cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > GIÁO DỤC LLCT
Cập nhật 19/12/2016 (GMT+7)

Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận cơ bản trong công tác tư tưởng của Đảng, thực hiện việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác giáo dục lý luận chính trị nhằm hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, niềm tin và năng lực hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.


       Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra nhiệm vụ cho Đảng là phải truyền bá lý luận Mác - Lênin vào trong quần chúng nhân dân. Đồng thời, Người cũng chỉ rõ là phải chống thói xem nhẹ học tập lý luận chính trị, "vì không học tập lý luận thì chí khí kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là "mù chính trị", thậm chí hủ hoá xa rời cách mạng" .


       Chính vì vậy, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng hơn 86 năm qua Đảng ta luôn coi công tác giáo dục lý luận chính trị có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, trước tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang diễn ra nghiêm trọng, đe dọa tới sự tồn vong của Đảng và chế độ, Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật đã rút ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân hạn chế của công tác giáo dục lý luận chính trị. Nghị quyết đã chỉ rõ: “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu”. “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”. Trong các nguyên nhân hạn chế mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ ra có nguyên nhân cơ bản là do: “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng dạy và học tập Nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả, nội dung và phương pháp giáo dục, truyền đạt chậm đổi mới; chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức về tình trạng suy thoái , những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và những hậu quả gây ra” .


       Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cũng đã nêu rõ: Đại hội XII đã đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp cơ bản, trong đó nhấn mạnh phải kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, với trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa " trong nội bộ. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà  trước hết là : “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị”. 


       Thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách vừa có tính chiến lược lâu dài. Để tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng sớm đi vào cuộc sống công tác giáo dục lý luận chính trị cần tập trung giải quyết tốt những nhiệm vụ, giải pháp sau:


       Một là,  nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.


       Phải coi việc học tập lý luận của cán bộ, đảng viên là việc làm thường xuyên, bắt buộc trong Đảng từ đó hình thành động cơ, thái độ học tập đúng đắn. Khắc phục một cách có hiệu quả tình trạng lười học tập, ngại học tập lý luận chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Tránh tình trạng học lý luận một cách qua loa, chiếu lệ, khiên cưỡng.


       Theo Chủ tịch Theo Hồ Chí Minh giáo dục lý luận là nhiệm vụ quan trọng, mỗi cán bộ, mỗi đảng để đem lý luận áp dụng vào công việc thực tế. Phải chữa cái bệnh kém lý luận, khinh lý luận, lý luận suông. Để việc học tập lý luận của đội ngũ cán bộ có hiệu quả, phải xác định rõ động cơ học tập cho đúng. Học lý luận là nhằm vận dụng chứ không phải học lý luận là vì lý luận. Học lý luận “không phải để nói mép”, để “trang sức”, để “thuộc ít câu của Mác - Lênin rồi lòe người ta”. Với những người như vậy, có lý luận không phải để vận dụng vào thực tiễn, mà cốt làm oai như “có tên mà không bắn hoặc bắn lung tung, cũng như không có tên” , thì lý luận ấy cũng vô ích. Người chỉ rõ: “Phải ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, củng cố lập trường giai cấp vô sản, cố gắng nắm vững những quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam; phải luôn luôn nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, một lòng, một dạ phấn đấu vì lợi ích tối cao của cách mạng và Tổ quốc”.


       Hai là, đổi mới, hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng, từng cấp, từng ngành và từng địa phương.


       Cần tạo bước đột phá trong việc xây dựng, đổi mới các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo phương châm lý luận gắn với thực tiễn, cập nhật thông tin, kiến thức mới, chú trọng phát huy tính tích cực của người học. Tăng cường nội dung bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác, kỹ năng xử lý các tình huống nảy sinh trong thực tiễn.


       Ba là, đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị theo hướng hiện đại, phù hợp đối tượng, đồng thời chú trọng nâng cao trình độ, rèn luyện phong cách, trau dồi bản lĩnh chính trị của đội ngũ giảng viên.


       Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực phù hợp với từng nội dung bài giảng, đối tượng học viên  theo hướng gắn lý luận với thực tiễn. Đồng thời, sử dụng thành thạo các phương tiện hiện đại vào giảng dạy.


       Đồng thời, đội ngũ giảng viên, báo cáo viên phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, là tấm gương mẫu mực về phẩm chất đạo đức.


       Bốn là, đổi mới công tác quản lý, đánh giá chất lượng học tập lý luận chính trị.


       Tăng cường công tác quản lý, phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo, bồi dưỡng với cơ quan, đơn vị công tác của người học.


       Sử dụng nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá như hình thức vấn đáp, trắc nghiệm, tự luận, viết khóa luận... Kết hợp giữa đánh kết quả nhận thức và ý thức, thái độ học tập của người học. Đánh giá trong quá trình học tập gắn với đánh giá quá trình công tác sau đào tạo, bồi dưỡng.


       Năm là, đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đáp ứng yêu cầu mới./.

Phan Thị Lệ Thủy – Trường Chính trị Tỉnh
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể năm 2018 (20/12)
Sôi nổi hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Gia Lai năm 2018 (22/06)
Một số vấn đề rút ra qua Hội thi báo cáo viên, giảng viên LLCT giỏi huyện Kbang năm 2018 (21/05)
Binh đoàn 15 bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2018 (18/05)
Huyện Ia Grai: Trao giải giảng viên lý luận chính trị giỏi (08/04)
Huyện Chư Pưh tổ chức thành công Hội thi Giảng viên Lý luận Chính trị giỏi cấp huyện năm 2018 (29/03)
Thành ủy Pleiku: Trao giải hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi (18/03)
Một số kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh (11/01)
Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị để đẩy lùi suy thoái (03/01)
Đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng bộ tỉnh sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) (07/10)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2014 (24/04)
Gia Lai: Khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2014 (18/04)
Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (10/02)
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận trong tình hình hiện nay (10/02)
Vài vấn đề về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình hiện nay (25/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2624340
Số người Online 92

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này