cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 05/09/2018 (GMT+7)

Học tập tư tưởng của Bác Hồ và Chính phủ lâm thời về cải cách thủ tục hành chính; chống xa hoa, lãng phí

Cách đây 73 năm, sau thành công của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân đồng bào. Ngay trong buổi họp đầu tiên, ngày 3/9/1945, Chính phủ lâm thời đã thông báo gồm 6 vấn đề, trong đó bao trùm là xây dựng, củng cố khối đoàn kết giải quyết nạn đói, nạn dốt, giặc ngoại xâm và thực hành tiết kiệm...Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tháng 9 năm 1945 (ảnh tư liệu)

Chính phủ mới ngay khi ra mắt đã kêu gọi toàn dân thực hành “CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH”...[1]

Chúng ta cùng nhớ lại những thời khắc lịch sử cách đây 73 năm...

Ngày 2/9/1945.

14 giờ, trong cuộc mít tinh tại vườn hoa Ba Đình, trước hàng chục vạn đồng bào, trên diễn đàn cao và trang nghiêm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Người trịnh trọng tuyên bố với thế giới:

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Sau khi Chính phủ lâm thời làm lễ tuyên thệ và nhân dân thề một lòng ủng hộ Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, Người nói:

“Độc lập tự do là của quý báu, quý giá vô ngần, ta đã khổ sở trong bao nhiêu năm mới giành được, cần phải cố gắng giữ gìn, bảo vệ”.

Ngày 3/9/1945.

Sáng, tại Bắc Bộ phủ (trụ sở tạm thời của Chính phủ), Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ toạ phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Phiên họp được tiến hành giản đơn, không có nghi thức.

Người trình bày trước Hội đồng Chính phủ Những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà bao gồm sáu vấn đề:

1. Giải quyết nạn đói. Người đề nghị Chính phủ "phát động một chiến dịch tăng gia sản xuất. Trong khi chờ đợi ngô, khoai và những thứ lương thực phụ khác, phải ba bốn tháng mới có, tôi đề nghị mở một cuộc lạc quyên. Mười ngày một lần, tất cả đồng bào chúng ta nhịn ăn một bữa. Gạo tiết kiệm được sẽ góp lại phát cho người nghèo".

2. Giải quyết nạn dốt. "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy, tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ".

3. Phải có một hiến pháp dân chủ. Người đề nghị Chính phủ "tổ chức càng sớm càng hay cuộc TỔNG TUYỂN CỬ với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống, v.v".

4. Phải giáo dục nhân dân trừ bỏ những thói xấu do chế độ thực dân đã dùng mọi thủ đoạn để đầu độc và hủ hoá dân ta, Người đề nghị "mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng cách thực hiện: CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH".

5. Đề nghị bỏ ngay ba thứ thuế: thuế thân, thuế chợ, thuế đò và "tuyệt đối cấm hút thuốc phiện".

6. Đề nghị Chính phủ ta tuyên bố: TÍN NGƯỠNG TỰ DO và Lương - Giáo đoàn kết.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thông báo Về việc tiếp chuyện đại biểu các đoàn thể. Trong thông báo, Người lưu ý:

“1. Gửi thơ nói trước, để tôi sắp thì giờ, rồi trả lời cho bà con, như vậy thì khỏi phải chờ đợi mất công.

2. Mỗi đoàn đại biểu, xin chớ quá 10 vị.

3. Mỗi lần tiếp chuyện, xin chớ quá 1 tiếng đồng hồ".

Có một chi tiết khác rất đáng chú ý, đó là vì tế nhị nên trong thông báo không đề cập đến việc nhận hoa chúc mừng, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc riêng với các đồng chí giúp việc và các đồng chí cảnh vệ lưu ý các đoàn đại biểu khi đến chúc mừng Chính phủ lâm thời mới ra mắt thì không mang theo hoa, tránh hình thức, xa hoa, lãng phí...

Cũng trong ngày 3/9/1945, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chính phủ lâm thời đã ngay lập tức quyết định phát động chiến dịch cứu đói và tăng gia sản xuất [2]. Đây chính là quyết định đầu tiên và cũng là hành động đầu tiên của Chính phủ mới. Quan điểm chỉ đạo và hành động xuyên suốt của chiến dịch này là trên tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau và phải triệt để thực hành tiết kiệm. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị với đồng bào cả nước và bản thân Người nêu gương thực hành trước: cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn ba bữa, mỗi bữa một bơ, đem gạo đó để cứu dân nghèo.

73 năm qua, bài học về thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, hình thức, lãng phí vẫn còn nguyên giá trị

Tính ra, Những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị với Chính phủ lâm thời chỉ ngắn gọn, xúc tích trong 246 từ, nhưng bao hàm trong đó 6 nội dung cốt tử để bảo đảm vận hành được đất nước còn rất non trẻ trong những ngày đầu mới thành lập. Trong số những nội dung cần nhấn mạnh (được viết chữ IN HOA), có nội dung “CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH”. Đó cũng chính là tiếp nối mạch nguồn trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây đạo đức người cán bộ cách mạng ngay từ những ngày trước Cách mạng tháng Tám phải thực hành tiết kiệm, chống bệnh hình thức, xa hoa, lãng phí.

Không chỉ để lại dấu ấn 6 nhiệm vụ cấp bách được Chính phủ lâm thời chuyển hóa ngay thành những hành động cụ thể, mà trong thông báo riêng sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị với các đoàn đại biểu những việc hết sức cụ thể về sắp xếp lịch biểu làm việc, số lượng đại biểu, thời gian tiếp chuyện... với mục đích cải cách thủ tục hành chính sao cho cả hai bên không cảm thấy phiền hà, tiết kiệm thời gian, tiền bạc. Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn riêng các đồng chí giúp việc, các đồng chí cảnh vệ nhắc đại biểu của các đoàn thể phải nghiêm chỉnh, gương mẫu không tặng hoa Chính phủ mới ra mắt chính là nhằm thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống thói xa hoa, lãng phí của công.

Khi đó đất nước còn muôn vàn khó khăn, thù trong, giặc ngoài, ngân khố gần như bằng không, kỹ thuật và kinh nghiệm điều hành đất nước gần như chưa có gì, nhân dân vẫn còn đói khổ vì vẫn còn dư âm của những ngày đen tối trong cảnh lầm than nô lệ... Vì vậy, hơn lúc nào hết, vấn đề thực hành “CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH” phải là một trong những nội dung trọng tâm hàng đầu. Chính tư tưởng và hành động đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Trung ương Đảng, cùng với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã trở thành sợi chỉ đỏ, xuyên suốt, góp phần vào quá trình lãnh đạo cách mạng, dẫn dắt dân tộc Việt Nam đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giành độc lập tự do cho dân tộc, thống nhất Đất nước; cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa về sau này.

Những năm sau đổi mới, đất nước có điều kiện hơn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, mở rộng ngoại giao; đời sống của người dân được cải thiện đáng kể; kỹ thuật điều hành đất nước ngày càng hoàn thiện; đạo đức công vụ luôn được củng cố; hệ thống luật pháp ngày càng hoàn thiện chặt chẽ... Những điều đó làm cho vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một bộ phận cán bộ hư đốn, suy thoát về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chạy theo thói xa hoa, lãng phí, hình thức chủ nghĩa, lợi dụng “lợi ích nhóm” để bòn rút công quỹ, hưởng thụ cá nhân, vun vén cho gia đình, dòng họ. Đã có rất nhiều cá nhân, vụ việc bị phát giác, bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Nhưng vẫn có nhiều người bị mờ mắt trước những cám dỗ của đồng tiền và quyền lực, dẫn đến xa ngã, vi phạm kỷ cương, kỷ luật.

Nhiều cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân vẫn còn sính bệnh chạy theo thành tích, thích phô trương, lãng phí khi chi tiêu cho phần lễ nghi, khánh tiết của các hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm quá mức cần thiết. Có những đại biểu đến dự tặng những lẵng hoa quá to gây lãng phí, hoặc những món quà quá “hoành tráng” nhằm phô trương hoặc có phần “xu nịnh” thái quá, rất phản cảm.

Cũng vẫn còn hiện tượng nhiều cơ quan công quyền chưa nghiêm túc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, còn tồn tại nhiều thủ tục hành chính rườm rà gây tốn kém và lãng phí thời gian công sức của xã hội. Cá biệt, vẫn còn nhiều cán bộ có thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó dễ khi giao tiếp với nhân dân, làm xói mòn lòng tin của quần chúng và gây bức xúc trong xã hội.

Những việc làm đó đều đi ngược lại và làm trái với yêu cầu về thực hành “CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH” đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời quy định ngay từ những ngày đầu thành lập nước.

Chính vì vậy, dù 73 năm đã đi qua, nhưng những bài học trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Chính phủ lâm thời từ những ngày đầu ra mắt về cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống thói xa hoa, chống bệnh hình thức, lãng phí... đến nay vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Những Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng về xây dựng, củng cố đạo đức người cán bộ cách mạng; về cải cách thủ tục hành chính; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về phòng chống suy thoái đạo đức, lối sống, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, v.v..., nếu không được thực hiện một cách chặt chẽ, nghiêm túc, thường xuyên, liên tục, triệt để từ trên xuống dưới thì tình trạng vi phạm kỷ cương, kỷ luật, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên khó mà ngăn chặn được một cách triệt để.

Hơn lúc nào hết, kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng biểu thị quyết tâm thực hiện theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức người cán bộ cách mạng, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước; trên tinh thần “Lấy Dân làm gốc”; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”; vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

 

------------

[1] Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử (Tập II: 1/1930 - 9/1945; Tập III: 9/1945 - 12/1946), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2007;

[2] Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập III: 1945 - 1954), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2007, tr.9

Trần Quỳnh

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo (22/04)
Khởi công xây dựng nhà bia tưởng niệm Ban Kinh tài tại khu di tích lịch sử của tỉnh, xã Krong , huyện Kbang, Gia Lai (22/04)
Nhà thiếu nhi tổ chức hội thi vẽ tranh với chủ đề “ Ước mơ của em” (22/04)
Trung tâm hoạt động TN tỉnh tổ chức hoạt động tuyên truyền về an ninh học đường cho học sinh (22/04)
Thành phố Pleiku: Hoàn thành Đại hội Mặt trận cấp xã phường (22/04)
Thường trực Huyện ủy Chư Pưh chỉ đạo sâu sát về định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi (20/04)
Hội nghị triển khai công tác tuyên giáo năm 2019 (19/04)
Chư Pưh (tỉnh Gia Lai): Lan tỏa phong trào hiến máu trong vùng đồng bào DTTS (13/04)
BHXH Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2019 (12/04)
“Tháng Nhân đạo” năm 2019: 'Kết nối, sẻ chia và lan tỏa' (19/04)
Gia Lai: Phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 (18/04)
73 năm Bác Hồ gửi thư Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (17/04)
Điểm sáng công tác y tế cơ sở (16/04)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị Báo cáo viên toàn tỉnh tháng 4/2019 tại Thị xã An Khê (12/04)
Hội nghị Báo cáo viên toàn tỉnh tháng 4 năm 2019 (11/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới“Xây dựng và phát triển văn hóa, con người luôn đòi hỏi cả việc xây và chống, trong đó xây là cơ bản, còn chống phải quyết liệt. Thành phố (TP) cần nỗ lực hơn nữa để đạt được những kết quả tốt hơn, tương xứng với tiềm lực của mình và yêu cầu phát triển bền vững. TP phải là nơi đóng góp để hoàn thiện đường lối của Đảng, kinh nghiệm về thực hiện các mô hình hay nhân rộng cho cả nước".


Lễ kỷ niệm 1.080 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô trên mảnh đất Cổ Loa lịch sử nhằm tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến Vị Tổ Trung Hưng của đất nước, vị anh hùng đã cùng các tướng lĩnh và nhân dân làm nên chiến thắng Bạch Đằng vang dội, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự chủ lâu dài với sự tiếp nối rực rỡ của các triều đại Lý, Trần, Lê cho đến thời đại Hồ Chí Minh.


Chiều tối ngày 15/4 (giờ địa phương), một vụ hỏa hoạn đã bùng phát và lan nhanh trên phần mái và ngọn tháp của Nhà thờ Đức Bà Paris, nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Paris, công trình có tuổi đời hơn 8 thế kỷ, một nhà thờ Công giáo tiêu biểu cho phong cách kiến trúc Gothic tại Pháp. Đây là một trong những công trình mang tính biểu tượng của nước Pháp, thu hút hàng chục triệu khách du lịch đến thăm mỗi năm.


50 vận động viên thuộc 15 đoàn đến từ các cơ quan ngoại giao nước ngoài và đại diện các Hội, tổ chức nước ngoài tại Hà Nội đã tham dự “Giải Quần vợt hữu nghị năm 2019” diễn ra ngày 20/4, tại Hà Nội.

Đây là hoạt động giao lưu thể thao hữu nghị do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức thường niên nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế; tạo cầu nối hợp tác trên các lĩnh vực mà các bên quan tâm, góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Hà Nội và các nước trên thế giới.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2736022
Số người Online 57

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này