cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > LÀM THEO GƯƠNG BÁC
Cập nhật 13/11/2017 (GMT+7)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền và sự cần thiết phải giữ vững bản lĩnh chính trị của Đảng trong tình hình hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền là hệ thống các quan điểm lý luận mang bản chất cách mạng và khoa học về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng đã có chính quyền, bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa(1). Ngày nay, Đảng ta là đảng cầm quyền. Đảng xác định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Việc nghiên cứu, học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền vào công tác xây dựng Đảng giữ một vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của Đảng và chế độ ta trong tình hình mới.


   Ở nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ “Đảng cầm quyền”. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng ta là đảng cầm quyền”, ở nước ta, lúc đó còn có hai đảng nhỏ khác không cầm quyền là Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội; khẳng định Đảng ta là đảng cầm quyền cũng có nghĩa là Người khẳng định bước ngoặt vĩ đại đánh dấu sự chuyển biến về chất trong vị thế của Đảng từ chưa có chính quyền trở thành có chính quyền; đồng thời là bước ngoặt trong đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo và xác định trách nhiệm của Đảng trước nhân dân, Tổ quốc, dân tộc: Đảng vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân(2).


   Theo Hồ Chí Minh, Đảng ta trở thành đảng cầm quyền đó là do yếu tố chính nghĩa của Đảng hun đúc nên và vì “Đảng ta là đạo đức, là nhân văn”, tôn chỉ, mục đích của Đảng hợp với lòng dân, ngoài lợi ích của nhân dân, dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác; mỗi đảng viên là gương sáng về tính tiền phong, gương mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, trong lúc đất nước nguy nan, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên thực hiện “ 10 ngày nhịn ăn một bữa”. Chính bản chất nhân văn của Đảng làm nên sự trường tồn mãnh liệt của Đảng và được quần chúng bảo vệ, suy tôn, yêu quý gọi là “Đảng ta”.


   Vị thế, vai trò cầm quyền của Đảng còn do bản chất cách mạng và khoa học của Đảng quy định. Bản chất cách mạng và khoa học của Đảng được biểu hiện ở chỗ: Nền tảng tư tưởng của Đảng mang bản chất cách mạng và khoa học. Đảng xác định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động.  Hồ Chí Minh  khẳng định: “Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng giống như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”(4), cách mạng Việt Nam muốn thắng lợi thì phải đi theo con đường của chủ nghĩa Mác - Lênin.


   Bản chất cách mạng và khoa học của Đảng còn được biểu hiện ở tế bào cấu thành Đảng là các đảng viên và hệ thống tổ chức Đảng. Đảng ta bao gồm những người giác ngộ nhất,hăng hái nhất, tiên tiến nhất, ưu tú nhất trong các phong trào cách mạng. Điều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ trong 12 Điều Tư cách của Đảng và đảng viên rằng: “ Đảng phải chọn lựa những người rất trung thành và rất hăng hái, đoàn kết họ lại thành nhóm trung kiên lãnh đạo”(4).


   Ngoài ra, bản chất cách mạng và khoa học của Đảng còn được biểu hiện thông qua nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đó là nguyên tắc tập trung dân chủ. Nguyên tắc này có tính ưu việt ở chỗ là vừa phát huy được tính sáng tạo, trí tuệ của tập thể để hướng tới cái chân lý, cái đúng đắn trong việc hoạch định chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện; đồng thời vừa hạn chế, khắc phục được các căn bệnh quan liêu, bàn giấy, độc quyền áp đặt, cá nhân chủ nghĩa...có thể xảy ra đối với một đảng duy nhất cầm quyền. Vì “ một người dù khôn ngoan tài giỏi mấy, dù nhiều kinh nghiệm đến đâu, cũng chỉ trông thấy, chỉ xem xét được một hoặc nhiều mặt của một vấn đề....Nếu không có cá nhân phụ trách, thì sẽ sinh ra cái tệ người này ủy cho người kia, người kia ủy cho người nọ, kết quả là không ai thi hành. Như thế thì việc gì cũng không xong”(6).


   Ngày nay, ở nước ta, Đảng cộng sản Việt Nam trở thành đảng cầm quyền là vấn đề mang tính Hiến định (được quy định rõ tại Điều 4 Hiến pháp) và được quy định cụ thể trong Điều lệ Đảng.


   Trong tình hình hiện nay, đứng trước những khó khăn và thách thức mới của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, việc nâng cao trình độ trí tuệ về mọi mặt, giữ vững bản lĩnh chính trị của Đảng, trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.


   Bản lĩnh chính trị của Đảng thể hiện trước hết ở khả năng nắm vững những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khả năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và vận dụng vào việc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đổi mới đất nước hiện nay của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng. Tại Đại hội IX (2001), khi đề cập về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, lần đầu tiên Đảng ta khẳng định: “Một số tổ chức đảng ở các cấp chưa được chỉnh đốn; dân chủ bị vi phạm, kỷ luật, kỷ cương lỏng lẻo, nội bộ không đoàn kết. Công tác tư tưởng, công tác lý luận còn yếu kém, bất cập”(7) và nhấn mạnh: “Phải tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân…Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, thảo luận dân chủ, sớm kết luận những vấn đề mới và bức xúc từ thực tiễn đặt ra”(8). Bản lĩnh chính trị của Đảng còn thể hiện ở việc tự giác học tập, nghiên cứu và ý thức chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của mỗi đảng viên…Trong thời gian tới, nhằm góp phần giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ trí tuệ cho đội ngũ đảng viên, cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:


   Một là, đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, tập trung vào việc cập nhật các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội hiện nay; khuyến khích việc tự giác học tập, tự nghiên cứu lý luận của mỗi cán bộ, đảng viên. Đây là việc làm hết sức cần thiết, bởi lẽ theo đánh giá của Đảng ta tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay là “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”(7).


   Hai là, thực hiện tốt bốn nhóm giải pháp về những vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư khóa XI, 10 giải pháp cơ bản về nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Đại hội XII của Đảng và 4 nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, trong đó tập trung vào việc “nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị”(9).


   Ba là, tăng cường rà soát, sắp xếp lại bộ máy, tổ chức, cán bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu, công việc được giao. Bên cạnh đó, cần thực sự phát huy dân chủ, đề cao tinh thần tự phê và phê bình trong Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong Đảng góp phần làm trong sạch và tăng tính chiến đấu trong Đảng./.


   TÀI LIỆU THAM KHẢO

   1.Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb.CTQG, H, 2001.

   2.Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H, 2016.

   3.Hồ Chí Minh: Tuyển tập, Tập 1,2,3, Nxb CTQG, H, 2002.

   4.Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb CTQG, H, 2012.


(1) Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb CTQG, H, 2012, Tr  61-62

(2) Sđd, Tr 62.

(3 )Hồ Chí Minh: Tuyển tập, Nxb CTQG, H, 2002, Tập 1, Tr 388

(4) Sđd, Tập 2, Tr 200.

(5) Sđd, Tập 2, Tr 294-295

(6) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb.CTQG, H, 2001, Tr 52.

(7) Đảng Cộng sản Việt Nam: Sđd,Tr 53.

(8) Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H, 2016, Tr 28.

(9) Đảng cộng sản Việt Nam: Sđd, Tr 37.

Ths. Ksor Hội - Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Hội chữ thập đỏ Gia Lai học tập và làm theo tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh (24/11)
Tâm, tầm và trách nhiệm đảng viên (06/11)
Ghi nhận về kết quả Hội thi "Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong CNVC - LĐ huyện Chư Sê năm 2018 (05/11)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. (12/09)
“Nhớ lời Bác dặn” nhân kỷ niệm 49 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (30/08)
Gương sáng làng Brel (09/08)
Hai tấm gương hy sinh cao cả của thanh niên Việt Nam (16/07)
Bồi dưỡng chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh (13/07)
Nữ Thẩm phán giỏi việc nước, đảm việc nhà (14/06)
Từ mục đích thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vấn đề thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay của Đảng bộ tỉnh Gia Lai (05/06)
Người Trưởng thôn gương mẫu (21/05)
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (16/05)
Huyện ủy Kbang tổ chức thành công Hội thi “Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh” năm 2018 (15/05)
Xây dựng kế hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo Bác trong năm 2018 (01/02)
Người khơi dậy tình yêu di sản (25/01)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mớiThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu nông - thủy - hải sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc, đầu tư vào Việt Nam thành công.
 


Trong không khí cởi mở, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm và khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương sau 5 năm ký Đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp (2013-2018) và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018).


Đoàn Việt Nam tham dự Hội chợ CIIE 2018 với vai trò là quốc gia danh dự. Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam nên đã chọn Việt Nam là 1/12 quốc gia danh dự cho kỳ Hội chợ lần đầu tiên trong tổng số hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Hội chợ lần này.Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2534332
Số người Online 184

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này