cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 09/06/2018 (GMT+7)

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Có thể khẳng định đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân các cấp trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 3, 4 có ý nghĩa quyết định trong việc tham mưu, hoạch định, ban hành chính sách cũng như đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; vì thế, họ phải là những người được đào tạo bài bản, có quy củ để thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách có hệ thống để đảm nhiệm các chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, trong quá trình công tác, họ phải được bồi dưỡng thường xuyên để bổ sung, cập nhật, trang bị kiến thức lý luận, chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà bắt buộc chức danh đó phải nắm vững gắn với các kỹ năng, kỹ xảo, khả năng xử lý các tình huống trong lãnh đạo, quản lý phù hợp với từng chức danh đảm nhận.


   Chỉ có nắm vững lý luận, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, người cán bộ lãnh đạo, quản lý mới làm chủ được mình, mới tự tin và quyết định hành động của mình mới đúng đắn, khoa học, sát với thực tiễn. Trong thực tế, kiến thức lý luận đến một mức độ nào đó có thể chuyển hóa thành phương pháp công tác và ngược lại. Người cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực phải là người có khả năng chuyển hóa lý luận thành phương pháp công tác và từ thực tiễn công việc của mình đảm nhận để củng cố lý luận một cách vững chắc hơn.Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

tại Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 3 (lớp thứ nhất) năm 2016.


   Quy định 164-QĐ/TW ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị quy định về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã xác định rõ mục tiêu bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng, nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu về nội dung chương trình bồi dưỡng bảo đảm cập nhật kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh đối với từng loại đối tượng ở từng vị trí công tác; phù hợp tình hình mới và yêu cầu cụ thể của từng lĩnh vực, địa phương, vùng, miền; vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ; đồng thời, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đối với chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ.  


   Ngày 26 tháng 12 năm 2014, Thừa ủy nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Công văn số 3012-CV/BTCTU về việc mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (gọi tắt là đối tượng 3) là 381 người; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy quản lý (gọi tắt là đối tượng 4) là 2.896 người; đồng thời, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh căn cứ số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo quy định của Bộ Chính trị. Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở 04 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 3, với 381 học viên; đã tổ chức mở 22 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4, với 1.448 học viên (năm 2016 mở 6 lớp, với 365 học viên; năm 2017 mở 16 lớp, với 1.083 học viên), còn lại 1.448 cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4 chưa tham gia bồi dưỡng.


   Việc nhà trường tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 3, 4 đã đáp ứng cơ bản mục tiêu, nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Qua thảo luận, phân tích, học viên đánh giá cao về sự cần thiết và bổ ích về các nội dung trong chương trình bồi dưỡng; học viên có dịp tiếp cận, nghiên cứu những vấn đề mới có tính lý luận và thực tiễn trong tình hình hiện nay; giảng viên, báo cáo viên lên lớp nhiệt tình, có chất lượng; đặt biệt, qua các bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cập nhật, kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4, học viên đã làm rõ được lý do lựa chọn các chuyên đề bản thân mình tâm đắc, có liên hệ thực tiễn ở địa phương, lĩnh vực chuyên môn được giao và đề xuất được một số giải pháp thực tiễn để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian đến.


   Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tại tỉnh Gia Lai theo tinh thần Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị, xin có một số đề xuất, kiến nghị như sau:


   Một là, các cấp ủy đảng tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 164-QĐ/TW ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị quy định về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị góp phần thực hiện có hiệu quả các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.


   Hai là, từ trước đến nay chúng ta mới chú trọng đến việc cử cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng mà ít chú ý đến việc tổ chức và kiểm tra, đánh giá nhiệm vụ tự bồi dưỡng của cán bộ lãnh đạo, quản lý; vì thế, các cấp ủy đảng phải tăng cường giáo dục ý thức tự học cho cán bộ bằng cách kết hợp chặt chẽ giữa giao việc với đánh giá khách quan chất lượng công tác của cán bộ tránh xuê xoa, dễ dãi, một chiều; đồng thời, phải tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ tự học, tự rèn; bởi lẽ, tự học, tự bồi dưỡng là khâu kiểm nghiệm động cơ phấn đấu, phẩm chất, năng lực công tác của cán bộ một cách rõ nét nhất; mặt khác, việc biến quá trình bồi dưỡng thành quá trình tự bồi dưỡng đã và đang trở thành triết lý giáo dục trong thời đại ngày nay.


   Ba là, ngoài các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn (tài liệu phục vụ lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4), Trường Chính trị tỉnh có thể tham mưu biên soạn tài liệu để bổ sung một số chuyên đề gắn với thực tiễn công tác tại địa phương như: tình hình, nhiệm vụ địa phương tỉnh Gia Lai; Công tác dân tộc và tôn giáo ở tỉnh Gia Lai – Một số vấn đề đặt ra hiện nay…


   Bốn là, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho việc đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng cũng như phương pháp bồi dưỡng theo hướng tích cực, lấy học viên và những tình huống vướng mắc tại cơ sở làm trung tâm; để người dạy và người học có dịp tiếp cận với tình huống thực tế muôn màu, muôn vẻ, sinh động từ cơ sở; từ đó và trên cơ sở đó, áp dụng lý luận vào giải quyết có hiệu quả những vấn đề thực tiễn phát sinh; điều này sẽ giúp người cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hình thành năng lực chuyển hóa lý luận thành phương pháp công tác và từ thực tiễn vị trí công tác mình đang đảm nhiệm để củng cố lý luận một cách chắc chắn hơn./.

ThS. Nguyễn Anh Trạng - Trường Chính trị tỉnh Gia Lai
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (18/07)
Mặt trận triển khai hiệu quả phong trào thi đua yêu nước (18/07)
Bằng giả và đạo đức công vụ (16/07)
Sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua (16/07)
Nhiều vấn đề "nóng" được cử tri quan tâm (16/07)
Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh: Thông qua 20 nghị quyết quan trọng (13/07)
Ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XI: Đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc (12/07)
Ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XI: Nhiều vấn đề đưa ra thảo luận tại tổ (11/07)
HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI: 6 tháng đầu năm 2018 đạt được nhiều kết quả quan trọng (10/07)
Ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XI: Tập trung thảo luận những vấn đề nổi cộm (10/07)
Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XI: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng (11/07)
Khai mạc Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI (10/07)
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ 13, Khóa IX (mở rộng) (08/07)
Đoàn Thanh niên Gia Lai: Tổ chứcHội nghị BCH mở rộng lần thứ 3 khóa XIV (02/07)
Nhiều việc làm thiết thực trong hoạt động Công đoàn (05/07)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


   Sáng 13/7, tại Hà Nội, Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2018 với chủ đề “Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0)” đã chính thức khai mạc.
   Chiều 13/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Algeria, ông Abdelkader Messahel đang thăm chính thức Việt Nam.
   Ngày 13/7, nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018) Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm Trung tâm điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh).
   Tối 14/7, thực hiện chỉ đạo của Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy số 3, để đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng của nhân dân.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

BAN TIN SINH HOAT NHAN DAN


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2294240
Số người Online 129

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này