cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 12/05/2018 (GMT+7)

Công khai, dân chủ, trách nhiệm !

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Lần đầu tiên các phiên thảo luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng được truyền tải rộng rãi đến nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng đã có thấy tinh thần công khai, dân chủ trong Đảng ngày càng mở rộng hơn và gần dân hơn.Các đại biểu thảo luận tại Hội trường. Ảnh: TTXVN.


   Vấn đề dân chủ trong Đảng từ lâu đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đề cập. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân chủ trong đảng là quyền làm chủ của đảng viên trong tất cả các hoạt động của Đảng và "để làm cho đảng mạnh thì phải mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình" (1), thực hành dân chủ có tác dụng giải phóng tiềm năng, phát huy sức sáng tạo của nhân dân và trở thành động lực của sự tiến bộ, phát triển. Người yêu cầu mỗi đảng viên ở bất cứ địa vị nào cũng phải làm gương thực hành dân chủ. Đây là "cái chìa khoá vạn năng để giải quyết mọi khó khăn"(2), mọi công việc của Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhân dân.


   Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ: Đảng phải xây dựng và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ tức là thiểu số phải phục tùng đa số, hạ cấp phải phục tùng thượng cấp, bộ phận phải phục tùng toàn thể. Tập trung luôn phải đi đôi với mở rộng dân chủ vì dân chủ làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến; có sáng kiến mà được khen ngợi sẽ hăng hái làm việc, khuyết điểm nhỏ cũng tự sửa chữa được ít nhiều và "có phát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được tất cả lực lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến lên"(3).


   Trong cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của nước ta, Nhân Dân luôn ở vị trí tối thượng của quyền lực nhà nước và xã hội. Những vấn đề quan trọng này được Đảng ta đưa ra  lấy ý kiến của Nhân Dân nhằm thực hiện chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”. Dân chủ luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu trong nội dung lãnh đạo của Đảng, hợp thành giá trị quy định bản chất của chế độ chính trị nước ta.


   Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta khẳng định: “Dân chủ XHCN là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm”.


   Một trong những dấu ấn của nhiệm kỳ Đại hội XI là việc thực hành dân chủ trong Đảng đã có những bước tiến vượt bậc. Lần đầu tiên, Đảng tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và việc thực hiện chất vấn trong Đảng là những minh chứng cho thấy Đảng đang nỗ lực rất lớn để thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng - một tiền đề quan trọng để thực hành dân chủ rộng rãi trong xã hội.


   Nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng (Điều 9, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011) cũng đã ghi rõ: “Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi có hơn một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành. Trước khi biểu quyết, mỗi thành viên được phát biểu ý kiến của mình”.


   Trong những năm qua, việc Đảng ta cho công khai những kết luận tại các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cho thấy đây không chỉ là công việc nội bộ của Đảng mà đó cũng là những việc mà Nhân Dân cả nước đang hướng về. Những kết quả cụ thể về việc thực hiện kỷ luật cán bộ có vi phạm khuyết điểm cũng được công khai đã tạo được niềm tin, hy vọng vào sự công minh, liêm chính của Đảng ta.

 

   Tại một số kỳ họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã được tuyên truyền rộng rãi những kết luận, quyết định tại kỳ họp càng thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta.


   Tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, một lần nữa, Nhân Dân lại được lắng nghe những ý kiến thảo luận của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng bàn về những việc trọng đại của đất nước, của công tác xây dựng Đảng cho thấy tính công khai, dân chủ trong Đảng ngày càng mở rộng hơn và nhận được sự đồng tình, đón đợi của Nhân Dân cả nước. Mỗi đề án trình Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, góp ý của các đồng chí Ủy viên Trung ương, đồng thời cũng có nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí chuyên gia, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tỉnh ủy, thành ủy trước Hội nghị đã cho thấy quá trình chuẩn bị ban hành một nghị quyết có sự bàn bạc dân chủ, công khai, minh bạch và kỹ lưỡng. Sau khi thảo luận, Trung ương đã nhất trí biểu quyết thông qua các đề án nhằm thống nhất nội dung, ý chí và hành động thực hiện Nghị quyết.


   Việc nhận thức và thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng Đảng có ý nghĩa quan trọng, phát huy dân chủ, thống nhất ý chí và hành động, làm cho Đảng ngày càng lớn mạnh. Và thực tế cho thấy, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng không chỉ là yêu cầu nội tại của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, mà còn là quy chế bắt buộc để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng; khắc phục bệnh độc đoán, chuyên quyền; bảo đảm tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân./.


   (1), (2), (3): Hồ Chí Minh toàn tập (2002), NXB Chính trị Quốc gia, HN, tập 5, từ tr.240 đến 296

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh họp Ban tổ chức cuộc thi “Sản phẩm truyền thông công tác Hội” (14/02)
Lãnh đạo gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019 (13/02)
Gia Lai: Khẩn trương và nghiêm túc ngày làm việc sau tết (13/02)
Xuân - Xanh tình nguyện 2019 (12/02)
Hiến máu đầu Xuân - Nhân lên hạnh phúc (11/02)
“Lễ hội mùa xuân các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2019” điểm đến hấp dẫn trong dịp xuân Kỷ Hợi 2019 (02/02)
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai: Thăm, chúc Tết bệnh nhân BHYT. (31/01)
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà tết tại Gia Lai (08/02)
Tịnh xá Ngọc Phúc chăm lo người nghèo (26/01)
Chư Sê: Tổ chức chương trình “Chung Tết H’Bông sẻ chia tấm lòng” (20/01)
Xuân đến sớm bên lòng hồ Thủy điện Ia Ly (28/01)
Gia Lai: Các phong trào Chữ thập đỏ đạt trên 66 tỷ đồng (08/02)
“Trái tim hồng” đến với học sinh vùng khó (08/02)
Khai mạc Hội báo Xuân Kỷ Hợi 2019 (31/01)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) (31/01)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2625411
Số người Online 148

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này