cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > NHỊP CẦU TUYÊN GIÁO
Cập nhật 14/06/2014 (GMT+7)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác biên soạn, biên tập, xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn cao, xây dựng hệ thống cộng tác viên và có những chính sách đãi ngộ thỏa đáng


Ngày 11/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, với nhiều nỗ lực cố gắng của các cơ quan chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản, các cơ quan chủ quản nhà xuất bản và các đơn vị xuất bản, phát hành, công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị đã đạt được một số kết quả quan trọng. Công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị đã góp phần vào cung cấp thông tin tri thức, luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, đóng góp có hiệu quả vào việc giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng trong xã hội, nâng cao trình độ lý luận và ý thức tự giác chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt đã xuất bản được nhiều đầu sách, bộ sách đáp ứng đồng thời tính định hướng, tính chiến đấu và sự hấp dẫn, có tác dụng lan tỏa trong đời sống xã hội, giải đáp nhiều vấn đề quan trọng về lý luận chính trị, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta, về thành tựu và kinh nghiệm công cuộc đổi mới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng kiên định con đường xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh những thành tựu, công tác triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư còn bộc lộ những hạn chế như: Chất lượng nội dung sách chưa cao. Tính chiến đấu, tính khoa học, tính thực tiễn, tính hấp dẫn còn hạn chế. Số đầu sách có giá trị về lý luận, tổng kết thực tiễn chưa nhiều. Cơ cấu sách chưa hợp lý, vẫn thiếu những sách chuyên đề, sách hướng dẫn thực hành, sách tra cứu, sách lý luận, chính trị phổ thông, dễ hiểu, dễ nhớ phục vụ rộng rãi các tầng lớp nhân dân…

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trình bày tham luận, ý kiến, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao toàn diện chất lượng công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: sách lý luận, chính trị có vai trò quan trọng trong xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm chỉ đạo công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; khẳng định đây là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng- văn hóa của Đảng.


 
 

Ghi nhận những kết quả quan trọng của ngành xuất bản đạt được trong 10 năm qua, chỉ rõ những hạn chế cần tập trung khắc phục, đ ồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Trong giai đoạn tới, công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị phải thực sự là công cụ sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Đây là nhiệm vụ nặng nề, nhiều thách thức, đòi hỏi các cơ quan chỉ đạo, quản lý, các đơn vị xuất bản phải phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Đảng được nêu trong Chỉ thị 20. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chủ quản và các nhà xuất bản tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, về nguyên tắc thực hiện và những nhiệm vụ cơ bản đã được khẳng định trong Chỉ thị 20-CT/TW và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác xuất bản.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chủ quản và các nhà xuất bản tập trung nâng cao chất lượng chính trị, khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đấu, tính thuyết phục và hẫp dẫn của sách lý luận, chính trị; phấn đấu bảo đảm đủ sách lý luận, chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng mảng sách chính trị phổ thông với cách viết sinh động, dễ hiểu, sách cho xã, phường, thị trấn, vùng dân tộc, miền núi, hải đảo; sách đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị khẩn trương xây dựng và triển khai quy hoạch, rà soát, sắp xếp hợp lý các nhà xuất bản có chức năng và đủ điều kiện xuất bản sách lý luận chính trị theo hướng: tăng cường hiệu quả hoạt động, đổi mới mô hình, cơ cấu tổ chức đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật, phát huy vai trò nòng cốt của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.

Các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách cho hoạt động xuất bản, bảo đảm cho hoạt động xuất bản, nhất là xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao; khắc phục xu hướng thương mại hóa, xa rời tôn chỉ, mục đích trong hoạt động xuất bản.

Đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác biên soạn, biên tập, xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn cao, xây dựng hệ thống cộng tác viên và có những chính sách đãi ngộ thỏa đáng; có chính sách tuyển chọn, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm công tác biên tập, xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị đáp ứng nhu cầu phát triển mới; đổi mới, hiện đại hóa chương trình đào tạo trong đó đặc biệt chú trọng đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ biên tập, xuất bản

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu dự Hội nghị quán triệt thật đầy đủ, sâu sắc; xây dựng chương tr ình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong phạm vi ngành mình, địa phương mình, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát h ành sách lý luận, chính trị, góp phần tạo bước chuyển biến rõ rệt về nhiều mặt của công tác xuất bản sách trong thời gian tới. /.

Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo (1/8) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tích cực tham mưu công tác chính trị, tư tưởng (01/08)
Xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân (01/08)
Vẻ vang truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/08)
Ra mắt "Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới" (31/07)
Tổ chức lớp bồi dưỡng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở tháng 4/2018 (06/04)
Thiếu úy Bùi Minh Quý: tấm gương sáng về lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” (03/04)
Chùa Bửu Phước: Tặng quà 200 suất cho đồng bào nghèo và bệnh nhân phong tại xã Ia O, huyện Ia Grai (13/03)
Những viên thuốc nghĩa tình (13/03)
Huyện ủy Kbang: Thành lập và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Tuyên truyền viên cơ sở (13/03)
Nữ CBCC các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai: thăm, tặng quà Đồn biên phòng Ia Chía nhân kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng Việt Nam (03/03)
Niềm tin về tương lai chủ nghĩa xã hội từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (01/03)
Vài điều suy ngẫm về Tết Mậu Tuất 2018 (01/03)
Khẩn trương xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng tại các thôn, làng (05/02)
Triển khai xây dựng, tổ chức hoạt động hiệu quả lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố (08/01)
Công tác tuyên giáo ở Đảng bộ huyện Krông Pa (21/08)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2685863
Số người Online 167

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này