cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > LÀM THEO GƯƠNG BÁC
Cập nhật 13/11/2017 (GMT+7)

Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao

Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao là sản phẩm kết hợp chủ nghĩa yêu nước, văn hóa dân tộc và truyền thống ngoại giao Việt Nam, tinh hoa văn hóa của nhiều dân tộc phương Đông và phương Tây và kinh nghiệm ngoại giao thế giới[1]. Trong kho tàng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, “Thêm bạn, bớt thù”, “Ngoại giao thân thiện”, “Nhân nhượng có nguyên tắc”…được coi là đỉnh cao về nghệ thuật ngoại giao góp phần bảo vệ thành quả cách mạng, đặc biệt là ở vào thời điểm cách mạng nước ta còn non trẻ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.Chủ tịch Hồ Chí Minh và Sainteny (đứng giữa) đại diện Chính phủ Pháp cùng đại diện các nước Đồng minh nghe đọc văn bản Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946 trước khi ký kết. Ảnh: Nguyễn Bá Khoan.

   Thực tiễn lịch sử nước ta đã cho thấy, sau Cách mạng Tháng Tám, do tương quan, so sánh lực lượng  hoàn toàn ở thế bất lợi cho cách mạng Việt Nam,   Đảng, Chính phủ đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành hàng loạt các biện pháp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực ngoại giao. Cái cốt lõi của ngoại giao lúc này thực hiện phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” để bảo vệ nền độc lập vừa mới giành được và chính quyền cách mạng còn non trẻ. Một mặt, Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ gửi thư tới rất nhiều nước lớn trên thế giới để công nhận về một nền độc lập ở Việt Nam, đồng thời thể hiện rõ tinh thần hòa hiếu, yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Người Pháp ở Pháp đối với ta rất thân thiện, thì người Việt ở Việt đối với người Pháp cũng nên thân thiện. Đối với quân đội Pháp ta phải lịch sự. Đối với kiều dân Pháp ta phải ôn hòa. Những người Pháp muốn thật thà cộng tác với ta, thì ta thật thà cộng tác với họ, ích lợi cho cả đôi bên. Để tỏ cho thế giới biết rằng ta là một dân tộc văn minh”[2]. Tuy nhiên, những lá thư đó hoặc là không đến nơi, hoặc là không được quan tâm đúng mức do ý đồ chính trị của các nước lớn, lợi ích của các nước lớn ở Đông Dương, cũng như thái độ nghi kỵ về một Chính phủ còn non trẻ do Hồ Chí Minh đứng đầu.   


   Mặt khác, thay mặt Chính phủ, Hồ Chí Minh đã ký với Chính phủ Pháp các bản Hiệp định sơ bộ (6-3-1946), Tạm ước (14-9-1946), thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt, “nhân nhượng có nguyên tắc” đối với kẻ thù. Chính sách ngoại Hồ Chí Minh thể hiện rõ tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo trên mọi phương diện. Về phương diện kinh tế, ta đồng ý lưu hành tiền quan kim trên thị trường. Về chính trị, để bảo toàn lực lượng cách mạng, tránh sự công kích của kẻ thù, Đảng ta tuyên bố tự giải tán vào tháng 11-1945 (nhưng thực chất vẫn hoạt động và giữ vai trò lãnh đạo dưới danh nghĩa các Ban nghiên cứu lịch sử…), tăng cường hoạt động bí mật, chủ trương phát triển đảng ở những nơi có điều kiện. Đồng thời, chủ động nhường 70 ghế Quốc hội không qua bầu cử cho bọn Việt Quốc, Việt Cách…Thực tế cho thấy, đây là giải pháp tình thế, nhưng hoàn toàn có chủ đích của Đảng ta và Hồ Chí Minh trên cơ sở nắm vững kẻ thù, do đó ta đã tận dụng được kinh nghiệm và lợi thế của từng kẻ thù trong bối cảnh đất nước còn vô vàn khó khăn theo đúng như lời dạy của Lênin “bắt con trâu của chủ nghĩa tư bản cày lên luống cày của vô sản chủ nghĩa”.


   Về mặt quân sự, chính quyền cách mạng nêu khẩu hiệu “Hoa – Việt thân thiện” và thực hiện hòa hoãn với các sách lược mềm mỏng và bình tĩnh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh còn gọi là “chính sách Câu Tiễn”[3]. Mặt khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thường xuyên nhắc nhở cán bộ ta trong giao thiệp với Trung Hoa, cũng như đối với Pháp, cần xuất phát từ một nguyên tắc là không nhượng bộ về vấn đề độc lập dân tộc của Việt Nam.


   Những biện pháp và cách làm về ngoại giao của Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực đã giúp cho cách mạng nước ta đủ sức đương đầu và vượt qua mọi khó khăn, thử thách giai đoạn 1945-1946, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để Đảng ta tiếp tục vận dụng và phát triển vào trong cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.


   Hiện nay, khi xem xét vấn đề lịch sử giai đoạn 1945-1946, có một số ý kiến cho rằng việc ký kết Hiệp định sơ bộ (6/3/19460) và Tạm ước (14/9/1946) là hành động nhu nhược, sự thỏa hiệp vô nguyên tắc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự thực, đây là ý kiến xuyên tạc hòng bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng ta đứng đầu là Hồ Chí Minh.


   Về mặt lý luận, V.I.Lê nin chỉ rõ: “Nhiệm vụ của một đảng thật sự cách mạng không phải là tuyên bố rằng không thể cự tuyệt mọi sự thỏa hiệp, mà phải biết cách, qua tất cả mọi sự thỏa hiệp trong trường hợp không thể tránh được thỏa hiệp, giữ thái độ trung thành với những nguyên tắc của mình, với giai cấp mình, với nhiệm vụ cách mạng của mình, với sự nghiệp của mình là chuẩn bị cuộc cách mạng và giáo dục quần chúng để đi đến cách mạng thành công”[4] . Về mặt thực tiễn, thỏa hiệp cũng là cách làm khoa học của nhiều Đảng cầm quyền ở nhiều nước trên thế giới để bảo vệ quyền lợi giai cấp, dân tộc trong tình thế khó khăn.


   Vận dụng quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, Đảng ta đặc biệt coi trọng đến vai trò, tầm quan trọng của ngoại giao đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Đại hội VII (6-1991), khi đề cập đến đối ngoại, lần đầu tiên Đảng ta đã khẳng định, Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Đại hội IX của Đảng (4-2001) tiếp tục làm rõ hơn về mục tiêu, phương châm của hoạt động đối ngoại, Đại hội chỉ rõ: Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Gần đây nhất, Đại hội XII (01-2016), Đảng ta tiếp tục khẳng định: đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế,…nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới[5]. Có thể nói, những khẳng định đó của Đảng chính là sự trở lại giá trị tư tưởng ngoại giao vào trong tình hình mới mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng và vun đắp vào giai đoạn đất nước gặp muôn vàn khó khăn 1945-1946./.


   TÀI LIỆU THAM KHẢO


   1. Hồ Chí Minh: Tuyển tập, Nxb.CTQG, H, 2002, t 2.

   2. Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Nxb.CTQG, H, 2005.

   3. Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, Nxb.CTQG, H, 2009.

   4. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H, 2016.

   5. V.I.Lê nin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátx cơva, 1976, t 34.


[1] Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, Nxb.CTQG, H, 2009, Tr.42.

[2] Hồ Chí Minh: Tuyển tập, Nxb.CTQG, H, 2002, t 2, Tr.83-84.

[3] Sđd, Tr. 55.

[4] V.I.Lê nin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátx cơva, 1976, t 34, Tr178-179.

[5] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H, 2016,Tr.35.

ThS. Ksor Hội - Rơ Ô Trúc, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. (12/09)
“Nhớ lời Bác dặn” nhân kỷ niệm 49 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (30/08)
Gương sáng làng Brel (09/08)
Hai tấm gương hy sinh cao cả của thanh niên Việt Nam (16/07)
Bồi dưỡng chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh (13/07)
Nữ Thẩm phán giỏi việc nước, đảm việc nhà (14/06)
Từ mục đích thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vấn đề thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay của Đảng bộ tỉnh Gia Lai (05/06)
Người Trưởng thôn gương mẫu (21/05)
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (16/05)
Huyện ủy Kbang tổ chức thành công Hội thi “Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh” năm 2018 (15/05)
Xây dựng kế hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo Bác trong năm 2018 (01/02)
Người khơi dậy tình yêu di sản (25/01)
Phụ nữ Binh đoàn 15 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (22/01)
Mãi lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (22/01)
Tuổi trẻ Kbang triển khai phong trào thanh niên tình nguyện hiệu quả (22/12)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Sau một tuần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII đã được Ban tổ chức Tổng kết và trao giải tại Nhà Văn hóa Quân khu 9 vào tối 22/9.

Bên lề Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (Đại hội ASOSAI 14) được tổ chức tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc đã hội đàm với Tổng Kiểm toán nhà nước Trung Quốc, bà Hồ Trạch Quân.

Công việc của người tuyên truyền miệng đòi hỏi phải hội tụ ba yếu tố: Tâm huyết - Vốn sống - Năng khiếu. Người có tâm huyết với nghề, nhưng thiếu vốn kiến thức, thiếu vốn sống và kinh nghiệm… thì chẳng có gì để nói. Người có vốn kiến thức rộng, nhưng không có tâm huyết sẽ không có động lực, có nghĩa là không có “lửa” để “truyền lửa”. Tuy có tâm huyết, có “nguồn vốn” nhưng nếu thiếu năng khiếu thì cũng hạn chế đến kết quả công tác tuyên truyền miệng.


Sáng 24/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 946 đại biểu - đại diện cho hơn 10,5 triệu công đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước và 7 đoàn đại biểu quốc tế.

 

Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2410208
Số người Online 65

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này