cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > SINH HOẠT TƯ TƯỞNG
Cập nhật 20/04/2018 (GMT+7)

Những vấn đề cần quan tâm trong học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII); Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 109-KH/TU, ngày 26-01-2018 để chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Thông qua đó, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện và đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.
Bên tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Đức Thụy.

   Để việc quán triệt, thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo nghiêm túc, đạt kết quả tốt theo mục đích, yêu cầu đề ra; các cấp ủy, tổ chức đảng; chính quyền; đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, căn cứ vào đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện. Tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây:

  
Một là, tổ chức học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về nội dung chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Chuyên đề năm 2018). Nhấn mạnh yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị phải tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên và phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo). Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về nội dung Chuyên đề năm 2018, cần gắn với tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  
Hai là, thông qua học tập, quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2018, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mỗi tập thể (tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể) đều phải xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2018. Nội dung kế hoạch cần đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo kịp thời, tránh hình thức, đối phó. Chú ý  lựa chọn một số công việc cụ thể, mang tính chất đột phá nhằm khắc phục các vấn đề còn hạn chế, yếu kém; tập trung chỉ đạo xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải “gần dân, sát dân, tôn trọng nhân dân”; nâng cao đạo đức công vụ, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân hoặc gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

  
Đối với các tổ chức cơ sở đảng: Căn cứ nội dung Chuyên đề 2018 để lựa chọn những việc cần “làm theo” của tập thể đảng bộ, chi bộ trong năm 2018. Cấp ủy hoặc bí thư chi bộ (nơi không có cấp ủy) chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện. Định kỳ hàng quý (3 tháng/lần), từng chi bộ nên tổ chức sinh hoạt chuyên đề để đảng viên thảo luận, trao đổi và đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị được giao.

  
Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền các cấp: Căn cứ Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 4899/KH-UBND ngày 21/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung Chuyên đề năm 2018 để xây dựng kế hoạch. Chú trọng xây dựng phong cách, tác phong công tác “gần dân, sát dân, tôn trọng nhân dân”; nâng cao đạo đức công vụ, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân hoặc gây phiền hà, sách nhiễu quần chúng nhân dân trong khi thực thi công vụ.

  
Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp: việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nội dung Chuyên đề năm 2018 cần gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ sở.

  
Ba là, sau khi được học tập, quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2018, từng cá nhân cán bộ, đảng viên phải xây dựng bản kế hoạch cá nhân đăng ký nội dung “làm theo” Bác trong năm 2018 để gửi chi bộ nơi công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện. Đối với cán bộ, đảng viên đang giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý cần lựa chọn một số nội dung có liên quan đến trách nhiệm nêu gương về xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, quản lý để đăng ký thực hiện; cuối năm, lấy kết quả thực hiện kế hoạch làm một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên năm 2018.

  
Năm 2018, nhằm giúp cho từng cán bộ, đảng viên xây dựng bản kế hoạch cá nhân ngắn gọn, thể hiện rõ nét trách nhiệm và nội dung đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể mẫu bản kế hoạch cá nhân đăng ký làm theo Bác để thống nhất thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Theo đó, nội dung bản kế hoạch cá nhân của đảng viên đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm có 03 mục: (1) Về thực hiện nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; (2) Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; (3) Hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017. Nội dung bản kế hoạch cá nhân của đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm 03 mục: (1) Về thực hiện nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; (2) Về thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; (3) Hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017. 

   Phát huy vai trò nêu gương của người cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), đồng chí Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy đã công khai bản kế hoạch cá nhân đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh (gồm: Báo Gia Lai, Báo Gia Lai điện tử; các trang tin điện tử: Tỉnh ủy Gia Lai và Tuyên giáo Gia Lai) để đăng ký thực hiện và làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên, nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đồng ý chủ trương cho công khai bản kế hoạch cá nhân của các đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện (huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy) và bí thư đảng ủy cấp xã (phường, thị trấn); thời gian công khai trong tháng 4/2018, với các hình thức phù hợp với đặc điểm của từng tổ chức đảng và tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị./.

Võ Hoàng Bình - Trưởng phòng GDLLCT, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Những lần sinh nhật đặc biệt của Bác Hồ (19/05)
Không gian Hồ Chí Minh tại Montreuil - Một biểu tượng của quan hệ Việt - Pháp (19/05)
Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (19/05)
Quân đoàn 3 làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể (19/05)
Khu di tích căn cứ địa cách mạng Khu 10: Nơi học tập, giáo dục truyền thống cách mạng (19/05)
Người cựu chiến binh trồng na trên đất khó (25/04)
Làm theo Bác từ những việc làm thiết thực (21/04)
Tâm điểm dư luận (19/04)
Thực hiện luật phòng chống tham nhũng: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã “Liên” nhưng “chưa Thông” (22/04)
Một số giải pháp đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay (22/04)
Xã Chư A Thai tập trung phát triển kinh tế - xã hội nâng cao chất lượng đời sống nhân dân (22/04)
Xây dựng làng nông thôn mới (22/04)
Phát triển kinh tế Hợp tác xã góp phần xây dựng nông thôn mới tại Gia Lai (22/04)
Những câu chuyện bên bờ Sông Ba (18/04)
Hoạt động đối ngoại nổi bật của Việt Nam thời gian qua (18/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2625237
Số người Online 145

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này