cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > GIÁO DỤC LLCT
Cập nhật 07/10/2015 (GMT+7)

Đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng bộ tỉnh sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI)

Tỉnh Gia Lai hiện nay có 17 huyện, thị xã, thành phố; 222 xã, phường, thị trấn; 2.160 thôn, làng, tổ dân phố. Dân số trên 1,3 triệu người, gồm 34 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chủ yếu là người Jrai, Bahnar trên 44%. Đảng bộ tỉnh có 22 đảng bộ trực thuộc; 989 tổ chức cơ sở đảng, với gần 47.803 đảng viên.


Ban Tổ chức Trung ương Đảng làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: T.N

Ban Tổ chức Trung ương Đảng làm việc với
Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: T.N


Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong toàn Đảng bộ tỉnh có những thuận lợi cơ bản: Đại bộ phận cán bộ chủ chốt của tỉnh được rèn luyện, trưởng thành trong kháng chiến, có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác. Bên cạnh những thuận lợi đó cũng có nhiều khó khăn vì những vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết là những vấn đề lớn, khó và phức tạp, tác động đến nhiều mặt của công tác xây dựng Đảng, trong đó có những vấn đề yếu kém đã tồn đọng kéo dài qua nhiều năm và liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, đòi hỏi phải có thời gian và sự gương mẫu của người cán bộ, nhất là người đứng đầu thì nhân dân, cán bộ, đảng viên mới tin tưởng. Đánh giá đội ngũ cán bộ của tỉnh sau 4 năm thực hiện Nghị quyết được xem xét trên 3 vấn đề :

Một là, tiếp thu góp ý và tổ chức kiểm điểm trong cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp

Trước hết là việc lấy ý kiến góp ý, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc được tiến hành nghiêm túc, đó vừa là quá trình tự xem xét, đánh giá bản thân của từng đồng chí cấp ủy nhất là người đứng đầu, vừa là sự xem xét góp ý, phê bình của tập thể tổ chức đảng, cấp ủy, thường vụ đã nhận rõ những khuyết điểm, yếu kém của tập thể và cá nhân. Đặc biệt, đã thẳng thắn nhìn nhận, phân tích các vấn đề nổi cộm, bức xúc được góp ý, kể cả những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm và các nội dung được Bộ Chính trị gợi ý. Qua đó làm rõ hơn, sâu sắc hơn ưu điểm và hạn chế của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc trên một số vấn đề quan trọng cấp bách về xây dựng Đảng. Để từ đó có sự điều chỉnh về đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ, đảng viên, cũng như điều chỉnh, bổ sung quy định, quy chế về công tác cán bộ, Quy chế làm việc của cấp ủy, cơ quan nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, bước đầu khơi dậy niềm tin trong chi bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Hai là, việc khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm điểm

Sau kiểm điểm Ban Thường vụ cấp ủy các cấp đã đề ra những việc phải khắc phục ngay, những vấn đề được điều chỉnh, khắc phục có thời gian.

 Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo tập trung chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; quan tâm lãnh đạo công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu, dự báo, định hướng dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã tạo chuyển biến  trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, tận tụy với công việc của cán bộ, đảng viên. Các cấp, các ngành gắn việc học tập và làm theo gương Bác với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Những sáng kiến, cách làm hay trong học tập và làm theo gương Bác được duy trì và phát huy có hiệu quả.

Thực hiện có hiệu quả công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên là đơn vị đầu tiên ở Tây nguyên đã hoàn thành việc xóa thôn, làng “trắng đảng viên”. Chỉ đạo kiện toàn, bổ sung các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp, đáp ứng yêu cầu cán bộ của địa phương. Việc sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, gắn công tác quy hoạch với công tác luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Tổ chức lấy phiếu kín khi quyết định công tác cán bộ trong các khâu quy hoạch, đánh giá phân loại cán bộ hàng năm và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử nhằm phát huy dân chủ của các thành viên tham gia quyết định. Chấn chỉnh, cải cách thủ tục hành chính, rút kinh nghiệm và nhân rộng việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở các sở, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm. Từ năm 2012 đến hết tháng 6/2015, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật 37 đảng viên; giải quyết cho một cán bộ có đơn thư, tín nhiệm thấp nghỉ công tác để nghỉ hưu. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên theo hướng sát thực, chất lượng hơn.

Ba là, đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết, cụ thể là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Cán bộ là gốc của mọi việc, công việc thành hay bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Trong các khâu của công tác cán bộ thì việc nhận xét, đánh giá, phát hiện tạo nguồn quy hoạch cán bộ có ý nghĩa rất quan trọng. Thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX); Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 5 tháng 11 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương, các cấp ủy trực thuộc đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 cơ bản đảm bảo 3 độ tuổi và tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và kế hoạch luân chuyển cán bộ theo Kết luận 24-KL/TW của Bộ Chính trị. Ở cấp tỉnh đã quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 84 đồng chí, bằng 1,78 lần so với Ủy viên Ban chấp hành đương nhiệm, trong đó cán bộ nữ 16 đồng chí (19,05%), cán bộ dân tộc thiểu số 23 đồng chí (27,38%), tuổi dưới 40 có 15 đồng chí (17,86%). Chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo quy trình công tác nhân sự đã rà soát bổ sung 14 đồng chí và đưa ra khỏi danh sách quy hoạch 04 đồng chí đã được Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt. Ở cấp huyện, sau khi rà soát bổ sung quy hoạch ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020: Trong tổng số 1164 đồng chí được quy hoạch vào ban chấp hành có 358 đồng chí dưới 35 tuổi (30,76%), nữ 251(21,36%); ban thường vụ 313 đồng chí, dưới 35 tuổi 43 đồng chí (13,74%), nữ 54 đồng chí (17,25%), dân tộc thiểu số 74 đồng chí (23,64%).

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện công tác luân chuyển cán bộ nhằm nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ. Từ năm 2012, đã cùng với Học viện Chính trị khu vực 3 mở 04 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức tại tỉnh cử 563 cán bộ đi học; cử nhiều cán bộ đi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong nước và nước ngoài theo Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương. Từ năm 2013 đến nay đã mở 60 lớp bồi dưỡng các chuyên ngành cho 4665 học viên và mở 85 lớp bồi dưỡng cho 7863 học viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong toàn tỉnh luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý.

Đã luân chuyển, bố trí, sắp xếp lại một số cán bộ ngay sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và bố trí cán bộ trước đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 ở các sở, ban, ngành tỉnh và các đảng bộ trực thuộc tỉnh. Đến nay, điều động bố trí 12 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh về giữ các vị trí chủ chốt ở cấp huyện; luân chuyển ngang 04 đồng chí; luân chuyển từ huyện, thị xã về công tác tại các cơ quan của tỉnh 14 đồng chí.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Chính trị “về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội”. Thông qua đó cán bộ tự xem xét điều chỉnh và là cơ sở để cấp ủy đánh giá cán bộ, đảng viên.

Phân công cấp ủy viên cấp huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh dự sinh hoạt đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố hàng tháng nhằm từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt và giúp cho cấp ủy sâu sát cơ sở, kịp thời phát hiện giải quyết những vấn đề phức tạp ở cơ sở.


  Ảnh: T.N

                   

Ảnh: T.N


Sau 04 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên được nâng lên. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên có chiều hướng giảm so với thời điểm trước khi triển khai thực hiện Nghị quyết. Nhiều cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến về nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng rèn luyện; có sự điều chỉnh một bước về hành vi đạo đức và lối sống, chấp hành tốt quy định của Đảng và Pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên một bước, khắc phục tình trạng hình thức, đối phó, quan liêu, vô cảm trong quá trình thực thi công vụ. Tuy nhiên trước yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì kết quả thực hiện Nghị quyết chưa đạt như mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân, còn nhiều yếu kém, khuyết điểm, đó là:

- Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về Nghị quyết chưa đầy đủ, chưa sâu sắc, toàn diện, nhất là sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên còn hình thức, nói chưa đi đôi với làm; tinh thần tự phê bình và phê bình kém, khi có khuyết điểm còn đổ lỗi cho cấp dưới, cho cơ sở, không nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm về mình, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ còn thấp, kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện chạy chỗ không chấp hành nghiêm túc sự phân công của tổ chức.

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, thiếu kiên quyết; một số vụ việc phức tạp, nổi cộm, dư luận quan tâm còn để kéo dài, chưa được xử lý kịp thời, dứt điểm. Tính chiến đấu của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế, nhất là sự suy thoái về đạo đức lối sống; đội ngũ cán bộ còn hẫng hụt, trên một số lĩnh vực vẫn còn thiếu cán bộ chuyên gia giỏi; tỷ lệ cán bộ nữ chưa đáp ứng yêu cầu; cán bộ dân tộc thiểu số giảm ở cả 3 cấp. Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 có hiệu quả thời gian tới cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:

Một, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhất là việc “làm theo” phải là việc làm thường xuyên, lâu dài nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Hai, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt các đoàn thể chính trị - xã hội, gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Ba, tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ trên cơ sở xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ phù hợp với điều kiện của địa phương; xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ, để công tác nhận xét đánh giá cán bộ sát thực hơn, làm cơ sở cho việc tuyển chọn quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ.

Bốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện tham nhũng, lãng phí từ trong tổ chức đảng ngay tại cơ sở.

Năm, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.


Nguyễn Mộng Hoàng, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể năm 2018 (20/12)
Sôi nổi hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Gia Lai năm 2018 (22/06)
Một số vấn đề rút ra qua Hội thi báo cáo viên, giảng viên LLCT giỏi huyện Kbang năm 2018 (21/05)
Binh đoàn 15 bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2018 (18/05)
Huyện Ia Grai: Trao giải giảng viên lý luận chính trị giỏi (08/04)
Huyện Chư Pưh tổ chức thành công Hội thi Giảng viên Lý luận Chính trị giỏi cấp huyện năm 2018 (29/03)
Thành ủy Pleiku: Trao giải hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi (18/03)
Một số kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh (11/01)
Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị để đẩy lùi suy thoái (03/01)
Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (19/12)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2014 (24/04)
Gia Lai: Khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2014 (18/04)
Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (10/02)
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận trong tình hình hiện nay (10/02)
Vài vấn đề về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình hiện nay (25/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2624590
Số người Online 0

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này