cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 04/07/2018 (GMT+7)

Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, vào đầu tháng 3/2018, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận tại 3 khu vực (Miền Bắc, Miền Trung - Tây Nguyên và Miền Nam).


   Hội nghị đã quán triệt, triển khai các văn bản: (1) Quyết định số 99-QÐ/TW của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; (2) Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; (3) Quy định số 124-QÐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
liên quan đến công tác dân vận khu vực các tỉnh, thành phố miền Bắc.


   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí Thư Trung ưởng Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã nhấn mạnh và chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các bộ, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần thực hiện nghiêm túc một số nội dung cụ thể, đó là:


   Một là, các cấp ủy, Ban Dân vận các cấp với vai trò là cơ quan tham mưu, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung quán triệt, nghiên cứu các văn bản của Đảng nhằm thay đổi tư duy của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nội dung các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận đề cập đến nhiều vấn đề mới, quan trọng, cần phải nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện. Các cấp ủy đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phải tổ chức hội nghị quán quán triệt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm sao để các cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đầy đủ tinh thần, nội dung từng văn bản. Quá trình thực hiện phải thường xuyên, liên tục, hiệu quả, tránh hình thức. Các cấp ủy đảng cần trực tiếp chỉ đạo, trong đó nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cũng như vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt.


   Hai là, Trung ương ban hành Quyết định 99 và quy định 124 đây không phải là vấn đề mới, đây là quyết tâm rất cao để thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn đảng; Đảng lãnh đạo nhưng phải chịu sự giám sát của nhân dân; dư luận xã hội hiện nay cũng rất quan tâm vấn đề này, đòi hỏi Đảng phải lãnh đạo và kiểm soát vấn đề này; vì vậy, để triển khai nội dung các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, các cấp ủy Đảng cần tập trung quán triệt theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; đồng thời tập trung vào nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), trọng tâm cần tập trung vào 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bên cạnh đó, cần thống nhất nhận thức trong công tác triển khai các văn bản của Trung ương quy định, hướng dẫn. Cùng với đó, cần ghi nhận và xử lý kịp thời những vấn đề của người dân phản ánh theo đúng quy định; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngay trong mỗi cán bộ, đảng viên.


   Ba là, các cấp ủy, Ban Dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về tinh thần, ý nghĩa, nội dung, biện pháp thực hiện các Chỉ thị, Quyết định, Quy định mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nâng cao trách nhiệm, phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân, trách nhiệm tham mưu của Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên; gắn với thực hiện công khai, minh bạch và phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.


   Bốn là, hiện nay nhiều người dân tham gia đóng góp ý kiến với Đảng, với Nhà nước thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, qua mạng xã hội; nhiều cán bộ, đảng viên cũng đã phải giải trình, bị xử lý khi có những ý kiến phản ánh của nhân dân tạo nên dư luận xã hội tiêu cực. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội không được bỏ qua mà phải luôn quan tâm lắng nghe, phối hợp giải quyết những ý kiến phản ánh của nhân dân trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội...


   Năm là, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW; cần tập trung vào giám sát cá nhân, phản ảnh những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tập trung vào 9 biểu hiện về suy thoái về đạo đức và lối sống; chủ thể giám sát là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhưng phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sáng tạo trong triển khai, tổ chức thực hiện; cần ghi nhận và xử lý kịp thời những vấn đề của người dân phản ánh theo đúng quy định; tuy nhiên việc thực hiện không chạy theo phong trào, mà coi đây là quá trình bình thường, thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng phải nâng cao ý thức, trách nhiệm, “dám làm và đủ sức để làm” để cùng nhân dân tham gia xây dựng và chỉnh đốn Đảng một cách thiết thực, hiệu quả.


   Sáu là, đối với Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Các cấp ủy, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cần phải tập trung làm thay đổi về nhận thức của xã hội về bình đẳng giới, bình đẳng về cơ hội cho giới nữ và triển khai thực hiện theo đúng tinh thần của Chỉ thị.


   Trên tinh thần đó, đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, các bộ, ban ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, các Tỉnh ủy, thành ủy nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản nói trên./.

Nguyễn Danh Xuân - Ban Dân vận Tỉnh ủy
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Bằng giả và đạo đức công vụ (16/07)
Sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua (16/07)
Nhiều vấn đề "nóng" được cử tri quan tâm (16/07)
Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh: Thông qua 20 nghị quyết quan trọng (13/07)
Ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XI: Đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc (12/07)
Ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XI: Nhiều vấn đề đưa ra thảo luận tại tổ (11/07)
HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI: 6 tháng đầu năm 2018 đạt được nhiều kết quả quan trọng (10/07)
Ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XI: Tập trung thảo luận những vấn đề nổi cộm (10/07)
Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XI: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng (11/07)
Khai mạc Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI (10/07)
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ 13, Khóa IX (mở rộng) (08/07)
Đoàn Thanh niên Gia Lai: Tổ chứcHội nghị BCH mở rộng lần thứ 3 khóa XIV (02/07)
Nhiều việc làm thiết thực trong hoạt động Công đoàn (05/07)
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Gia Lai lần thứ 13, Khóa XV (mở rộng) (05/07)
Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (30/06)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


   Sáng 13/7, tại Hà Nội, Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2018 với chủ đề “Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0)” đã chính thức khai mạc.
   Chiều 13/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Algeria, ông Abdelkader Messahel đang thăm chính thức Việt Nam.
   Ngày 13/7, nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018) Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm Trung tâm điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh).
   Tối 14/7, thực hiện chỉ đạo của Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy số 3, để đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng của nhân dân.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

BAN TIN SINH HOAT NHAN DAN


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2289961
Số người Online 76

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này