cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 09/06/2018 (GMT+7)

Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ ở Gia Lai nhìn từ Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa XIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; nhìn chung, chiến lược cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện theo đúng quan điểm, phương hướng Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đảm bảo sự chuyển tiếp giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập.


   Đội ngũ cán bộ luôn có tính kế thừa, đổi mới, ổn định và phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên, cơ cấu độ tuổi, giới tính, dân tộc thiểu số, ngành nghề, lĩnh vực công tác có sự cân bằng, hợp lý hơn[1]. Đội ngũ cán bộ các cấp cơ bản có trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước và nghiệp vụ theo lĩnh vực công tác.


   Công tác quy hoạch cán bộ và thực hiện quy hoạch cán bộ từng bước đi vào nền nếp. Để xây dựng đội ngũ cán bộ lâu dài, Tỉnh ủy Gia Lai đã tập trung chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp, các ngành, bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, số lượng, cơ cấu theo quy định; chủ động phát hiện, tiến cử, giới thiệu những cán bộ trẻ triển vọng nổi trội.


   Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ được tiến hành dân chủ, khách quan, thận trọng, đúng nguyên tắc, đảm bảo đúng quy trình. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở từng bước được nâng cao, có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức tự giác rèn luyện phấn đấu, ý thức trách nhiệm trong công tác và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ được nâng lên.


   Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã điều chỉnh, sửa đổi một số quy định về công tác tổ chức cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; đồng thời, thực hiện có hiệu quả các quy định, quy chế về đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Kiên quyết không đưa vào quy hoạch, xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý không đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến bước đầu về nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm; chấp hành quy định của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan.


   Công tác kiểm tra, giám sát đã được các cấp ủy chú trọng, kịp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm; ngăn chặn tiêu cực và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên.


   Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác cán bộ còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Công tác quy hoạch cán bộ có lúc, có nơi chưa thực hiện đúng, thiếu quy hoạch, quy hoạch không đồng bộ; công tác đề nghị bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử còn chưa chặt chẽ, không đảm bảo tiêu chí; việc bố trí, sử dụng cán bộ có lúc, có nơi chưa phù hợp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận có nơi còn thiếu, trình độ chuyên môn chưa đảm bảo yêu cầu, chưa toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Công tác luân chuyển chủ yếu từ trên xuống dưới và ngược lại; còn việc luân chuyển ngang giữa các ngành, giữa khối Đảng và khối chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, từ khối Đảng, đoàn thể sang khối chính quyền, từ huyện này sang huyện khác còn ít.


   Công tác quản lý cán bộ, hồ sơ cán bộ; công tác chỉ đạo việc kê khai tài sản chưa chặt chẽ, còn bộc lộ nhiều sơ hở. Cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số nơi vẫn chưa đạt chuẩn về trình độ theo quy định, năng lực còn hạn chế nhất là cán bộ ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa; thiếu cán bộ có năng lực chuyên môn cao, thiếu chuyên gia.


   Việc triển khai các khâu trong công tác cán bộ vẫn chưa ngang tầm nhiệm vụ, có lúc, có nơi, có nội dung vẫn còn hình thức. Sự thiếu đồng bộ, chưa thống nhất trong một số nội dung về công tác cán bộ giữa các cấp, các ngành, giữa quy định của Đảng và Nhà nước khiến cho việc thực hiện khó khăn. Công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, vẫn còn tình trạng nhận xét cảm tính, nể nang, có lúc chưa phản ánh đúng thực chất; tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi cho khách quan vẫn xảy ra.


   Công tác đi cơ sở còn ít nên việc đề xuất, tham mưu chưa đảm bảo yêu cầu. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ còn bị động, thiếu sâu sát trong việc nắm bắt tình hình, nhất là việc nắm và xem xét, giải quyết các vấn đề chính trị hiện nay.


   Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, trước tiên cần triển khai tổ chức thực hiện, quán triệt Nghị quyết đến toàn cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Đảng bộ tỉnh; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.


   Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là công việc có tính quy luật, hệ trọng, bao gồm nhiều khâu, có mối quan hệ với nhau, từ xác định tiêu chuẩn đối với từng chức danh cán bộ cấp chiến lược; xác định yêu cầu về số lượng, chất lượng, cơ cấu; xây dựng quy trình tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng gắn với sử dụng, kiểm tra, đánh giá. Xây dựng đội ngũ cán bộ theo quy hoạch, phù hợp với tình hình thực tế; từng bước thực hiện việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; hoàn thành việc rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp.


   Vì vậy cần phải thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá toàn diện về công tác cán bộ, phải có quy chế, hướng dẫn quy trình đánh giá cán bộ, coi trọng khâu tự đánh giá, nhận xét của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo cơ quan, cấp ủy nơi cán bộ làm việc, của cơ quan quản lý cán bộ được phân cấp; thường xuyên chú trọng công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, khắc phục những biểu hiện tiêu cực trong đánh giá cán bộ.


   Bên cạnh đó, cần quan tâm triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi “chạy chức, chạy quyền” gắn với kiểm soát quyền lực, từng bước đẩy lùi các tiêu cực; góp phần làm cho tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.


   Trong thời gian tới, cần làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, hội đồng nhân dân các cấp. Tập trung xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý và có tính đột phá (về độ tuổi, nữ, dân tộc thiểu số, thu hút nhân tài, lấy ý kiến rộng rãi, dân chủ, khách quan...)[2]. Chủ động chuẩn bị nhân sự, xây dựng cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thực sự tiêu biểu về trí tuệ và gương mẫu về đạo đức, lối sống. Xây dựng tiêu chuẩn và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đối với các đồng chí được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý.


   Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.


   Rà soát, xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện chính sách cán bộ đối với cán bộ nghỉ công tác, về hưu trước tuổi đối với một số trường hợp để sắp xếp, bố trí cán bộ sau các kỳ Đại hội Đảng và bầu cử HĐND nhiệm kỳ tới; khắc phục tình trạng thiếu cán bộ có năng lực, thừa cán bộ yếu kém; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập.


[1] Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong tổng số 55 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 06 đồng chí là người dân tộc thiểu số (chiếm 10,9%), 08 đồng chí là nữ (chiếm 14,55%); đối với cấp huyện, trong tổng số 732 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ có 165 đồng chí là người dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 22,54%), 112 đồng chí là nữ (chiếm 15,3%); đối với cấp xã, trong tổng số 2727 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ có 1036 đồng chí là người dân tộc thiểu số (chiếm 37,99%), 620 đồng chí là nữ (chiếm 22,74%).

[2] - Cấp tỉnh: quy hoạch Ban Chấp hành 100 đồng chí (có 49 đồng chí đã được phê duyệt quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục giới thiệu quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, nhân sự giới thiệu mới 52 đồng chí); trong đó, 35 đồng chí là người dân tộc thiểu số (chiếm 35%), 24 đồng chí là nữ (chiếm 24%), 11 đồng chí dưới 40 tuổi (chiếm 11%), 58 đồng chí từ 40 đến 50 tuổi (chiếm 58%), 31 đồng chí trên 50 tuổi (chiếm 31%).

    - Cấp huyện: quy hoạch Ban Chấp hành 1.256 đồng chí; trong đó, 278 đồng chí là người dân tộc thiểu số (chiếm 22,13%), 325 đồng chí là nữ (chiếm 25,88%); 711 đồng chí dưới 40 tuổi (chiếm 56,6%), 481 đồng chí từ 40 đến 50 tuổi (chiếm 38,3%), 64 đồng chí trên 50 tuổi (chiếm 5,1%); 993 đồng chí có trình độ từ đại học trở lên (chiếm 79,06%).

     - Cấp xã: quy hoạch Ban Chấp hành 3.709 đồng chí; trong đó, 1.375 đồng chí là người dân tộc thiểu số (chiếm 37,07%), 1316 đồng chí là nữ (chiếm 35,48%); 2.796 đồng chí dưới 40 tuổi (chiếm 75,38%), 748 đồng chí từ 40 đến 50 tuổi (chiếm 20,17%), 165 đồng chí trên 50 tuổi (chiếm 4,45%); 1.527 đồng chí có trình độ từ đại học trở lên (chiếm 41,17%).

Huỳnh Quang Thái - TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh họp Ban tổ chức cuộc thi “Sản phẩm truyền thông công tác Hội” (14/02)
Lãnh đạo gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019 (13/02)
Gia Lai: Khẩn trương và nghiêm túc ngày làm việc sau tết (13/02)
Xuân - Xanh tình nguyện 2019 (12/02)
Hiến máu đầu Xuân - Nhân lên hạnh phúc (11/02)
“Lễ hội mùa xuân các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2019” điểm đến hấp dẫn trong dịp xuân Kỷ Hợi 2019 (02/02)
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai: Thăm, chúc Tết bệnh nhân BHYT. (31/01)
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà tết tại Gia Lai (08/02)
Tịnh xá Ngọc Phúc chăm lo người nghèo (26/01)
Chư Sê: Tổ chức chương trình “Chung Tết H’Bông sẻ chia tấm lòng” (20/01)
Xuân đến sớm bên lòng hồ Thủy điện Ia Ly (28/01)
Gia Lai: Các phong trào Chữ thập đỏ đạt trên 66 tỷ đồng (08/02)
“Trái tim hồng” đến với học sinh vùng khó (08/02)
Khai mạc Hội báo Xuân Kỷ Hợi 2019 (31/01)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) (31/01)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2625263
Số người Online 0

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này