung đoàn chủ lực (Trung đoàn 94, 95, 67, 120) tích cực bám sát địa bàn, đi sâu vào lòng địch để nắm dân, tuyên truyền giác ngộ, gây dựng cơ sở, vận động quần chúng theo Đảng và Bác Hồ đứng lên làm cách mạng, giải phóng quê hương. Qua 9 năm kháng chiến chống Pháp, tổ chức tuyên huấn (tuyên giáo) của tỉnh có lúc hình thành, có lúc sáp nhập vào lực lượng vũ trang, nhưng dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ ngành tuyên huấn đã phát huy tốt vai trò tham mưu trong công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng; phối hợp với các binh chủng tuyên truyền của lực lượng chủ lực triển khai tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.

  
Bước sang thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1954-1975), nhiệm vụ tuyên huấn (tuyên giáo) của Đảng bộ tỉnh có những thay đổi về phương pháp hoạt động tuyên truyền, vận động do đặc điểm khách quan lịch sử. Lúc này, nhiệm vụ công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân tiến hành đấu tranh chính trị, giữ gìn và phát triển lực lượng, đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ, hiệp thương tổng tuyển cử, chống bắt lính, lập tề, chống khủng bố, tố cộng, diệt cộng, chiếm đất lập dinh điền, dồn dân lập ấp chiến lược… Bên cạnh đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của địch, công tác tuyên huấn còn đẩy mạnh vận động quần chúng tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng căn cứ địa, phục vụ và bảo vệ hành lang, góp sức người, sức của cho kháng chiến.

  
Năm 1962, Ban Tuyên huấn tỉnh được thành lập, bao gồm các tiểu ban: thông tin tuyên truyền, huấn học, văn nghệ, binh vận và tiểu ban giáo dục với 05 bộ phận. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, tuy nhiên với nhiệt tình cách mạng, ý chí nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, những người cán bộ tuyên huấn của Đảng bộ tỉnh đã triển khai hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thông qua báo chí, tờ tin, đào tạo bồi dưỡng, công tác văn hóa, văn nghệ, xóa mù chữ… của ngành tuyên huấn Gia Lai đã góp phần đắc lực phục vụ mục tiêu đánh đuổi đế quốc và tay sai, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước, cùng cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

  
Từ sau ngày giải phóng đến nay, nhất là trong thời kỳ đổi mới, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh tiếp tục được quan tâm, củng cố, tăng cường. Cán bộ làm công tác tuyên giáo toàn tỉnh đã phát huy truyền thống vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến, không ngừng tự giác học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, vận dụng kinh nghiệm, thực tiễn công tác… đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến với đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Đồng thời, công tác tuyên giáo đã góp phần tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nền tảng tư tưởng của Đảng, về lý tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, về chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản bác có hiệu quả những luận điệu xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ nhân dân và chế độ.Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bức trướng
vì đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh. Ảnh: Ánh Hồng.


   Những thành tự đã đạt được trong những năm qua của công tác tuyên giáo đã góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương, giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn. Ghi nhận những thành tích trên, Đảng, Nhà nước, các cấp bộ, ngành và địa phương đã trao tặng nhiều Huân, Huy chương và các hình thức khen thưởng cao quý khác cho ngành tuyên giáo như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Giải phóng hạng Nhất, Nhì; Cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai”…

   Phát huy truyền thống vẽ vang 88 năm qua, thời gian đến, đội ngũ cán bộ tuyên giáo của tỉnh tiếp tục phát huy bản lĩnh, quyết tâm nắm chắc tình hình, bám chắc cơ sở, tham mưu kịp thời, hiệu quả trên các lĩnh vực, nhất là trong đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; chú trọng nâng cao năng lực, nhất là năng lực tác chiến trên các phương tiện thông tin hiện đại để làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ hiện tại và lớp kế cận có bản lĩnh, kiến thức, năng lực, đạo đức, thực sự “vừa hồng, vừa chuyên” nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn trên lĩnh vực tuyên giáo./.

Ban Biên tập
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo (1/8) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tích cực tham mưu công tác chính trị, tư tưởng (01/08)
Xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân (01/08)
Ra mắt "Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới" (31/07)
Tổ chức lớp bồi dưỡng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở tháng 4/2018 (06/04)
Thiếu úy Bùi Minh Quý: tấm gương sáng về lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” (03/04)
Chùa Bửu Phước: Tặng quà 200 suất cho đồng bào nghèo và bệnh nhân phong tại xã Ia O, huyện Ia Grai (13/03)
Những viên thuốc nghĩa tình (13/03)
Huyện ủy Kbang: Thành lập và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Tuyên truyền viên cơ sở (13/03)
Nữ CBCC các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai: thăm, tặng quà Đồn biên phòng Ia Chía nhân kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng Việt Nam (03/03)
Niềm tin về tương lai chủ nghĩa xã hội từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (01/03)
Vài điều suy ngẫm về Tết Mậu Tuất 2018 (01/03)
Khẩn trương xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng tại các thôn, làng (05/02)
Triển khai xây dựng, tổ chức hoạt động hiệu quả lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố (08/01)
Công tác tuyên giáo ở Đảng bộ huyện Krông Pa (21/08)
Kỷ niệm 87 năm Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2017): Tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo về công tác tư tưởng (01/08)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2626766
Số người Online 72

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này