cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 04/11/2019 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020

Ngày 14/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 589/QĐ-UBND ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.Theo đó bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là căn cứ đế đánh giá mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu; lập và thực hiện kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020 đối với các xã sau khi đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; là cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và xét khen thưởng trong phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Điều kiện để xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, khi xã đạt đủ các yêu cầu sau: Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đạt chuẩn 12/12 tiêu chí chung và 1/5 tiêu chí lựa chọn trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định tại Quyết định này.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, giúp đỡ địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định tại Quyết định này. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020 để chỉ đạo xử lý.

Chí Kiên
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�