cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > GIÁO DỤC LLCT
Cập nhật 10/02/2014 (GMT+7)

Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Đến 31/12/2013, hầu hết các thôn, làng, tổ dân phố trong toàn tỉnh đều có chi bộ đảng - đây là những tế bào của các đảng bộ xã, phường, thị trấn, trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ tổ chức cơ sở đảng, giáo dục, rèn luyện đảng viên, phân công công việc, quản lý đảng viên và tiến hành các thủ tục đầu tiên để kết nạp đảng viên, đưa người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng, trực tiếp tuyên truyền đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng và nghị quyết của đảng ủy xã, phường, thị trấn tới nhân dân và tổ chức thực hiện; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.


Sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có vai trò, tác dụng to lớn đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đảm bảo cho chi bộ và mỗi đảng viên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Do vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố là một trong những yếu tố quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà cấp trên giao phó.

Hiện nay, chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ thôn, làng, tổ dân phố còn nhiều bất cập, nề nếp sinh hoạt chi bộ chưa được duy trì, nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, chưa hấp dẫn, thiết thực đối với đảng viên, hình thức sinh hoạt còn đơn điệu, cứng nhắc; không khí cuộc họp một số nơi thiếu nghiêm túc; người chủ trì cuộc họp chưa gợi mở vấn đề, công việc liên quan đến chi bộ để chi bộ tập trung thảo luận; chưa phát huy, tập hợp được trí tuệ của đảng viên trong việc thảo luận, xây dựng nghị quyết của chi bộ; chưa tiến hành sinh hoạt chi bộ chuyên đề… Những tồn tại, bất cập trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân khách quan là chế độ phụ cấp hàng tháng cho người bí thư rất thấp, chưa tạo được động lực để họ toàn tâm, toàn ý cho việc “đứng mũi chịu sào” ở chi bộ, nhất là bí thư chi bộ tổ dân phố thường chịu nhiều áp lực khi mà trình độ, thông tin của đảng viên trong chi bộ ngày càng cao; nhưng chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn mặt hạn chế là do có nhiều nguyên nhân chủ quan, trong đó chủ yếu là nhiều cấp ủy, người bí thư chưa quan tâm đầu tư cho chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ của chi bộ mình, diễn ra tình trạng “nước chảy bèo trôi” trong việc điều hành hoạt động của chi bộ; nhiều đảng viên rất ngại nằm trong cấp ủy, nhiều bí thư, phó bí thư, chi ủy viên chi bộ thôn, làng, tổ dân phố thường bị “bắt cóc bỏ dĩa” giữ các chức vụ trên nên có tâm lý tự ty ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ; một số chi bộ có chất lượng sinh hoạt định kỳ yếu kém, không đạt yêu cầu nhưng chậm được chấn chỉnh kịp thời; một số bí thư chi bộ điều hành sinh hoạt chi bộ theo kinh nghiệm chứ không cập nhật những văn bản hướng dẫn mới của Trung ương, của cấp trên vào cuộc họp chi bộ cũng như công tác hàng ngày của chi bộ...

          Để chất lượng sinh hoạt của chi bộ thôn, làng, tổ dân phố ngày càng phát huy hiệu quả, khắc phục được những hạn chế, bất cập do những nguyên nhân chủ quan gây ra; thiết nghĩ cần tập trung vào những vấn đề sau:

          - Mọi cấp ủy xã, phường, thị trấn và chi ủy (người bí thư) chi bộ thôn, làng, tổ dân phố phải quán triệt, làm cho đảng viên ở chi bộ thôn, làng, tổ dân phố nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ; ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ xã, phường, thị trấn và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy xã, phường, thị trấn; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong mỗi đợt sinh hoạt chi bộ.

          Chi bộ thôn, làng, tổ dân phố đa phần có số lượng đảng viên nghỉ hưu, đảng viên được điều chuyển từ chi bộ khác trong đảng bộ xã, phường, thị trấn đến nên thông qua sinh hoạt chi bộ phải làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật; thực hiện tự phê bình và phê bình trong mỗi đợt sinh hoạt chi bộ, trong đó coi trọng tự phê bình, còn tiến hành phê bình thì cần quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phê bình việc chứ không được phê bình người”; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ; có biện pháp cụ thể để làm tốt công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

          - Phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong sinh hoạt chi bộ, phải dành tối đa thời gian sinh hoạt chi bộ cho thảo luận, đồng chí chủ trì cần hướng dẫn gợi mở để đảng viên thảo luận các vấn đề trọng tâm một cách dân chủ, thẳng thắn; sau đó chi bộ tiến hành biểu quyết để có kết luận (hoặc nghị quyết) rõ ràng, cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ mình. Cuộc họp tháng sau, cần kiểm điểm lại công việc đã đề ra trong tháng trước đã thực hiện chưa, thực hiện đạt bao nhiêu phần trăm... và có biện pháp cụ thể để giải quyết những tồn tại, vướng mắc nảy sinh.

          - Ít nhất mỗi quý một lần, chi bộ tiến hành sinh hoạt chuyên đề; thông qua từng chuyên đề cụ thể để có thể thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình một cách có hiệu quả hơn. Chẳng hạn, các chuyên đề về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và của cấp trên; các giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh hoặc củng cố, khắc phục những mặt yếu kém; việc xây dựng nông thôn mới, tổ dân phố văn hóa; biện pháp giúp đỡ đảng viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; việc vận động đưa khoa học công nghệ mới vào sản xuất; công tác phát triển đảng viên mới; việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội ở địa phương…

          - Đảng ủy các xã, phường, thị trấn cần tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở chi bộ thôn, làng, tổ dân phố bằng cách phân công cụ thể từng đồng chí đảng ủy viên phụ trách một chi bộ cụ thể, tập trung ở những chi bộ có biểu hiện yếu kém, mất đoàn kết, không hoàn thành nhiệm vụ, không thực hiện đúng Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “nội dung sinh hoạt chi bộ”...; tổ chức tập huấn công tác cấp ủy, công tác của người bí thư cho chi bộ thôn, làng, tổ dân phố; kịp thời phát hiện, thay thế những đồng chí chi ủy viên không hoàn thành nhiệm vụ; có kế hoạch quy hoạch chức danh bí thư chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, tránh tình trạng đến nhiệm kỳ đại hội chi bộ thôn, làng, tổ dân phố mới “đốt đuốc tìm người”; định kỳ sơ kết, tổng kết việc sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố để phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời những tồn tại, khuyết điểm của chi bộ; biểu dương, phổ biến và nhân rộng kinh nghiệm ở những chi bộ thật sự tiêu biểu trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ./.

Nguyễn Huy Châu
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể năm 2018 (20/12)
Sôi nổi hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Gia Lai năm 2018 (22/06)
Một số vấn đề rút ra qua Hội thi báo cáo viên, giảng viên LLCT giỏi huyện Kbang năm 2018 (21/05)
Binh đoàn 15 bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2018 (18/05)
Huyện Ia Grai: Trao giải giảng viên lý luận chính trị giỏi (08/04)
Huyện Chư Pưh tổ chức thành công Hội thi Giảng viên Lý luận Chính trị giỏi cấp huyện năm 2018 (29/03)
Thành ủy Pleiku: Trao giải hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi (18/03)
Một số kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh (11/01)
Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị để đẩy lùi suy thoái (03/01)
Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (19/12)
Đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng bộ tỉnh sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) (07/10)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2014 (24/04)
Gia Lai: Khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2014 (18/04)
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận trong tình hình hiện nay (10/02)
Vài vấn đề về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình hiện nay (25/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2624565
Số người Online 93

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này