cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > NHỊP CẦU TUYÊN GIÁO
Cập nhật 01/08/2017 (GMT+7)

Xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo “vừa hồng, vừa chuyên”

Trong 87 năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng đã phát huy, làm tốt vai trò trên mặt trận tư tưởng, lý luận; cung cấp nhiều luận cứ khoa học, góp phần bổ sung, hoàn thiện và tổ chức giáo dục, tuyên truyền có hiệu quả chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; phản bác kịp thời những luận điệu xuyên tạc chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Trần Đình Hiệp - Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
trao giấy khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2016. Ảnh: TN.

   Thành tựu trong công tác tuyên giáo của Đảng nói chung, Đảng bộ tỉnh Gia Lai nói riêng có dấu ấn đậm nét của các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo. Từ những ngày đầu thành lập Đảng bộ tỉnh (10/12/1945) đến nay, được sự quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng của Đảng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo đã không ngừng phát triển cả về lượng và chất, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng giao phó, xứng vai nhiệm vụ người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Trong những giai đoạn có tính bước ngoặt của Đảng bộ tỉnh, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố nền tảng tư tưởng, chính trị, giúp cho toàn Đảng, toàn quân và nhân dân thấm nhuần lý tưởng cách mạng, ra sức phấn đấu vì mục tiêu chung của dân tộc. Cùng với đó, nhận thức về vai trò, nhiệm vụ công tác tuyên giáo ở các cấp ủy đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực; đội ngũ cán bộ tuyên giáo được Đảng bộ tỉnh quan tâm đầu tư, trưởng thành về mọi mặt.

   Trở về với lịch sử giai đoạn 1930 – 1945, trước khi thành lập Đảng bộ tỉnh, ở Gia Lai chưa có bộ máy chuyên trách làm công tác tuyên truyền, cổ động. Tuy nhiên, ngay từ những năm 1930 đã có một số đảng viên, chiến sỹ cách mạng đến Gia Lai để gây dựng cơ sở, tuyên truyền, vận động tập hợp quần chúng tham gia đấu tranh cách mạng. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, công tác tuyên truyền, cổ động, giáo dục quần chúng từ chỗ hoạt động bí mật trong vòng kiểm soát của địch đi đến hoạt động công khai với chủ thể tuyên truyền rộng lớn là toàn bộ hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Đến năm 1962, Ban Tuyên huấn tỉnh được thành lập gồm các tiểu ban: thông tin tuyên truyền, huấn học, văn nghệ, binh vận và tiểu ban giáo dục. Công tác tư tưởng trong giai đoạn này là tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vào các chủ trương, đường lối của Đảng; trực tiếp bồi dưỡng, xây dựng và phát triển sức mạnh của quân và dân tỉnh ta trong các cuộc đọ sức với quân thù, từng bước làm thất bại các âm mưu chiến lược của địch, góp phần làm nên thắng lợi trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975. Sau khi đất nước thống nhất, ngành Tuyên huấn, sau này là Tuyên giáo tỉnh được củng cố, phát triển. Đến nay, ngành Tuyên giáo đã có một hệ thống tổ chức tương đối hoàn chỉnh từ tỉnh đến cơ sở. Phương tiện và điều kiện làm việc ngày càng được đầu tư và phát huy hiệu quả.

   Tuy nhiên, đứng trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực và những khó khăn thách thức công cuộc xây dựng, bảo vệ Đảng, đất nước, địa phương; tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có đảng viên giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; các thế lực thù địch vẫn tiếp tục lợi dụng những khó khăn, hạn chế trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành nhằm kích động âm mưu “diễn biến, hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước; sự phát triển mạnh mẽ và đa dạng các loại hình thông tin, truyền thông, các trang mạng xã hội, trong đó có không ít thông tin trái chiều có sự tác động của các thế lực thù địch, phản động đã và đang trực tiếp tác động tiêu cực đến tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân đòi hỏi công tác tuyên giáo nói chung và cán bộ làm công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ tỉnh nói riêng phải thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tham mưu, đặc biệt là trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, bám sát thực tiễn, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và hiệu quả công tác nhằm đáp ứng yêu cầu mới của nhiệm vụ.

   Muốn đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức, hiệu quả công tác tuyên giáo, trước hết các cấp ủy đảng phải chú trọng chăm lo đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất, kiến thức, năng lực và trình độ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp. Theo chủ tịch Hồ Chí Minh đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ hiệu quả công tác, “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Với vai trò là người tham mưu, hướng dẫn nội dung công tác tuyên truyền, nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị, sự đồng thuận trong xã hội, vì vậy “tin vào mình, tin Đảng, tin giai cấp, tin nhân dân mình”; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo; không hoang mang, dao động trước sự tấn công chống phá của các thế lực thù địch và luôn vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình là đòi hỏi tiên quyết ở mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo hiện nay.

   Công tác tuyên giáo có đặc thù vừa là khoa học lý luận chính trị, vừa là kỹ năng, nghệ thuật. Vì thế, người cán bộ làm công tác tuyên giáo vừa phải có trình độ lý luận, có phẩm chất đạo đức cách mạng, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, hiểu biết thực tiễn sâu sắc vừa phải thể rõ bản lĩnh nghề nghiệp trong từng công việc cụ thể, phải gương mẫu, miệng nói, tay làm. Bên cạnh đó, cán bộ tuyên giáo cần có sự nhạy bén, chủ động, sáng tạo trong mọi hoàn cảnh; dám nghĩ, dám làm trong đổi mới nội dung, phương thức công tác; thông thạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào công việc; có khả năng dự báo tình hình và nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tâm trạng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Cán bộ tuyên giáo phải có khả năng tổng hợp, phân tích những vấn đề từ thực tiễn, đánh giá, lý giải đúng và trúng bản chất sự việc, hiện tượng trên cơ sở khoa học. Muốn vậy, người cán bộ tuyên giáo phải nắm vững đối tượng, nắm chắc thực tiễn, hòa mình với nhân dân, xuất phát từ nhiệt tình cách mạng, tình thương yêu chân thành đồng bào các dân tộc, từ tinh thần hết lòng phục vụ đồng bào các dân tộc. Có như thế, mới tìm ra cái đúng, cái hay mà làm.

   Hiện nay, hầu hết cán bộ tuyên giáo được đào tạo từ nhiều ngành nghề khác nhau, số được đào tạo nghiệp vụ tuyên giáo một cách bài bản, khoa học chiếm tỷ lệ khiêm tốn. Tuyên giáo là công việc đòi hỏi phải làm bền bỉ liên tục, làm dần dần, không thể chủ quan nóng vội, muốn làm hết ngay một lúc,  phải thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ cả chiều rộng lẫn chiều sâu, nên khó tránh khỏi hạn chế. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo cần phải tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó cần chú ý đến một số điểm sau.

   Trước hết, cấp ủy các cấp cần tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đủ số lượng và tinh về chất lượng, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Ban Tuyên giáo các cấp cần xác định vị trí việc làm, mô tả công việc cụ thể của từng cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo ở cấp mình; đồng thời tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng, trình độ cán bộ tuyên giáo, từ đó xác định được những kỹ năng, phương pháp nghiệp vụ cần thiết để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, thiết thực với công việc.

   Cấp ủy cần bảo đảm tính khoa học trong xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, bảo đảm sự nối tiếp, đan xen giữa các thế hệ. Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhất là các thế hệ kế cận được tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng, đào tạo về cả chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị nhằm bảo đảm cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên giáo được đào tạo bài bản, chính quy, có khả năng phát triển lâu dài. Trong đào tạo, bồi dưỡng phải chú ý đào tạo, bồi dưỡng cả về chính trị, tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ, thật sự là chuyên gia giỏi trên lĩnh vực phục trách, đồng thời có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định và tuyệt đối trung thành với Đảng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, vừa phải thật sự tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo.

   Đồng thời, cần chú ý tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác tuyên giáo được rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn. Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ tuyên giáo chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động; chú trọng tăng cường sử dụng những tiện ích, công nghệ thông tin hiện đại trong tác nghiệp công tác tuyên giáo./.

Đồng chí Trần Đình Hiệp - Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo (1/8) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tích cực tham mưu công tác chính trị, tư tưởng (01/08)
Xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân (01/08)
Vẻ vang truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/08)
Ra mắt "Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới" (31/07)
Tổ chức lớp bồi dưỡng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở tháng 4/2018 (06/04)
Thiếu úy Bùi Minh Quý: tấm gương sáng về lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” (03/04)
Chùa Bửu Phước: Tặng quà 200 suất cho đồng bào nghèo và bệnh nhân phong tại xã Ia O, huyện Ia Grai (13/03)
Những viên thuốc nghĩa tình (13/03)
Huyện ủy Kbang: Thành lập và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Tuyên truyền viên cơ sở (13/03)
Nữ CBCC các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai: thăm, tặng quà Đồn biên phòng Ia Chía nhân kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng Việt Nam (03/03)
Niềm tin về tương lai chủ nghĩa xã hội từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (01/03)
Vài điều suy ngẫm về Tết Mậu Tuất 2018 (01/03)
Khẩn trương xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng tại các thôn, làng (05/02)
Triển khai xây dựng, tổ chức hoạt động hiệu quả lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố (08/01)
Công tác tuyên giáo ở Đảng bộ huyện Krông Pa (21/08)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2685774
Số người Online 53

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này