cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > SINH HOẠT TƯ TƯỞNG
Cập nhật 22/04/2018 (GMT+7)

Một số giải pháp đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay

Vấn đề tự phê bình và phê bình là một trong những công việc thường xuyên của Đảng, đồng thời là trách nhiệm thường nhật của mỗi cán bộ, đảng viên.


   Sau hơn 05 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và gần 02 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung, việc thực hiện Nghị quyết nói riêng được đầy đủ, sâu sắc hơn; thấy rõ tính cấp bách và sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thông qua tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân ở các tổ chức đảng, chỉ đạo thực hiện các giải pháp thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách gắn trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp... đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương;  bước đầu khơi dậy niềm tin, hy vọng trong đảng viên và quần chúng nhân dân.Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 09/01/2017, tại Hội trường 2/9 (TP. Pleiku). Ảnh: TN.


   Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, thăm dò từ 1000 cá nhân thuộc các giai tầng trong xã hội, có tới 43,9 % ý kiến cho rằng tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở tỉnh ta vẫn có những biểu hiện cần phải quan tâm, đặc biệt là trong một bộ phận đảng viên có chức, có quyền. Trong những biểu hiện suy thoái, phổ biến nhất vẫn là kê khai tài sản, thu nhập không trung thực (có 32% cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá mức độ phổ biến và rất phổ biến). Điều này cho thấy việc thực hiện quy định về kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước, nhất là Thông tri số 20-TTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Bên cạnh đó, các biểu hiện khác như: Chạy qui hoạch, chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển, chạy dự án, chạy bằng cấp, chạy tội...(31.3%); Thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; nịnh bợ cấp trên, dọa nạt cấp dưới (30.8%) được cho là phổ biến trong cán bộ, đảng viên các cấp.

  
Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI, XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian đến đòi hỏi các cấp, các ngành và từng địa phương cơ sở trong toàn tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trọng tâm, đó là:

  
Nhiệm vụ thường xuyên đặt ra đối với các cấp ủy đảng là cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình công tác; tự giác, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nâng cao chất lượng triển khai học tập, xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

  
Các cấp ủy, tổ chức Đảng trên cơ sở quy định của Đảng và Nhà nước khẩn trương chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền theo hướng quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, hạn chế đến mức tối thiểu tình trạng lạm quyền, tiếm quyền. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, buộc từ chức, thôi việc đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Trước mắt, rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

  
Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và đảng viên. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương. Thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức Đảng và với nhân dân. Hằng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết, công khai nội dung tự đăng ký rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tập thể các cấp ủy, tổ chức Đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, nhất là là người đứng đầu ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác giáo dục, bồi đắp truyền thống cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên. Kịp thời thông tin tình hình thời sự, chính sách mới, phản ánh vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; nắm bắt sâu sắc tình hình tư tưởng trong nội bộ, các tầng lớp nhân dân, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên theo nhu cầu và yêu cầu cập nhật kiến thức mới theo chức danh quy hoạch và hướng bố trí, sử dụng cán bộ.

  
Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng “dĩ hòa vi quý”, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Lãnh đạo cấp trên cần sát sao quan tâm chỉ đạo thường xuyên đối với những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

  
Các cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý, kiểm tra các hoạt động báo chí, xuất bản, sử dụng Internet, mạng xã hội. Phát huy chức năng, vai trò, phản ánh, định hướng dư luận của các cơ quan báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất cho cán bộ, đảng viên; chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền. Xây dựng các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế của tỉnh, chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  
Cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các cấp phải xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị bảo đảm đúng thẩm quyền, trách nhiệm, công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “sân sau”, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế...; khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức. Rà soát, thoái vốn, cổ phần hóa, chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước. Kiên quyết thực hiện đúng mục tiêu, có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ. Rà soát, chấn chỉnh nội dung, quy trình thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất, khách quan; gắn với tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm việc điều tra, truy tố, xét xử nghiêm và công khai kết quả những vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, lãng phí, gây thất thoát tài sản mà dư luận quan tâm, gây bức xúc trọng nhân dân.

   Đẩy mạnh cải cách hành chính; giảm bớt các khâu thủ tục hành chính rườm rà, sổ sách, hội họp; rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm Ban Chỉ đạo về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của cấp ủy trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”./.

ThS. Trần Đình HIệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Những lần sinh nhật đặc biệt của Bác Hồ (19/05)
Không gian Hồ Chí Minh tại Montreuil - Một biểu tượng của quan hệ Việt - Pháp (19/05)
Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (19/05)
Quân đoàn 3 làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể (19/05)
Khu di tích căn cứ địa cách mạng Khu 10: Nơi học tập, giáo dục truyền thống cách mạng (19/05)
Người cựu chiến binh trồng na trên đất khó (25/04)
Làm theo Bác từ những việc làm thiết thực (21/04)
Những vấn đề cần quan tâm trong học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 (20/04)
Tâm điểm dư luận (19/04)
Thực hiện luật phòng chống tham nhũng: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã “Liên” nhưng “chưa Thông” (22/04)
Xã Chư A Thai tập trung phát triển kinh tế - xã hội nâng cao chất lượng đời sống nhân dân (22/04)
Xây dựng làng nông thôn mới (22/04)
Phát triển kinh tế Hợp tác xã góp phần xây dựng nông thôn mới tại Gia Lai (22/04)
Những câu chuyện bên bờ Sông Ba (18/04)
Hoạt động đối ngoại nổi bật của Việt Nam thời gian qua (18/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2625273
Số người Online 9

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này