cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > SINH HOẠT TƯ TƯỞNG
Cập nhật 22/04/2018 (GMT+7)

Phát triển kinh tế Hợp tác xã góp phần xây dựng nông thôn mới tại Gia Lai

Gia Lai hiện nay (12/2017) có 127 hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012, trong đó có 83 hợp tác xã nông nghiệp, 8 hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 20 hợp tác xã giao thông vận tải, 6 hợp tác xã xây dựng, 4 hợp tác xã thương mại và 6 quỹ tín dụng nhân dân. Tổng số thành viên hợp tác xã là 15.717 người, giải quyết việc làm cho 1.646 lao động địa phương(1).


   Các hợp tác xã chuyển đổi cũng như thành lập mới nhìn chung đã tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Luật hợp tác xã. Các hợp tác xã được củng cố một bước về tổ chức quản lý, vốn quỹ, về trách nhiệm và quan hệ giữa xã viên với hợp tác xã. Hoạt động của các hợp tác xã được đổi mới, thiết thực gắn với lợi ích của các thành viên. Phần lớn hợp tác xã có kế hoạch, phương án hoạt động cụ thể.

  
Hợp tác xã nông nghiệp, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là làm dịch vụ thủy lợi, phân bón, bảo vệ thực vật, thú y, chăn nuôi gia súc... các hợp tác xã sau chuyển đổi đã có chuyển biến tích cực và đạt được kết quả cao, góp phần vào xây dựng nông thôn mới hiện nay như: sản xuất rau an toàn ở Hợp tác xã Tân Phú - Đak Pơ; sản xuất giống lúa ở hợp tác xã Minh Hòa - Ayun Pa; hợp tác xã tiêu Chư Sê; hợp tác xã cà phê Tân Nông Nguyên - huyện Chư Sê thực hiện sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C và hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, số các hợp tác xã làm các dịch vụ tổng hợp có xu hướng tăng, hoạt động có hiệu quả hơn.Phát triển các mô hình HTX gắn với xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Nhật.

   Các hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đã chủ động tìm hướng đi thích hợp, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho các thành viên góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Hợp tác xã vận tải hoạt động ổn định, kinh doanh có hiệu quả. Nhiều hợp tác xã đã huy động thành viên cùng với hợp tác xã góp vốn đổi mới phương tiện vận chuyển hiện đại, đa dạng các loại hình phục vụ vận tải. Phần lớn các hợp tác xã thương mại hoạt động ổn định, phát triển các hình thức liên doanh, liên kết đem lại hiệu quả cao.

  
Các tổ hợp tác tuy có các tên gọi khác nhau (tổ hợp tác, tổ tín dụng và trợ vốn, tổ và tập đoàn sản xuất, nhóm sản phẩm, câu lạc bộ, hiệp hội ngành nghề...) nhưng về bản chất vẫn là các tổ chức hợp tác xã, được hình thành xuất phát từ nhu cầu thực sự của người dân. Hiện nay, Gia Lai có 719 tổ hợp tác với 6.912 thành viên(2). Các tổ hợp tác hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mai - dịch vụ, dịch vụ nông nghiệp các ngành nghề chủ yếu là hợp tác về làm đất, chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, sản xuất mây tre đan, dệt thổ cẩm... Nhiều tổ hợp tác đã được tổ chức chặt chẽ và tuân thủ các nguyên tắc của hợp tác xã.

  
Từ những kết quả trên cho thấy trong phát triển kinh tế tập thể  trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có những chuyển biến tích cực, nhận thức của cán bộ, nhân dân về hợp tác xã ngày càng được nâng cao. Các hợp tác xã ngày càng đổi mới và chất lượng nâng lên về mọi mặt, tổ chức và họat động đúng Luật hợp tác xã và có hiệu quả, mạnh dạn đổi mới phương thức quản lý điều hành, hợp tác xã đã chú trọng đến phát triển theo hướng đa ngành nghề, góp phần vào tăng tưởng kinh tế hộ gia đình khu vực nông thôn và tăng trưởng chung của tỉnh, thành viên tham gia hợp tác xã ngày càng nhiều.

  
Đặc biệt, trong năm 2017 với sự nỗ lực của cả hệ thống chính, nhất là cấp huyện đã lập mới gần 50 hợp tác xã, nhiều huyện hợp tác xã đã phủ kín ở các xã tạo động lực khuyến khích thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, liên kết với nhà máy, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, có những hợp tác xã tuy mới lập đã chú ý đến sản xuất sạch, an toàn và đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa.

  
Tuy nhiên, tình hình hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh còn một số mặt tồn tại, hạn chế như: Hợp tác xã tồn tại hình thức, lợi ích hợp tác xã mang lại cho thành viên chưa nhiều do đó chưa có sức hấp dẫn để lôi cuốn thành viên và người lao động tham gia vào hợp tác xã. Trong thời gian qua đã giải thể 6 hợp tác xã ngưng hoạt động kéo dài. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 29 hợp tác xã ngưng hoạt động (trong đó có 9 hợp tác xã nông nghiệp, 8 hợp tác xã vận tải, 8 hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 3 hợp tác xã xây dựng, 1 hợp tác xã thương mại(3). Hình ảnh, uy tín của hợp tác xã trong xã hội chưa nâng cao; nhiều hợp tác xã có cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, năng lực hạn chế. Thiếu nguốn vốn để đầu tư cho sản xuất, chưa xây dựng được phương án kinh doanh hiệu quả để vay vôn hoặc huy động vốn của thành viên; Phương thức hoạt động kinh doanh của hợp tác xã không phù hợp và chưa theo kịp với sự phát triển chung của thị trường; vẫn còn hợp tác xã không xây dựng được nhãn hiệu hàng hóa nên chưa có thương hiệu sản phẩm và mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế chưa đủ mạnh để cạnh tranh với các doanh nghiệp, đại lý trên địa bàn tỉnh.

  
Từ những vấn đề nêu trên để phát triển kinh tế hợp tác xã góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

  
Thứ nhất, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước về xây dựng và phát triển kinh tế tập thể; hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng, mạnh mẽ về Luật hợp tác xã  năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành tạo sự nhận thức mới trong cách nghĩ, cách làm đối với kinh tế tập thể trong cán bộ quản lý, các thành viên hợp tác xã.

  
Thứ hai, các hợp tác phải quan tâm  thực hiện đầy đủ quy định theo Luật hợp tác xã và các quy định liên quan. Chú ý đến việc điều chỉnh và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tính chất và trình độ phát triển sản xuất kinh tế hộ tại địa phương mình đứng chân, phát triển hợp tác xã gắn liền với thúc đẩy kinh tế hộ phát triển.

  
Thứ ba, công tác quản lý Nhà nước về hợp tác xã phải được coi trọng, kịp thời phát hiện những lệch lạc trong thực hiện luật hợp tác xã để uốn nắn và điều chỉnh, những  hợp tác xã nào cố tình vi phạm tùy theo mức độ xử lý, hợp tác xã làm ăn có hiệu quả quan tâm đầu tư và mở rộng, đồng thời bố trí cán bộ quản lý Nhà nước chuyên trách tại phòng tài chính cấp huyện kịp thời phối hợp với các tổ chức tư vấn  hỗ trợ, hướng dẫn tư vấn cho các hợp tác xã những thủ tục nhằm hưởng thụ các chính sách ưu đãi của Nhà nước.

  
Thứ tư, tăng cường vai trò các hội, đoàn thể và Liên minh hợp tác xã tỉnh trong việc tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu và tham gia hợp tác xã.

  
Thứ năm, đổi mới cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ hợp tác xã vượt qua được những thách thức hiện nay. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.

  
Thứ sáu, liên minh hợp tác xã tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động và hỗ trợ pháp lý cho các hợp tác xã thành viên, bảo đảm thực hiện đúng các nguyên tắc theo Luật hợp tác xã. Tham gia củng cố hợp tác xã yếu kém. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục thực hiện có chất lượng và hiệu quả phong trào “Trách nhiệm, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, Liên minh hợp tác xã tỉnh; nâng cao đời sống thành viên và xây dựng nông thôn mới” do Liên minh hợp tác xã Việt Nam phát động.

   Ở Gia Lai, vai trò của phần lớn các hợp tác xã còn khá mờ nhạt và hiệu quả hoạt động chưa cao, để hợp tác xã thực sự phát huy vai trò kiến tạo trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới tại địa phương, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững./.


(1) Liên minh hợp tác xã tỉnh Gia Lai (2017), Báo cáo về tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của liên minh năm 2017.
(2), (3),  Liên minh hợp tác xã tỉnh Gia Lai (2017), Báo cáo về tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của liên minh năm 2017.

Th.S Hoàng Nguyễn Trí Dương, Th.S Lê Thị Thùy Dương - Trường Chính trị Tỉnh
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Những lần sinh nhật đặc biệt của Bác Hồ (19/05)
Không gian Hồ Chí Minh tại Montreuil - Một biểu tượng của quan hệ Việt - Pháp (19/05)
Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (19/05)
Quân đoàn 3 làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể (19/05)
Khu di tích căn cứ địa cách mạng Khu 10: Nơi học tập, giáo dục truyền thống cách mạng (19/05)
Người cựu chiến binh trồng na trên đất khó (25/04)
Làm theo Bác từ những việc làm thiết thực (21/04)
Những vấn đề cần quan tâm trong học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 (20/04)
Tâm điểm dư luận (19/04)
Thực hiện luật phòng chống tham nhũng: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã “Liên” nhưng “chưa Thông” (22/04)
Một số giải pháp đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay (22/04)
Xã Chư A Thai tập trung phát triển kinh tế - xã hội nâng cao chất lượng đời sống nhân dân (22/04)
Xây dựng làng nông thôn mới (22/04)
Những câu chuyện bên bờ Sông Ba (18/04)
Hoạt động đối ngoại nổi bật của Việt Nam thời gian qua (18/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2625320
Số người Online 181

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này