cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > LÀM THEO GƯƠNG BÁC
Cập nhật 23/08/2017 (GMT+7)

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc"(1), "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém"(2) và “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng"(3)… Vì vậy, Người luôn chú trọng đến công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó.

   1. Khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ, Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải “huấn luyện nghề nghiệp”, “huấn luyện chính trị”, “huấn luyện văn hóa” cho cán bộ trên tinh thần: “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”(4). Không dừng ở đó, trong công tác cán bộ, cần phải chú trọng lựa chọn, đánh giá, sử dụng và có chính sách hợp lý đối với cán bộ. Theo Người, "người đời ai cũng có chỗ hay chỗ dở. Ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở. Dùng người cũng như dùng gỗ. Người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều tùy chỗ mà dùng được"(5). Do đó, các cấp ủy, chính quyền phải hiểu rõ cán bộ, "phải biết rõ cán bộ", "phải cất nhắc cán bộ cho đúng", "phải khéo dùng cán bộ” theo nguyên tắc: “không chỉ xem ngoài mặt mà còn phải xem tính chất của họ”; “cất nhắc cán bộ, không nên làm như “giã gạo”; “thương yêu không phải là vỗ về, nuông chiều, thả mặc”…


   Theo Hồ Chí Minh, việc xây dựng đội ngũ cán bộ đã khó, để giữ được cán bộ, phát huy bản lĩnh chính trị, trí tuệ, năng lực chuyên môn, tinh thần, trách nhiệm và sự gương mẫu đi đầu của họ trên mọi mặt công tác. Những người làm công tác cán bộ cần tránh, khắc phục bệnh ham dùng người bà con, anh em quen biết; ham dùng người nịnh hót, ghét người chính trực; ham dùng những người hợp tính với mình, tránh những người không hợp ý mình… Khi xem xét cán bộ phải toàn diện, xem xét cả quá trình phát triển của họ, những lúc gặp khó khăn cũng như lúc thuận lợi, trên tinh thần: 1) “Phải biết rõ cán bộ”; 2) “Phải cất nhắc cán bộ một cách cho đúng”; 3) “Phải khéo dùng cán bộ”; 4) “Phải phân phối cán bộ cho đúng”; 5) “Phải giúp cán bộ, đảng viên cho đúng”; 6) “Phải giữ cán bộ”(6); nhất là phải thường xuyên kiểm tra, giám sát và phê bình cán bộ, để mỗi người thường xuyên “thật thà tự phê bình, tự sửa chữa những khuyết điểm của mình. Đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết. Kiên quyết chống bệnh tự mãn, tự túc, tự tư tự lợi, kiêu ngạo, ba hoa. Phải thực hành khẩu hiệu: “chí công vô tư; cần, kiệm, liêm, chính”(7).


   Đối với mỗi cán bộ, Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ là những người phải có tài và có đức, trong đó tài của người cán bộ thể hiện ở năng lực trí tuệ và năng lực tổ chức thực tiễn, đặc biệt là năng lực nắm bắt, tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ. Người cũng chỉ rõ, đạo đức là “gốc”, nền tảng của người cách mạng, “cũng như sông thì phải có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Vì vậy, mỗi người phải có 5 điều: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm. Theo đó, Nhân là “thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào”. Nghĩa là “ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc gì phải giấu Đảng”. Trí là “không có việc tư túi nó làm mù quáng, cho nên đầu óc trong sạch, sáng suốt. Dễ hiểu lý luận. Dễ tìm phương hướng. Biết xem người. Biết xét việc”. Dũng là “dũng cảm, gan góc, làm việc phải có gan làm. Thấy khuyết điểm có gan sửa chữa. Cực khổ khó khăn, có gan chịu đựng. Có gan chống lại sự vinh hoa, phú quý không chính đáng. Nếu cần, thì có gan hy sinh cả tính mệnh cho Đảng, cho Tổ quốc, không bao giờ rụt rè, nhút nhát”. Liêm là “Không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hóa. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ”(8).  Đó cũng chính là những người luôn “phải giữ kỷ luật”, “trung thành và hăng hái trong công việc, trong lúc đấu tranh”; thường xuyên tự phê bình và phê bình để thông qua đó học hỏi lẫn nhau, phát huy ưu điểm, từng bước khắc phục khuyết điểm; luôn hướng lòng mình đến chí công vô tư; có tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.


   2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ là sự kế thừa, kết tinh truyền thống dùng người, là đỉnh cao của nghệ thuật, phương sách dùng người của ông cha trong lịch sử. Chú trọng yêu cầu: "Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng"(9) và nhất là để sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế thành công, cần vận dụng sáng tạo, linh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, cấp ủy các cấp cần chú trọng một số giải pháp sau:


   Một là, quán triệt và thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời đề cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu tổ chức. Nâng cao nhận thức và chất lượng của đội ngũ những người làm công tác cán bộ. Theo đó, người làm công tác cán bộ khi đánh giá, xem xét cán bộ phải "tự biết mình", tức là biết được "sự phải trái của mình", sửa chữa những khuyết điểm của mình, để "mình càng ít khuyết điểm thì cách xem xét cán bộ càng đúng", như thế mới không phạm những căn bệnh: Tự cao tự đại; ưa người ta nịnh mình; do lòng yêu, ghét của mình mà đối với người; đem một cái khuôn khổ nhất định, chật hẹp mà lắp vào tất cả mọi người khác nhau.


   Hai là, làm tốt công tác lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về lý luận và thực tiễn. Trau dồi lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đi đôi với nâng cao kỹ năng, khả năng làm việc và nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng. Trong thực hiện công tác cán bộ, gắn “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chị thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ". Tăng cường các biện pháp kiểm tra, thanh tra, giám sát chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng cơ chế đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức sau khi đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao.


   Ba là, mở rộng phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Đổi mới, triển khai đồng bộ các khâu: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ theo vị trí việc làm. Cần xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá dựa trên chất lượng, hiệu quả công việc mà cán bộ đảm nhận. Kết quả đánh giá phải được công khai và công tác đánh giá phải có sự kiểm tra chéo để đảm bảo kết quả đánh giá khách quan. Bên cạnh đó, cần xây dựng có lộ trình các phương án hoàn thiện chế độ, chính sách, tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, nhất là cán bộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khắc phục tình trạng "chảy máu chất xám" đi đôi với việc phát hiện, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ đối với những người có tài, có đức trong khối cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị./.
-------------------------

   (1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.5, tr.269

   (2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.5, tr.240

   (3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.5, tr.269

   (4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.5, tr.273

   (5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.5, tr.72

   (6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.5, tr.274-275

   (7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.5, tr.268

   (8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.5, tr.251-252

   (9) Kết luận số 37-KL/TW ngày 02/02/2009 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X

TS. Văn Thị Thanh Mai - Ban Tuyên giáo Trung ương
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Ra mắt cuốn sách "Tiểu sử Hồ Chí Minh" bằng tiếng Bengal (12/03)
Điểm sáng học tập và làm theo Bác (10/03)
Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân – Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay (11/02)
Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa: Tổ chức Lễ đăng ký quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (02/01)
Hội chữ thập đỏ Gia Lai học tập và làm theo tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh (24/11)
Tâm, tầm và trách nhiệm đảng viên (06/11)
Ghi nhận về kết quả Hội thi "Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong CNVC - LĐ huyện Chư Sê năm 2018 (05/11)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. (12/09)
“Nhớ lời Bác dặn” nhân kỷ niệm 49 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (30/08)
Gương sáng làng Brel (09/08)
Hai tấm gương hy sinh cao cả của thanh niên Việt Nam (16/07)
Bồi dưỡng chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh (13/07)
Nữ Thẩm phán giỏi việc nước, đảm việc nhà (14/06)
Từ mục đích thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vấn đề thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay của Đảng bộ tỉnh Gia Lai (05/06)
Người Trưởng thôn gương mẫu (21/05)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2689755
Số người Online 46

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này