cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > ĐƯA NQ CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
Cập nhật 14/09/2016 (GMT+7)

Lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương, Đảng bộ huyện Ia Grai luôn xác định công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng là khâu then chốt trong công tác Đảng.
Đại hội Đảng bộ huyện Ia Grai lần thứ XVII. Ảnh: Thanh Nhật

          Trước hết là việc lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cho nhân dân về truyền thống cách mạng của dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó là tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.


          Đặc biệt trong 5 năm gần đây, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các xã và thị trấn trong huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chủ đề hàng năm, gắn với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng thời, đã đôn đốc nhắc nhở, kịp thời uốn nắn và khắc phục những mặt tồn tại hạn chế ở cơ sở. Qua đó, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được nâng lên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.


          Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện đã chú trọng lãnh đạo công tác tổ chức - xây dựng Đảng. Tiêu biểu như giai đoạn 2010-2015, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 816 đảng viên, tỷ lệ kết nạp đảng viên bình quân hàng năm hơn 7% - đạt Nghị quyết đề ra. Đến cuối năm 2012, tất cả 100% thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn có đảng viên. Riêng 8 tháng đầu năm 2016, Đảng bộ huyện đã kết nạp gần 120 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đến nay toàn Đảng bộ có 3.197 đảng viên thuộc 48 tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, thường xuyên chú trọng chỉ đạo xây dựng củng cố các tổ chức cơ sở đảng, tổ chức và hoạt động các chi bộ thôn làng, tổ dân phố. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm được thực hiện theo đúng quy định, chất lượng đảng viên được nâng lên, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hàng năm trên 83%...


          Đồng chí Thái Hồng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết thêm: “Đảng bộ huyện luôn quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ năm 2011 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định luân chuyển, điều động gần 30 cán bộ lãnh đạo quản lý từ huyện về cơ sở và ngược lại, cũng như giữa các cơ quan ban ngành của huyện. Đồng thời thông qua đó, tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ luân chuyển trưởng thành hơn trong thực tiễn môi trường công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao...”.


          Mặt khác, những năm gần đây, các cấp ủy đảng cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng thời, đã thực hiện nghiêm túc việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ rõ sau kiểm điểm Trung ương 4 và những hạn chế, khuyết điểm phát sinh trong quá trình thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy xác định có 9 nội dung cần phải chỉ đạo khắc phục ngay và 6 nội dung phải tập trung chỉ đạo nhưng cần có thời gian sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Qua đó, đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh làm rõ 6/6 vụ việc cần xác minh làm rõ, đã khắc phục 9/9 nội dung phải chỉ đạo khắc phục ngay và đang tiếp tục thực hiện 6 nội dung khắc phục nhưng cần phải có thời gian. Huyện ủy và các cơ quan chức năng theo thẩm quyền đã quyết định các hình thức kỷ luật, xử lý các vi phạm của cán bộ, Đảng viên theo thẩm quyền. Đồng thời, ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tiến hành khắc phục những tồn tại, hạn chế theo quy định... Việc giải quyết, xử lý các vụ việc sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã tác động tích cực đến tư tưởng, dư luận xã hội, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân...
Cán bộ chủ chốt huyện Ia Grai quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của  Đảng. Ảnh: Thanh Nhật


        Đề cập về nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương thời gian tới, đồng chí Huỳnh Quang Thái - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Đảng bộ huyện Ia Grai sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị.Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, lãnh đạo đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, triển khai các phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ tại địa phương trong giai đoạn  mới.


           Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ cơ sở, cán bộ người dân tộc thiểu số. Tiếp tục phân công hợp lý cấp ủy viên phụ trách các chi bộ thôn, làng yếu kém, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt ở các tổ chức cơ sở đảng; củng cố, nhân rộng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố kiểu mẫu. Tiếp tục quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nhằm nâng số đảng viên ở các chi bộ đủ điều kiện thành lập cấp ủy. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện biên giới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII (nhiệm kỳ 2015-2020) và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra...

Thanh Nhật
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Ban Tuyên giáo Trung ương: Quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/12)
Pleiku: Kết quả sau 10 triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch (02/08)
Một số kết quả đạt được trong Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trên địa bàn huyện Kbang (29/07)
Khối Doanh nghiệp quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (18/07)
Khối Doanh nghiệp tỉnh Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) (14/12)
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Đoa hoàn thành việc triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng (31/08)
Cán bộ chủ chốt huyện Đak Đoa quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (17/07)
Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng (Khóa XII) (17/05)
Huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị quán triệt tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (12/05)
Huyện Chư Sê tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư (28/04)
Kông Chro: Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với tinh thần quyết tâm cao (29/03)
Huyện Ia Grai tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm (25/02)
Huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng (20/01)
Nghị quyết Trung ương 4 tăng giám sát của dân trong xây dựng Đảng (03/01)
Bộ Tài chính triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017 (03/01)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2689622
Số người Online 61

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này