cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > LÀM THEO GƯƠNG BÁC
Cập nhật 05/06/2018 (GMT+7)

Từ mục đích thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vấn đề thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay của Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Mở đầu “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” Chủ tịch Hồ Chí Minh viết:   “Mục đích thi đua ái quốc là gì?


   Diệt giặc đói khổ,


   Diệt giặc dốt nát,


   Diệt giắc ngoại xâm.”…[1,tr.8]


   Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác cách đây đúng 70 năm (11/6/1948-11/6/2018), giữa thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược khi “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”  được phát đi đúng 1.000 ngày, trong bối cảnh đất nước như “ ngàn cân treo sợi tóc” bởi giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Từ  bối cảnh đó, Bác viết “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến quốc để :


   “Toàn dân đủ ăn đủ mặc


   Toàn dân biết đọc biết viết


   Toàn bồ đội sẽ đầy đủ lương thực, khí giới, để giết giặc ngoại xâm”[1,tr.8].


   Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn hiện nay Gia Lai đã có bước phát triển to lớn, toàn diện làm thay đổi bộ mặt đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh cụ thể:


   Về kinh tế: Trong giai đoạn 2011-2015 Gia Lai  đã có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông-lâm-công nghiệp sang công nghiệp-dịch vụ và nông nghiệp (Trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 6,52%; công nghiệp, xây dựng tăng 7,94%); dịch vụ tăng 8,75%)[4,1]; từ sản xuất độc canh-du canh sang sản xuất đa canh và định canh định cư. Đổi mới giống cây trồng vật nuôi. Áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo sản phẩm hàng hóa cho tiêu dùng và xuất khẩu. Tăng thu nhập cho nhân dân nhất là người dân ở nông thôn. Thu nhập của người dân nông thôn đã tăng dần theo từng năm: năm 2010 thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn là 9,5 triệu đồng/người/năm, đến 30/9/2015 là 17 triệu đồng/người/năm (tăng 1,7) lần. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2015 giảm còn 11,4% , đạt mức thu trung bình của cả nước. Có được kết quả đó là một phần cuộc phát động thi đua  “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”; các sở, ban, ngành, đoàn thể đã tích cực tổ chức phát động thi đua trong toàn ngành để hưởng ứng phong trào thi đua các huyện, thị xã, thành phố đã phát động phong trào thi đua như: “Kbang chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”; “Đak Pơ chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Chư Prông, cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới";.... Hằng năm, phong trào “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” được đánh giá lồng ghép trong Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh. Đã có 2 tập thể, 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 6 tập thể và 6 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và rất nhiều các tập thể, cá nhân tiêu biểu được UBND các huyện, thị xã, thành phố khen thưởng, động viên trong phong trào thi đua[5,tr.1].


   Qua 5 năm (2011-2015) triển khai phát động phong trào thi đua, toàn tỉnh đã vận động nhân dân đóng góp được 1.479.642 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển sản xuất là 856.283 triệu đồng, tự cải tạo, sửa chữa nhà ở dân cư đạt chuẩn là 453.862 triệu đồng, 169.497 triệu đồng đóng góp xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, môi trường ...; vận động nhân dân hiến 109.708 m2 đất, 300 m tường rào và 50m3 ao để xây dựng các công trình đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học ...; huy động nhân dân đóng góp 47.381 ngày công lao động tham gia làm đường giao thông, dọn vệ sinh khu dân cư, khơi thông cống rãnh ..


   Về giáo dục: Gia Lai sau cách mạng Tháng Tám với 95% người Kinh không biết chữ, 97% người đồng bào dân tộc thiểu số không biết chữ. Đến nay, theo Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2015 có 184/184 xã được phổ cập giáo dục trung học cơ sở; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS và tiếp tục học THPT, bổ túc, học nghề chiếm 78%; 50 xã có tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 20% trở lên. Cơ sở vật chất, hệ thống trường học từng bước được đầu tư đạt chuẩn, đội ngũ giáo viên các cấp được chuẩn hóa và từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục trên địa bàn xã. Hàng năm, tỉnh luôn quan tâm đối với công tác đào tạo giáo viên là người dân tộc thiểu số, xây dựng nhà nội trú cho học sinh dân tộc thiểu số và nâng cao chất lượng giáo dục đối với các em học sinh dân tộc, đặc biệt là vùng khó khăn. Đến nay, toàn tỉnh có 105/184 xã đạt chuẩn về tiêu chí giáo dục.


   Toàn tỉnh có 34 dân tộc, tinh thần bình đẳng dân tộc được phát huy, dân chủ ngày càng mở rộng, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã đóng góp thiết thực và hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quốc phòng-an ninh được giữ vững, luật pháp được tôn trọng, tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội ổn định. Vùng biên giới được giữ vững, ngày càng có quan hệ tốt với các tỉnh Đông Bắc Campuchia và Nam Lào. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu “ diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phát hiện, giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành “ điểm nóng”[3, tr.43]


   Những thành tựu trên tạo tiền đề nền tảng quan trọng để Gia Lai tiếp tục đổi mới và phát triển. Gia Lai đã vận dụng lời dạy của Bác, đường lối đổi mới của Đảng một cách đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương.Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay để tỉnh Gia Lai ổn định về chính trị, vững mạnh về kinh tế góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của đất nước Đảng bộ tỉnh cần:


   Một là: Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh và giải quyết tốt việc bảo vệ môi trường sinh thái. Trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện phải quán triệt quan điểm phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên.


   Hai là: Phải luôn phát huy trí tuệ tập thể và trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung quyết liệt, năng động, sáng tạo, đổi mới, vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tiễn ở địa phương; có biện pháp đồng bộ trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh để tăng cường thu hút đầu tư từ các nguồn lực của xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và tổng kết kịp thời.


   Ba là: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chăm lo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đức, có trình độ, năng lực thực tiễn, có uy tín trong Đảng, trong nhân dân.


   Phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của tổ chức, của nhân dân, mọi việc làm phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân, dựa vào dân, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.


   TÀI LIỆU THAM KHẢO


   1. Hồ Chí Minh : Toàn tập, NXB. Chính trị quốc gia, H.2011, T4.

   2. Hồ Chí Minh : Toàn tập, NXB. Chính trị quốc gia, H.2011, T5.

   3.  Đảng bộ tỉnh Gia Lai (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ  XV, Gia Lai

   4. Báo cáo số 232-BC/TU(2017) về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 và dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

   5.Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2015

ThS. Vũ Thị Thảo - Trường Chính trị tỉnh Gia Lai
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa: Tổ chức Lễ đăng ký quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (02/01)
Hội chữ thập đỏ Gia Lai học tập và làm theo tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh (24/11)
Tâm, tầm và trách nhiệm đảng viên (06/11)
Ghi nhận về kết quả Hội thi "Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong CNVC - LĐ huyện Chư Sê năm 2018 (05/11)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. (12/09)
“Nhớ lời Bác dặn” nhân kỷ niệm 49 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (30/08)
Gương sáng làng Brel (09/08)
Hai tấm gương hy sinh cao cả của thanh niên Việt Nam (16/07)
Bồi dưỡng chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh (13/07)
Nữ Thẩm phán giỏi việc nước, đảm việc nhà (14/06)
Người Trưởng thôn gương mẫu (21/05)
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (16/05)
Huyện ủy Kbang tổ chức thành công Hội thi “Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh” năm 2018 (15/05)
Xây dựng kế hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo Bác trong năm 2018 (01/02)
Người khơi dậy tình yêu di sản (25/01)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mớiThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu nông - thủy - hải sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc, đầu tư vào Việt Nam thành công.
 


Trong không khí cởi mở, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm và khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương sau 5 năm ký Đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp (2013-2018) và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018).


Đoàn Việt Nam tham dự Hội chợ CIIE 2018 với vai trò là quốc gia danh dự. Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam nên đã chọn Việt Nam là 1/12 quốc gia danh dự cho kỳ Hội chợ lần đầu tiên trong tổng số hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Hội chợ lần này.Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2575564
Số người Online 86

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này