cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > NHỊP CẦU TUYÊN GIÁO
Cập nhật 01/08/2017 (GMT+7)

Kỷ niệm 87 năm Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2017): Tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo về công tác tư tưởng

Quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta rất coi trọng công tác tư tưởng (công tác tuyên giáo hiện nay). Đây cũng là lĩnh vực ra đời sớm trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, đóng vai trò và vị trí trọng yếu trong mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Lê Phan Lương- UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
trao kỷ niệm chương “vì sự nghiệp tuyên giáo” cho cán bộ  ngành tuyên giáo tỉnh Gia Lai năm 2016. Ảnh: TK.

   Trong những năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, đã chú trọng tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngành Tuyên giáo tỉnh đã quan tâm nắm bắt tư tưởng và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời thông tin, định hướng, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Bên cạnh đó, Ngành còn chú trọng tuyên truyền đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, nâng cao nhận thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.


   Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đến nay, Ngành Tuyên giáo tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu là việc tiếp tục chú trọng củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, ngày càng trưởng thành lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, đã tham mưu cho cấp ủy quyết định thành lập đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhiệm kỳ 2015-2020, triển khai quy chế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.


   Ngành đã quan tâm công tác nghiên cứu quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Công tác chỉ đạo và triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của đảng được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc. Việc kiểm tra, giám sát triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết được tăng cường. Ngành đã chủ động trong chỉ đạo tuyên truyền tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, các Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cùng các sự kiện chính trị lớn của đất nước và địa phương...


   Bên cạnh đó, Ngành đã duy trì tổ chức các hội nghị báo cáo viên của tỉnh, giao ban báo chí,  kịp thời định hướng thông tin tình hình thế giới, khu vực, trong nước và của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Mặt khác, công tác nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội của các tầng lớp nhân dân luôn được chú trọng, qua đó kịp thời có giải pháp định hướng dư luận, cũng như cung cấp nhiều kênh thông tin giúp cấp ủy và chính quyền trong quá trình lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương, giải quyết những vấn đề bức xúc đặt ra từ thực tiễn, tạo sự đồng thuận trong xã hội.


   Mặt khác, Ngành đã chú trọng đưa hoạt động tuyên giáo hướng về cơ sở, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến, các nhân tố mới. Đồng thời, tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể, phát huy vai trò của các binh chủng làm công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng. Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước các cấp tăng cường mối quan hệ, phối hợp với ngành tuyên giáo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, Ngành đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Tăng cường tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ và trong xã hội...  


   Nhấn mạnh về giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Lê Phan Lương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: “Trước tình hình quốc tế, khu vực dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến đất nước và địa phương, trong đó có lĩnh vực tư tưởng, do vậy Ngành Tuyên giáo cần chủ động và tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo trên lĩnh vực tư tưởng. Chú trọng bám sát các chủ trương đường lối và Nghị quyết của Đảng, cũng như Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh vào các nội dung lãnh đạo công tác Tuyên giáo. Đổi mới và nâng cao hiệu quả truyền đạt nghị quyết, chất lượng công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị. Tuyên truyền thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng...


   Đồng thời, chú trọng hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng thông tin hai chiều, kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề mới nảy sinh, để tham mưu đề xuất cho cấp ủy các giải pháp chỉ đạo hiệu quả. Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng,  phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tích cực chủ động phát hiện và đấu tranh phản bác thông tin và quan điểm sai trái, âm mưu của địch trên lĩnh vực tư tưởng, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước và của tỉnh nhà...

Thanh Khang
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo (1/8) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tích cực tham mưu công tác chính trị, tư tưởng (01/08)
Xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân (01/08)
Vẻ vang truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/08)
Ra mắt "Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới" (31/07)
Tổ chức lớp bồi dưỡng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở tháng 4/2018 (06/04)
Thiếu úy Bùi Minh Quý: tấm gương sáng về lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” (03/04)
Chùa Bửu Phước: Tặng quà 200 suất cho đồng bào nghèo và bệnh nhân phong tại xã Ia O, huyện Ia Grai (13/03)
Những viên thuốc nghĩa tình (13/03)
Huyện ủy Kbang: Thành lập và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Tuyên truyền viên cơ sở (13/03)
Nữ CBCC các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai: thăm, tặng quà Đồn biên phòng Ia Chía nhân kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng Việt Nam (03/03)
Niềm tin về tương lai chủ nghĩa xã hội từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (01/03)
Vài điều suy ngẫm về Tết Mậu Tuất 2018 (01/03)
Khẩn trương xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng tại các thôn, làng (05/02)
Triển khai xây dựng, tổ chức hoạt động hiệu quả lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố (08/01)
Công tác tuyên giáo ở Đảng bộ huyện Krông Pa (21/08)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mớiThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu nông - thủy - hải sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc, đầu tư vào Việt Nam thành công.
 


Trong không khí cởi mở, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm và khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương sau 5 năm ký Đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp (2013-2018) và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018).


Đoàn Việt Nam tham dự Hội chợ CIIE 2018 với vai trò là quốc gia danh dự. Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam nên đã chọn Việt Nam là 1/12 quốc gia danh dự cho kỳ Hội chợ lần đầu tiên trong tổng số hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Hội chợ lần này.Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2489995
Số người Online 198

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này