cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > ĐƯA NQ CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
Cập nhật 26/09/2016 (GMT+7)

Đảng bộ huyện Chư Pưh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Từ năm 2015 đến nay, trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2015-2020), Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy đã phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện các quy định về công tác KT, GS và kỷ luật của Đảng.
Một góc Trung tâm huyện Chư Pưh. Ảnh: Thanh Nhật


Đồng thời, thường xuyên hướng dẫn và đôn đốc 38 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc Huyện ủy thực hiện công tác KT, GS và kỷ luật của Đảng theo đúng quy định.


Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Huyện ủy, các TCCS Đảng tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình KT, GS sau đại hội Đảng, tham mưu cho cấp ủy ban hành quy chế làm việc, chương trình KT, GS nhiệm kỳ 2015-2020, chú trọng nâng cao ý thức việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, gắn KT tổ chức với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng.


Nhờ công tác KT, GS của Đảng và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, đã  kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý một số sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Trong đó từ năm 2015 đến nay đạt được những kết quả tiêu biểu là, đã KT 5 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra kết luận có 3 đảng viên vi phạm và đã thi hành kỷ luật. UBKT Huyện ủy KT 1 Đảng ủy cơ sở và 1 UBKT Đảng ủy cơ sở. UBKT các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy đã kiểm tra 23 chi bộ trực thuộc. Qua kiểm tra, các tổ chức đảng được kiểm tra đã chú trọng thực hiện nhiệm vụ KT, GS trong Đảng; xây dựng chương trình kế hoạch KT, GS và triển khai thực hiện theo chương trình đề ra. Đảng bộ huyện cũng đã xem xét kỷ luật 20 đảng viên, với các vi phạm như cố ý làm hư hỏng tài sản, sinh con thứ 3, vi phạm 19 điều đảng viên không được làm, vi phạm nội quy, quy chế của đơn vị, lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Ngoài ra, đã quyết định đưa ra khỏi đảng bằng hình thức xóa tên 1 trường hợp.


UBKT các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy đã chủ động  UBKT các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy đã tham mưu giúp cấp ủy KT đối với 26 chi bộ, 23 đảng viên, GS 3 chi bộ và 28 đảng viên. Các tổ chức đảng đã xây dựng chương trình, kế hoạch KT, GS bám sát tình hình thực tế của địa phương đơn vị, chủ động phân công nhiệm vụ KT, GS thường xuyên cho từng đồng chí trong cấp ủy, định kỳ có KT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao... Các chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã ban hành kế hoạch KT, GS và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. các chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện đã KT 100 đảng viên, GS 23 đảng viên chấp hành theo quy định của Điều lệ Đảng.
Cán bộ chủ chốt huyện Chư Pưh quán triệt Nghị quyết của Đảng. Ảnh: Thanh Nhật


Riêng từ đầu năm 2016 đến nay, Đảng bộ huyện đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đối với 12 đảng viên - chiếm 0,98% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện, tăng 6 trường hợp so với cùng kỳ năm trước (Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 3 đảng viên). Hình thức kỷ luật gồm khiển trách 8 trường hợp, cảnh cáo 1 trường hợp, cách chức Đảng ủy viên 2 trường hợp, cách hết các chức vụ trong Đảng 1 trường hợp).


Mặt khác, UBKT Huyện ủy đã thực hiện nhiệm vụ GS thường xuyên đối với cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức Đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và đạo đức, lối sống theo quy định. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã phân công các thành viên phụ trách lĩnh vực, địa bàn, GS toàn diện trên việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng cấp dưới; giúp cấp ủy các cấp sâu sát tình hình tại địa phương, cơ sở, kịp thời chấn chỉnh những mặt hạn chế, tổ chức đảng và đảng viên được GS nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai KT công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý...


Trao đổi với chúng tôi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Nguyễn Văn Cương cho biết thêm: Thời gian tới, UBKT Huyện ủy tiếp tục tham mưu thực hiện Chương trình KT, GS của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác KT, GS đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức quán triệt Quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật của Đảng. Bên cạnh đó, chủ động nắm chắc tình hình ở các địa phương, đơn vị nhất là về đơn tố cáo, khiếu nại và những vấn đề liên quan, cũng như tiến hành KT một số cấp ủy cơ sở theo Chương trình KT, GS của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác KT, GS thường xuyên của Đảng, phát huy trách nhiệm của tổ chức Đảng và Đảng viên trong công tác KT, GS. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với KT việc thực hiện khắc phục những vấn đề còn tồn tại, xử lý các trường hợp vi phạm đảm bảo đúng quy định. Đấu tranh ngăn chặn vi phạm về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, cùng với ngành chức năng liên quan tăng cường công tác phối hợp KT, GS về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng…

Thanh Nhật
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Ban Tuyên giáo Trung ương: Quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/12)
Pleiku: Kết quả sau 10 triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch (02/08)
Một số kết quả đạt được trong Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trên địa bàn huyện Kbang (29/07)
Khối Doanh nghiệp quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (18/07)
Khối Doanh nghiệp tỉnh Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) (14/12)
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Đoa hoàn thành việc triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng (31/08)
Cán bộ chủ chốt huyện Đak Đoa quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (17/07)
Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng (Khóa XII) (17/05)
Huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị quán triệt tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (12/05)
Huyện Chư Sê tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư (28/04)
Kông Chro: Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với tinh thần quyết tâm cao (29/03)
Huyện Ia Grai tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm (25/02)
Huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng (20/01)
Nghị quyết Trung ương 4 tăng giám sát của dân trong xây dựng Đảng (03/01)
Bộ Tài chính triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017 (03/01)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2685779
Số người Online 105

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này